Skip to content

Kategória 1-04.02 Zlúčiť samostatné CPPPaP a CŠPP a previesť ich činnosti do preneseného výkonu štátnej správ Všetky podnety

Apr 23

Združenie zamestnancov CPPPaP

 • 23. 04. 2017
 • Združenie zamestnancov CPPPaP

Zásadná pripomienka !
Nie je možné zlúčiť všetky CPPPaP s 1 štátnym CŠPP v Košiciach. Zlúčením sa neušetria financie, pretože štátne CŠPP sú zriadené pri školách a škola si ho v podstate "dotuje".

Z akého dôvodu by mali prejsť fungujúce štátne CPPPaP/CŠPP pod zriaďovateľskú kompetenciu obce, mesta samosprávy? S návrhom nesúhlasíme!!! NIE JE MOŽNÝ prenesený výkon štátnej správy v záujme zachovania funkčnosti systému !
Je veľmi ľahké rozbiť niečo, čo funguje ( napr. po revolúcii - mali sme praktické vyučovanie na školách, zabezpečenú prax stredných odborných škôl v závodoch, dnes to nanovo vytvárame a budujeme a investujeme prostriedky ALEBO funkčný systém " predmanželských a manželských" poradní, z ktorého zostalo torzo dnes na UPSVaRe a ktorý sa v nemalej mere podieľal na práci s rodinami, manželmi v kríze a pod.).
Do r. 2009 sme mali okresné PPP pre MŠ a ZŠ a Krajské PPP pre stredné školy v jednotlivých krajoch. V r.2009 zákonom č. 596/2003 sme prešli pod jedného zriaďovateľa - vtedy KŠU;v záujme klienta, priblíženiu sa jeho potrebám, aby nemusel rodič so žiakom cestovať do krajského mesta, prebrali CPPP do svojej starostlivosti deti a žiakov od 3 do 18 rokov, teda aj stredoškolákov.
Od svojho vzniku bol poradenský systém stále pod garanciou štátu.
Je nevyhnutné, aby štátne zariadenia naďalej zostali v nezávislom postavení v zriaďovateľskej pôsobnosti "štátu"
a klienti mali možnosť si vybrať zariadene, ktorého služby sú bezplatné, teda bez úhrady.
Na základe programového vyhlásenia vlády štát má garantovať dostupnosť poskytovania odbornej starostlivosti deťom a žiakom; najmä z pohľadu multidisciplinarity a multirezortnosti- spolupráca s políciou, súdmi, SPO a p.. Štátne CPPPaP chcú byť naďalej garantom objektivizácie a nezávislej kvality a odbornosti.

Apr 11

Lucia

 • 11. 04. 2017
 • Lucia

Nesúhlas so zlúčením centier. CŠPP majú rozdielnu cieľovú skupinu (zdravotne postihnutí) ako aj charakter poskytovanej odbornej starostlivosti (z toho dôvodu napr. metodická rada pri VUDPaP neschválila zjednotenie financovania oboch centier). Špecializované CŠPP plnia podstatne kvalitnejšie svoje úlohy, keď sa môžu sústrediť na prácu s konkrétnou skupinou klientov so zdravotným postihnutím. CPPPaP majú širokú pôsobnosť predovšetkým na poli prevencie sociálno-patologických javov detí a mládeže (ktorých pribúda) a aj v samotnom dokumente sa spomína, že táto oblasť nie je dostatočne vykrytá a koordinovaná a potreby detí, rodičov, škôl nie sú dostatočne v tejto oblasti sýtené. Taktiež im , v súvislosti s inkluzívnym vzdelávaním, vzniká veľký priestor na pomoc a podporu školám pri budovaní pozitívnej socioklímy a motivačného potenciálu v rôznorodej skupine žiakov.

Apr 26

Marek

 • 26. 04. 2017
 • Marek

ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA: 1. vynechať navrhované opatrenie

