Skip to content

Kategória 4-04.00 Sieť škôl Všetky podnety

Mar 29

Mária

 • 29. 03. 2017
 • Mária

Súkromné školy by mali žiť z vlastného súkromného rozpočtu, lebo sú súkromné... ich kvalita je často spochybňovaná, aj inšpekcia uvedie nedostatky a - čuduj sa svete - nič sa nedeje, ani nenapraví. Žiaci v honbe za vzdelaním prijmú akékoľvek podmienky

Mar 20

Mário

 • 20. 03. 2017
 • Mário

Zrušiť financovanie súkromných škôl, ktoré si z toho robia biznis a nezaujímajú sa o potreby pracovného trhu na Slovensku. Myslím si, že máme všetky štátne školy, ktoré sú potrebné a peniaze použiť na ich skvalitnenie!

Mar 15

lubomir

 • 15. 03. 2017
 • lubomir

KOnecne vykonat racionalizaciu skol - zacat odhora. vytvori sa tym tlak na studentov, aby dosahovali lepsie vysledky na skolach. sucasny stav studentov nijako nemotivuje pracovat na sebe, ked kazda skola prijme hocikoho, len aby naplnila svoje pocty. Ziak na SŠ nie je nuteny sa ucit, lebo ho na vysku zoberu len tak, to iste plati aj pre zuiiakov ZŠ, prijmu ich na SŠ bez prijimaciek, resp. sa robia len formalne

Apr 02

Ivan

 • 02. 04. 2017
 • Ivan

Zredukovať sieť VŠ je veľmi potrebné, povznikali rovnaké odbory na VŠ, ktoré ani nesúvisia s daným odborom. VŠ by sa mali vyprofilovať na danú problematiku, aby boli výborné aj v pedagogickej oblasti a aj vo výskumnej oblasti. Zamestnať najlepších odborníkov. A nie vytvárať VŠ tzv. "všehochuť".Zredukovať súkromné vysoké školy, to je až žalostné, medzi študentami je bežné, že ak neurobí úspešne serióznu VŠ (zväčša verejnú), tak si povie, že ide na súkromnú, pokiaľ platím, tak študujem. Tento systém, je potrebné prehodnotiť.

Apr 24

Anna

 • 24. 04. 2017
 • Anna

Pri tvrdom presadzovaní inklúzie vo výchove a vzdelávaní bez rešpektovania požiadaviek detí/žiakov ako aj zákonných zástupcov dôjde k nárastu súkromných škôl, čo je možno aj zámerom reformy?

Apr 12

Mária

 • 12. 04. 2017
 • Mária

Podporujeme myšlienku racionalizácie siete Š a ŠZ, avšak zastávame názor, že racionalizácii by mala predchádzať analýza, a najmä pasportizácia ZŠS v sieti. Do roku 2008 boli v sieti vykonané také zmeny, najmä čo sa týka súkromných školských jedální (ŠJ) a výdajných školských jedální (VŠJ), ktoré nezodpovedajú reálnej skutočnosti. A takisto po roku 2008 boli zaradené do siete také zariadenia školského stravovania (ZŠS – ŠJ a VŠJ), ktoré nespĺňajú legislatívne podmienky, čím poukazujeme na nesúlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Napríklad alokované pracoviská – nemôžu mať ZŠS. Zároveň navrhujeme sprísniť, špecifikovať podmienky na zaraďovanie ZŠS, zvlášť VŠJ do siete.

Mar 19

Denisa

 • 19. 03. 2017
 • Denisa

Súhlasím s názorom, že je lepšie vytvoriť sieť väčších škôl, kvalitne a moderne vybavených, s kvalitnými a vysoko motivovanými učiteľmi, s vysokou kvalifikovanosťou vzdelávania ( aby každý predmet učil učiteľ s odbornosťou na daný predmet). Zabezpečiť na škole odborných zamestnancov. Sústreďovať pri takýchto školách ďalšie vzdelávacie inštitúcie ako napr. umelecké školy, CVČ, knižnice a pod., aby dochádzajúce deti zo spádových oblastí mali rovnaké šance ako deti bývajúce v okolí školy, hlavne ich využívali.
Ušetrené peniaze využiť na zabezpečenie dochádzania žiakov do týchto škôl.