Nie je možné zlúčiť všetky CPPPaP s 1 štátnym CŠPP v Košiciach. Zlúčením sa nevyriešia aktuálne problémy- existujúci stav: niektoré Centrá sú v podnájme, nemajú vlastné priestory. Prenesený výkon štátnej správy pokladáme za absolútne nevhodné a neprimerané riešenie. Do r. 2009 , kým neprebehla transformácia podľa Koncepcie ....sme mali okresné PPP pre MŠ a ZŠ a Krajské PPP pre stredné školy v jednotlivých krajoch. Financovanie PPP bolo dvojúrovňové, pokiaľ zákonom č. 596/2003 neprešli pod jedného zriaďovateľa- vtedy KŠU. V záujme klienta, priblíženiu sa jeho potrebám, aby nemusel rodič so žiakom cestovať do krajského mesta, prebrali CPPP v r. 2009 do svojej starostlivosti deti a žiakov od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie. Je nevyhnutné, aby štátne zariadenia naďalej zostali v nezávislom postavení a klienti si mohli vybrať zariadenie, ktorého služby sú bezplatné, teda bez úhrady. Na základe programového vyhlásenia vlády štát má garantovať dostupnosť poskytovania odbornej starostlivosti deťom a žiakom; najmä z pohľadu multidisciplinarity a multirezortnosti- spolupráca s políciou, súdmi, SPO a p.. Jedine štátne inštitúcie môžu zabezpečiť garanciu, objektivizáciu a nezávislú kvalitu odbornosti pre výkon a činnosti.

PRIPOMIENKA: zlúčiť samostatné CPPPaP a CŠPP

v prípade tzv.zlúčenia vytvoriť nový právny subjekt , kde CŠPP bude súčasťou CPPPaP, nakoľko v starostlivosti CPPPaP sa nachádza celá intaktná polulácia detí okrem detí zo zdrav.postihom. CPPPaP je miestom prvého kontaktu pre všetkých klientov, následne po diferenciácii potrieb detí by mohli byť Centrom PPPaP distribuované do odbornej starostlivosti jednej z organizačným zložiek CPPPaP .Vychádzame z počtu súčasnej klientely : detí so ZZ a ŠVVP je len cca 8,6 % z celkového počtu detí od 3 do 18 rokov. Týmto organizačným zjednotením služiev deťom sa zvýši efektivita odbornej činnosti aj v inkluzívnom prístupe. Dohovor o právach dieťaťa hovorí, každé dieťa má právo na starostlivosť a školský zákon hovorí o práve dieťaťa na poradenstvo

Apr 25

Gabriela

 • 25. 04. 2017
 • Gabriela

Nesúhlasíme s predkladaným návrhom na zlúčenie poradenských zariadení, nakoľko neprinesie zvýšenie kvality, len zvýšenú finančnú náročnosť a zmätok do fungujúceho systému starostlivosti o deti a žiakov.

Apr 19

Dana

 • 19. 04. 2017
 • Dana

Rozdelenie poradenského systému na samostatné CPPPaP a CŠPP si pred zhruba 30 rokmi vyžiadala prax a nástup vzdelávania žiakov so ZZ integrovanou formou. Práve veľká odlišnosť v odbornom zameraní o deti so ZZ a deti a žiakov zo znevýhodnených pomerov atď. viedla ku rozdeleniu poradenského systému. Efekt tohto rozdelenia je možné vidieť v štatistických ukazovateľoch, kde pravidelne každý rok stúpa počet integrovaných žiakov na školách. Opätovné spojenie centier do jedného celku by bolo krokom späť, jednalo by sa o prepojenie obsahovo dvoch veľmi odlišných jednotiek, čo by podľa nášho názoru viedlo k centralizácii, nižšej profilácii v odbornosti. Stratili by sa tým pádom menšie centrá v menej dostupných oblastiach a tak by sa poradenský systém stal pre mnohých klientov nedostupným.
Na druhej strane zrušenie súkromných CŠPP by zostalo vo vákuu 50 % klientov so ZZ. V roku 2015/16 bolo 83 štátnych zariadení s 42 787 klientmi, 1 cirkevné centrum s 293 klientmi a 62 súkromných centier s 41 058 klientmi. Práve slabý systém financovania CŠPP viedol k vzniku súkromných CŠPP, ktoré sa profilovo viac zamerali na poskytovanie systematickej, pravidelnej a intenzívnej starostlivosti o deti so ZZ. Práve systematická terapia je základom prípravy dieťaťa do inkluzívneho procesu vzdelávania. Existencia súkromnej formy CŠPP podnecuje konkurenciu a tým zabezpečuje potenciálne nárast kvality v poskytovaných službách, z čoho priamo profitujú deti, rodiny so ZZ a v neposlednom rade aj školský systém. Zrušením súkromnej formy poradenských zariadení by sa porušila základná možnosť a právo rodiča na výber poskytovateľa starostlivosti o dieťa so ZZ. Navyše v rámci rozdelenia poradenského systému pre deti so ZZ na vek od 0 do 3 a od 3 vyššie narážame na nedostatok kvalifikovaných odborníkov. Nastane odborná roztrieštenosť a následne absencia kvalitných poskytovateľov starostlivosti o deti so ZZ. V aktuálnom systéme prípravy špeciálnych pedagógov pre poradenstvo absentujú metodiky, metodické materiály a praktická príprava. Absolvent je schopný poskytovať odbornú pomoc až po praktickom zaškolení. Navyše deti so ZZ majú často nerovnomerný vývin a je častým javom, že v jednej oblasti sú vývinovo pod úrovňou troch rokov a v inej oblasti sú vývinovo nad úrovňou troch rokov. Starostlivosť o takéto deti by v rozdelenom poradenskom systéme bola problematická. Rozdelenie poradenského systému na dve časti podľa veku by z tohoto pohľadu prinieslo skôr stagnáciu ako pomoc.
Navrhujeme: Ponechať rozdelený systém CPPPaP a CŠPP a zachovať delenie štátnych alebo súkromných zariadení a zachovať v systéme CŠPP ranú intervenciu od 0 rokov. V prípade akejkoľvek zmeny v poradenskom systéme navrhujeme zachovať možnosť konkurencie v rámci štátnych a súkromných zariadení a tak umožniť všetkým súkromným zariadeniam už zaradeným do siete škôl na prechod na novú formu poradenského systému.

Apr 18

Janko

 • 18. 04. 2017
 • Janko

zlúčiť centrá CŠPP a CPPPap a nazvať ich spoločným názvom je vyslovená hluposť, však to sa spraví len to, čo tu už bolo, keď fungovali len CPPPap, bez CŠPP. Obidve tieto inštitúcie su opodstatnené a poskytujú kvalitné služby svojim klientom. Radšej keby sa skvalitnila spolupráca medzi CŠPP a CPPPap, aby nemuseli na seba pozerať z pohľadu, že CŠPP berie klientov CPPPap a naopak, aby CPPPap mali jasno vtom, koho majú odporúčiť do CŠPP a koho nie, lebo ani vtom nie je jasno. A čo bude zo zamestnancami CŠPP? Však tam pracujú preboha tiež ľudia, ktorí majú svoje rodiny, ktoré treba živiť. Vzdelávali sa, pracovali a zrazu nejakým nepremysleným rozhodnutím prídu o prácu? To fakt SR pracuje natom, aby poctiví a pracovití ľudia prichádzali o prácu a nie naopak? Tieto inštitúcie by sa mali práve naopak - mali by sa ďalej rozvíjať a nie robiť presný opak.

May 09

Jana

 • 09. 05. 2017
 • Jana

Som zásadne proti zlučovaniu CPPPaP a CŠPP, nakoľko ide o dva rozdielne poradenské systémy zamerané na iné skupiny detí. Tento krok, ktorý sa opakovane vynára na základe nie celkom korektných dát by mohol vážne ohroziť aj tak nepostačujuúce služby pre deti so zdravotným postihnutím. Namiesto rušenia CŠPP by sa mali ich služby a výkony konečne finančne doceniť.

Apr 19

Andrea

 • 19. 04. 2017
 • Andrea

VUDPaP je už roky nefunkčný a jeho odborná spôsobilosť je projektom Svet farieb spochybnená a teraz má byť koordinačným centrom všetkých poradní.
Ak by skutočne plnil potreby žiakov, rodičov, učiteľov, škôl, poradní -vytváral diagnostické nástroje, metodické pokyny, usmerňoval, vzdelával, vyvíjal čo je potrebné - viem si predstaviť, že by mohol byť veľmi užitočnou inštitúciou. Ale ako zabezpečiť, aby sa takou stal a aby znovu získal dôveru?

Všetci učitelia, riaditelia budú zase preškolení - preškolovaní sú neustále a už by ma skôr zaujímal audit celého toho systému vzdelávania učiteľov. Aká je jeho kvalita a aké sú jeho prínosy. Má vôbec zadefinované čo má toto vzdelávanie zlepšiť a zlepšilo sa to? Lebo bez kritického zhodnotenia predchádzajúceho pokusu o preškoľovanie by som do nového ani nešla.

V princípe sa ale spôsob práce nezmení. Psychológovia, odborníci ostanú naďalej izolovaní od svojich klientov - žiakov, učiteľov, rodičov. Žiak, rodič, učiteľ si bude musieť na škole poradiť sám a poradne budú radiť, konzultovať na diaľku či si ich pozývať k sebe. V celom dokumente som nenašla zmienku o potrebe školských psychológov pracujúcich priam na škole - priamo dostupných svojim klientom - žiakom, rodičom, učiteľom - priamo zapojených do tvorby školského prostredia. Je to úplne iný spôsob práce, oveľa viac participatívny, ale nádejnejší z hľadiska vybudovania dôvery, spolupráce s klientom a nádejnejší aj z hľadiska účinosti.

Apr 23

Ingrid

 • 23. 04. 2017
 • Ingrid

Zlúčenie týchto dvoch centier neušetrí žiadne finančné prostriedky, úž teraz sú tieto centrá normatívne finančne poddimenzované s nutnosťou dofinancovania zo strany zriaďovateľov. Nevytvárajme ďalšie centrá ( ako napr. všade proklamované centrá včasnej intervencie a pod.), ale radšej personálne rozšírme a finančne zabezpečme existujúce samostatné centrá CŠPP ( resp.CPPP) s dlhoročnými skúsenosťami z praxe, ktoré jediné na trhu poskytujú systém komplexných odborných služieb už pre deti raného veku až po ukončenie prípravy na povolanie. Skúsenosti s praxe poukazujú skôr na nedostatočnú multirezortnú spoluprácu, kedy sú tieto deti s rizikom vývinu neskoro odosielané detskými, pediatrami, často prichádzajú až v predškolskom veku a mnohokrát vývinovo na úrovni ročného dieťaťa.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Zásadne nesúhlasíme so zlúčením CPPPaP a CŠPP. CŠPP ako integrálna súčasť špeciálnych škôl a stredných škôl rieši ihneď aktuálne problémy.

Apr 18

Jana

 • 18. 04. 2017
 • Jana

Váš komentár / návrh pripomienky:
(3600 znakov/max) Rozdelenie poradenského systému na samostatné CPPPaP a CŠPP si pred zhruba 30 rokmi vyžiadala prax a nástup vzdelávania žiakov so ZZ integrovanou formou. Práve veľká odlišnosť v odbornom zameraní o deti so ZZ a deti a žiakov zo znevýhodnených pomerov atď., viedla ku rozdeleniu poradenského systému. Efekt tohto rozdelenia je možné vidieť v štatistických ukazovateľoch, kde pravidelne každý rok stúpa počet integrovaných žiakov na školách. Opätovné spojenie centier do jedného celku by bolo krokom späť, jednalo by sa o prepojenie obsahovo dvoch veľmi odlišných jednotiek, čo by podľa nášho názoru viedlo k centralizácii, nižšej profilácii v odbornosti.
Ak by VIMS PPI neponúkol v rámci prevencie a podpory terénnu formu poradenstva v menej dostupných oblastiach by sa stal poradenský systém nefunkčný a pre mnohých nedostupný.
Na druhej strane zrušenie súkromných CŠPP by zostalo vo vákuu 50 % klientov so ZZ. V roku 2015/16 bolo 83 štátnych zariadení s 42 787 klientmi, 1 cirkevné centrum s 293 klientmi a 62 súkromných centier s 41 058 klientmi.
Navyše v rámci rozdelenia poradenského systému pre deti so ZZ na vek od 0 do 3 rokov a od 3 rokov vyššie narážame na nedostatok kvalifikovaných odborníkov. V aktuálnom systéme prípravy špeciálnych pedagógov pre poradenstvo absentujú metodiky, metodické materiály a praktická príprava. Absolvent je schopný poskytovať odbornú pomoc až po praktickom zaškolení a sprevádzaní.
Navrhujeme: Ponechať rozdelený systém CPPPaP a CŠPP a zachovať rovnocennosť štátnych a súkromných zariadení čo do demokratickému prístupu k financovaniu a možnosti právnej formy zriadenia.

Upozorňujeme taktiež na nevyrovnané financovanie súčasných CŠPP voči CPP, ktoré má priam likvidačné podmienky čo do poskytovania kvalitnej služby poradenstva a potrebnej intenzity, ktorú rodičia oprávnene žiadajú.
Dať možnosť transformácie súčasných CŠPP (súkromných a štátnych) na štátom financované „VIMS PPI“.
Zadefinovať minimálne nároky na štandardy kvality a ich kontrolu.
Prehodnotiť súčasnú sieť všetkých CŠPP a CPP z pohľadu regionálnej koncepcie (kritéria: ponuka – potreba – kvalita).
Ako sme už pomenovali CŠPP a CPPPaP, predstavujú zameranie na odlišnú cieľovú skupinu klientov a ich zlúčenie neumožní rozvíjanie týchto druhov poradenstva v požadujúcej hĺbke. Úvaha o zrušení súkromných poradenských zariadení prináša otázku prečo rodiny vyhľadávajú práve ich služby? Otázkou sú chýbajúci kvalitní odborníci, vybavenie, skúsenosti, entuziazmus, odvaha posúvať hranice...? Transformácia do roviny štátnych zariadení je ohrozením uvedených dôvodov a úvah.

Apr 23

Ingrid

 • 23. 04. 2017
 • Ingrid

Zlúčenie týchto dvoch centier neušetrí žiadne finančné prostriedky, úž teraz sú tieto centrá normatívne finančne poddimenzované s nutnosťou dofinancovania zo strany zriaďovateľov. Nevytvárajme ďalšie centrá ( ako napr. všade proklamované centrá včasnej intervencie a pod.), ale radšej personálne rozšírme a finančne zabezpečme existujúce samostatné centrá CŠPP ( resp.CPPP) s dlhoročnými skúsenosťami z praxe, ktoré jediné na trhu poskytujú systém komplexných odborných služieb už pre deti raného veku až po ukončenie prípravy na povolanie. Skúsenosti s praxe poukazujú skôr na nedostatočnú multirezortnú spoluprácu, kedy sú tieto deti s rizikom vývinu neskoro odosielané detskými, pediatrami, často prichádzajú až v predškolskom veku a mnohokrát vývinovo na úrovni ročného dieťaťa.

Apr 28

Eva

 • 28. 04. 2017
 • Eva

Jednoznačný nesúhlas so zlúčením týchto subjektov, ako aj nesúhlas s ich prevedením do preneseného výkonu št.správy. Súčasný systém funguje, má oporu v legislatíve, kompetencie zariadení sú jasne zadefinované. CŠPP vo vzťahu z zdr.znevýhodneným klientov vykonávajú špecializované činnosti (surdopédia,tyflopédia,somatopédia,etopédia, logopédia..) Otázka: každé novo zlúčené zariadenie bude mať pokrytý taký počet odborností, aby boli služby dostupné klientom?
Prečo za každú cenu tvoriť zlučovaním, premenovaním nový "super" systém? Ešte aj s tak zložitým názvom? Rodič/klient ani nebude vedieť kam ho vlastne škola odosiela...resp. aká služba mu v takej inštitúcii môže byť poskytnutá.
Môžeme sa len dohadovať, či takto nastavený nový systém prinesie zvýšenie kvality, dostupnosti, zníženie nákladov...Prečo nezdokonaľovať to, čo už funguje?! a o 10 rokov sa vrátime k starému modelu (...ako napr. učňovské školstva-duálne vzdelávanie).

Apr 23

Silvia

 • 23. 04. 2017
 • Silvia

Rozdelenie poradenského systému na samostatné CPPPaP a CŠPP si pred zhruba 30 rokmi vyžiadala prax a nástup vzdelávania žiakov so ZZ integrovanou formou. Práve veľká odlišnosť v odbornom zameraní o deti so ZZ a deti a žiakov zo znevýhodnených pomerov atď., viedla ku rozdeleniu poradenského systému. Efekt tohto rozdelenia je možné vidieť v štatistických ukazovateľoch, kde pravidelne každý rok stúpa počet integrovaných žiakov na školách. Opätovné spojenie centier do jedného celku by bolo krokom späť, jednalo by sa o prepojenie obsahovo dvoch veľmi odlišných jednotiek, čo by podľa nášho názoru viedlo k centralizácii, nižšej profilácii v odbornosti.
Ak by VIMS PPI neponúkol v rámci prevencie a podpory terénnu formu poradenstva v menej dostupných oblastiach by sa stal poradenský systém nefunkčný a pre mnohých nedostupný.
Na druhej strane zrušenie súkromných CŠPP by zostalo vo vákuu 50 % klientov so ZZ. V roku 2015/16 bolo 83 štátnych zariadení s 42 787 klientmi, 1 cirkevné centrum s 293 klientmi a 62 súkromných centier s 41 058 klientmi.
Navyše v rámci rozdelenia poradenského systému pre deti so ZZ na vek od 0 do 3 rokov a od 3 rokov vyššie narážame na nedostatok kvalifikovaných odborníkov. V aktuálnom systéme prípravy špeciálnych pedagógov pre poradenstvo absentujú metodiky, metodické materiály a praktická príprava. Absolvent je schopný poskytovať odbornú pomoc až po praktickom zaškolení a sprevádzaní.
Navrhujeme: Ponechať rozdelený systém CPPPaP a CŠPP a zachovať rovnocennosť štátnych a súkromných zariadení čo do demokratickému prístupu k financovaniu a možnosti právnej formy zriadenia.

Upozorňujeme taktiež na nevyrovnané financovanie súčasných CŠPP voči CPP, ktoré má priam likvidačné podmienky čo do poskytovania kvalitnej služby poradenstva a potrebnej intenzity, ktorú rodičia oprávnene žiadajú.
Dať možnosť transformácie súčasných CŠPP (súkromných a štátnych) na štátom financované „VIMS PPI“.
Zadefinovať minimálne nároky na štandardy kvality a ich kontrolu.
Prehodnotiť súčasnú sieť všetkých CŠPP a CPP z pohľadu regionálnej koncepcie (kritéria: ponuka – potreba – kvalita).
Ako sme už pomenovali CŠPP a CPPPaP, predstavujú zameranie na odlišnú cieľovú skupinu klientov a ich zlúčenie neumožní rozvíjanie týchto druhov poradenstva v požadujúcej hĺbke. Úvaha o zrušení súkromných poradenských zariadení prináša otázku prečo rodiny vyhľadávajú práve ich služby? Otázkou sú chýbajúci kvalitní odborníci, vybavenie, skúsenosti, entuziazmus, odvaha posúvať hranice...? Transformácia do roviny štátnych zariadení je ohrozením uvedených dôvodov a úvah.

Apr 19

Martina

 • 19. 04. 2017
 • Martina

Rozdelenie poradenského systému na samostatné CPPPaP a CŠPP si pred zhruba 30 rokmi vyžiadala prax a nástup vzdelávania žiakov so ZZ integrovanou formou. Práve veľká odlišnosť v odbornom zameraní o deti so ZZ a deti a žiakov zo znevýhodnených pomerov atď., viedla ku rozdeleniu poradenského systému. Efekt tohto rozdelenia je možné vidieť v štatistických ukazovateľoch, kde pravidelne každý rok stúpa počet integrovaných žiakov na školách. Opätovné spojenie centier do jedného celku by bolo krokom späť, jednalo by sa o prepojenie obsahovo dvoch veľmi odlišných jednotiek, čo by podľa nášho názoru viedlo k centralizácii, nižšej profilácii v odbornosti.
Ak by VIMS PPI neponúkol v rámci prevencie a podpory terénnu formu poradenstva v menej dostupných oblastiach by sa stal poradenský systém nefunkčný a pre mnohých nedostupný.
Na druhej strane zrušenie súkromných CŠPP by zostalo vo vákuu 50 % klientov so ZZ. V roku 2015/16 bolo 83 štátnych zariadení s 42 787 klientmi, 1 cirkevné centrum s 293 klientmi a 62 súkromných centier s 41 058 klientmi.
Navyše v rámci rozdelenia poradenského systému pre deti so ZZ na vek od 0 do 3 rokov a od 3 rokov vyššie narážame na nedostatok kvalifikovaných odborníkov. V aktuálnom systéme prípravy špeciálnych pedagógov pre poradenstvo absentujú metodiky, metodické materiály a praktická príprava. Absolvent je schopný poskytovať odbornú pomoc až po praktickom zaškolení a sprevádzaní.
Navrhujeme: Ponechať rozdelený systém CPPPaP a CŠPP a zachovať rovnocennosť štátnych a súkromných zariadení čo do demokratickému prístupu k financovaniu a možnosti právnej formy zriadenia.

Upozorňujeme taktiež na nevyrovnané financovanie súčasných CŠPP voči CPP, ktoré má priam likvidačné podmienky čo do poskytovania kvalitnej služby poradenstva a potrebnej intenzity, ktorú rodičia oprávnene žiadajú.
Dať možnosť transformácie súčasných CŠPP (súkromných a štátnych) na štátom financované „VIMS PPI“.
Zadefinovať minimálne nároky na štandardy kvality a ich kontrolu.
Prehodnotiť súčasnú sieť všetkých CŠPP a CPP z pohľadu regionálnej koncepcie (kritéria: ponuka – potreba – kvalita).
Ako sme už pomenovali CŠPP a CPPPaP, predstavujú zameranie na odlišnú cieľovú skupinu klientov a ich zlúčenie neumožní rozvíjanie týchto druhov poradenstva v požadujúcej hĺbke. Úvaha o zrušení súkromných poradenských zariadení prináša otázku prečo rodiny vyhľadávajú práve ich služby? Otázkou sú chýbajúci kvalitní odborníci, vybavenie, skúsenosti, entuziazmus, odvaha posúvať hranice...? Transformácia do roviny štátnych zariadení je ohrozením uvedených dôvodov a úvah.

Apr 21

Mária

 • 21. 04. 2017
 • Mária

Zlúčenie a organizačná konsolidácia CPPPaP a CŠPP sa javí ako pozitívny krok ku posilneniu jednak odborného zázemia týchto inštitúcií, ale zároveň ide aj o komplexnejší prístup k ponuke a realizácii služieb Centier. Či toto opatrenie bude viesť aj k zníženiu nákladov na obslužné, alebo iné činnosti nepredpokladám. Prechodom na právnu subjektivitu sa tak určite nestalo, je to sporné. Jednoznačne však nesúhlasím s prevedením Centier do preneseného výkonu štátnej správy. Ako bolo uvedené, jedná sa
o špecializované zariadenia, u ktorých by odborná úroveň a nestrannosť mali byť prioritou. Navrhujem zvážiť centrálnejšie riadenie napr. formou inštitúcií na úrovni krajov v aktívnej spolupráci s VÚDPaP-om (napr. ako obdobu bývalých KŠÚ), čím by sa zohľadnila aj primeranosť lokálnym potrebám.

Apr 27

František

 • 27. 04. 2017
 • František

Rozdelenie poradenského systému na samostatné CPPPaP a CŠPP si pred
zhruba 30 rokmi vyžiadala prax a nástup vzdelávania žiakov so ZZ
integrovanou formou. Práve veľká odlišnosť v odbornom zameraní o deti
so ZZ a deti a žiakov zo znevýhodnených pomerov atď., viedla ku
rozdeleniu poradenského systému. Efekt tohto rozdelenia je možné vidieť
v štatistických ukazovateľoch, kde pravidelne každý rok stúpa počet
integrovaných žiakov na školách. Opätovné spojenie centier do jedného
celku by bolo krokom späť, jednalo by sa o prepojenie obsahovo dvoch
veľmi odlišných jednotiek, čo by podľa nášho názoru viedlo k centralizácii,
nižšej profilácii v odbornosti.
Ak by VIMS PPI neponúkol v rámci prevencie a podpory terénnu formu
poradenstva v menej dostupných oblastiach by sa stal poradenský systém
nefunkčný a pre mnohých nedostupný.
Na druhej strane zrušenie súkromných CŠPP by zostalo vo vákuu 50 %
klientov so ZZ. V roku 2015/16 bolo 83 štátnych zariadení s 42 787
klientmi, 1 cirkevné centrum s 293 klientmi a 62 súkromných centier
s 41 058 klientmi.
Navyše v rámci rozdelenia poradenského systému pre deti so ZZ na vek od
0 do 3 rokov a od 3 rokov vyššie narážame na nedostatok kvalifikovaných
odborníkov. V aktuálnom systéme prípravy špeciálnych pedagógov pre
poradenstvo absentujú metodiky, metodické materiály a praktická príprava.
Absolvent je schopný poskytovať odbornú pomoc až po praktickom
zaškolení a sprevádzaní.
Navrhujeme: Ponechať rozdelený systém CPPPaP a CŠPP a zachovať
rovnocennosť štátnych a súkromných zariadení čo do demokratickému
prístupu k financovaniu a možnosti právnej formy zriadenia.
Upozorňujeme taktiež na nevyrovnané financovanie súčasných CŠPP voči
CPP, ktoré má priam likvidačné podmienky čo do poskytovania kvalitnej
služby poradenstva a potrebnej intenzity, ktorú rodičia oprávnene žiadajú.
Dať možnosť transformácie súčasných CŠPP (súkromných a štátnych) na
štátom financované „VIMS PPI“.
Zadefinovať minimálne nároky na štandardy kvality a ich kontrolu.
Prehodnotiť súčasnú sieť všetkých CŠPP a CPP z pohľadu regionálnej
koncepcie (kritéria: ponuka – potreba – kvalita).
Ako sme už pomenovali CŠPP a CPPPaP, predstavujú zameranie na
odlišnú cieľovú skupinu klientov a ich zlúčenie neumožní rozvíjanie týchto
druhov poradenstva v požadujúcej hĺbke. Úvaha o zrušení súkromných
poradenských zariadení prináša otázku prečo rodiny vyhľadávajú práve ich
služby? Otázkou sú chýbajúci kvalitní odborníci, vybavenie, skúsenosti,
entuziazmus, odvaha posúvať hranice...? Transformácia do roviny štátnych
zariadení je ohrozením uvedených dôvodov a úvah

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

podnet SKU:
Súkromné CŠPP ponechať ako špeciálne služby podľa bodu 1-04-06 - autistické centrum, špecializované centrá na niektoré špecifické postihnutia. Bežné poruchy učenia a správania by mali aj z dôvodu komplexnosti riešiť U-4 všeobecné centrá.

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) V navrhovanom opatrení nie je konkrétne zadefinované, kto bude tento prenesený výkon štátnej správy realizovať a ako bude tento systém financovaný.

Apr 27

František

 • 27. 04. 2017
 • František

Rozdelenie poradenského systému na samostatné CPPPaP a CŠPP si pred
zhruba 30 rokmi vyžiadala prax a nástup vzdelávania žiakov so ZZ
integrovanou formou. Práve veľká odlišnosť v odbornom zameraní o deti
so ZZ a deti a žiakov zo znevýhodnených pomerov atď., viedla ku
rozdeleniu poradenského systému. Efekt tohto rozdelenia je možné vidieť
v štatistických ukazovateľoch, kde pravidelne každý rok stúpa počet
integrovaných žiakov na školách. Opätovné spojenie centier do jedného
celku by bolo krokom späť, jednalo by sa o prepojenie obsahovo dvoch
veľmi odlišných jednotiek, čo by podľa nášho názoru viedlo k centralizácii,
nižšej profilácii v odbornosti.
Ak by VIMS PPI neponúkol v rámci prevencie a podpory terénnu formu
poradenstva v menej dostupných oblastiach by sa stal poradenský systém
nefunkčný a pre mnohých nedostupný.
Na druhej strane zrušenie súkromných CŠPP by zostalo vo vákuu 50 %
klientov so ZZ. V roku 2015/16 bolo 83 štátnych zariadení s 42 787
klientmi, 1 cirkevné centrum s 293 klientmi a 62 súkromných centier
s 41 058 klientmi.
Navyše v rámci rozdelenia poradenského systému pre deti so ZZ na vek od
0 do 3 rokov a od 3 rokov vyššie narážame na nedostatok kvalifikovaných
odborníkov. V aktuálnom systéme prípravy špeciálnych pedagógov pre
poradenstvo absentujú metodiky, metodické materiály a praktická príprava.
Absolvent je schopný poskytovať odbornú pomoc až po praktickom
zaškolení a sprevádzaní.
Navrhujeme: Ponechať rozdelený systém CPPPaP a CŠPP a zachovať
rovnocennosť štátnych a súkromných zariadení čo do demokratickému
prístupu k financovaniu a možnosti právnej formy zriadenia.
Upozorňujeme taktiež na nevyrovnané financovanie súčasných CŠPP voči
CPP, ktoré má priam likvidačné podmienky čo do poskytovania kvalitnej
služby poradenstva a potrebnej intenzity, ktorú rodičia oprávnene žiadajú.
Dať možnosť transformácie súčasných CŠPP (súkromných a štátnych) na
štátom financované „VIMS PPI“.
Zadefinovať minimálne nároky na štandardy kvality a ich kontrolu.
Prehodnotiť súčasnú sieť všetkých CŠPP a CPP z pohľadu regionálnej
koncepcie (kritéria: ponuka – potreba – kvalita).
Ako sme už pomenovali CŠPP a CPPPaP, predstavujú zameranie na
odlišnú cieľovú skupinu klientov a ich zlúčenie neumožní rozvíjanie týchto
druhov poradenstva v požadujúcej hĺbke. Úvaha o zrušení súkromných
poradenských zariadení prináša otázku prečo rodiny vyhľadávajú práve ich
služby? Otázkou sú chýbajúci kvalitní odborníci, vybavenie, skúsenosti,
entuziazmus, odvaha posúvať hranice...? Transformácia do roviny štátnych
zariadení je ohrozením uvedených dôvodov a úvah

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

a) V navrhovanom opatrení nie je konkrétne zadefinované, kto bude tento prenesený výkon štátnej správy realizovať a ako bude tento systém financovaný.

May 14

Alžbeta

 • 14. 05. 2017
 • Alžbeta

Podporujeme zlúčenie CPPPaP a CŠPP, nakoľko v súčasnosti táto atomizácia systému spomaľuje diagnostický proces žiaka. Veľakrát vytvára toto rozdelenie zmätok v odborných stanoviskách a zároveň v boji o klienta sa veľmi často objavuje vypracovávanie záverov vyšetrení a odporúčaní pre školy podľa požiadaviek rodiča. (hlavne súkromné poradenské zariadenia sú náchylné k rešpektovaniu požiadaviek rodičov k integrácii ich detí)