Nemyslím si, že dokážu malé školy na vidieku ( s malým počtom žiakov na 2. stupni) konkurovať väčším spádovým školám. Podľa mňa je nemožné zabezpečiť vysokú kvalifikovanosť. Určite je ťažké vytvoriť aj podmienky na vzdelávanie (modernizovať učebne, pomôcky, techniku a pod.)

Len vo výnimočných prípadoch ponechať malé školy ( s 2. stupňom) tam, kde je naozaj veľmi zlá dostupnosť do takejto školy alebo iné dôvody.

Apr 23

Daniel

 • 23. 04. 2017
 • Daniel

Pozitívne je, že si autori uvedomujú potrebu racionalizácie. Negatívom je, že v celej časti sa odvolávajú na "racionalizačné opatrenia, ktoré stanoví ministerstvo", pričom však neuvádzajú akým mechanizmom, akými opatreniami sa má tá racionalizácia robiť. Dodnes sa totiž racionalizácia nerobí preto, že nikto nemá odvahu urobiť rázny rez, každý len prehadzuje horúci zemiak niekomu ďalšiemu. Čo si má riaditeľ sám zavrieť svoju školu? Alebo starosta si má sám zavrieť školu vo svojej obci? To hádam nečakáte. Práve preto sa v oblasti racionalizácie nič nedeje, lebo len vymýšľate kadejaké mäkké motivačné nástroje (informovanosť rodičov, tabuľky uplatnenia absolventov, rebríčky škôl...) a nemáte odvahu povedať, že takéto miniškoličky, či tieto študijné odbory nebudeme jednoducho platiť, lebo na to nemáme. Od tohto dokumentu sa očakávalo, že dá ministerstvu a politikom radu, ako na to. Čo a ako treba urobiť. V tejto časti však dokument túto funkciu neplní.
Takže stanoviť minimálnu veľkosť školy (z hľadiska počtu žiakov), stanoviť maximálnu dochádzaciu vzdialenosť pre žiaka, jasne vymenovať odbory, ktoré produkujú neuplatniteľných absolventov a tvrdo zatvárať (alebo v prípade potreby aj zriaďovať)

Apr 27

Miloslav

 • 27. 04. 2017
 • Miloslav

K racionalizácii treba pristupovať individuálne.

Mar 20

Martin

 • 20. 03. 2017
 • Martin

Výrazne zjednodušiť zriadenie nových škôl a ich zaradenie do siete z pohľadu adminisatratívneho procesu Dnešný stav, keď škola musí spĺňať všetky podmienky (vrátane budovy, správy ÚVZ a pod.) rok a pol predtým, ako do školy príde prvý žiak, je jednoducho absurdný. Proces treba urobiť dvojfázovým, keď na základe jednoduchých kritérií preukazujúcih predpoklad budúceho splnenia podmienok bude škola podmienečne zapísaná do siete, môže robiť nábor žiakov a zariaďovať všetko potrebné, a až napr. 1 mesiac pred začiatkom vyučovania musí splniť všetky podmienky pre definitívny zápis do siete.

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) Nesúhlasíme so zhodnotením súčasného stavu.

Odôvodnenie: MŠVVaŠ SR určuje samosprávnym krajom iba predpokladaný počet žiakov, ktorí nastúpia do 1. ročníka.

Apr 19

Martina

 • 19. 04. 2017
 • Martina

Navrhujeme viac škôl poskytujúcich integráciu a tiež kompenzácie pre tieto školy, ako aj zákonné vymedzenie počtu detí v triede od pomeru integrovaných so zohľadňovaním ich potrieb, ale aj diagnóz (je rozdiel či je dieťa dyslektik alebo dieťa s PAS, nehovoriace a podobne).

Apr 25

Adriana

 • 25. 04. 2017
 • Adriana

suhlasim s podnetom

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

Nesúhlasíme so zhodnotením súčasného stavu.

Odôvodnenie: MŠVVaŠ SR určuje samosprávnym krajom iba predpokladaný počet žiakov, ktorí nastúpia do 1. ročníka.

Apr 27

Mária

 • 27. 04. 2017
 • Mária

Nerušiť špeciálne školy v sústave škôl, lebo majú vo vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami svoje opodstatnenie, ale sústrediť sa na objektívnu a kvalitnú diagnostiku detí pred vstupom do školy. Zabezpečiť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia uplatnenie po skončení základných a špeciálnych škôl na trhu práce.

Apr 28

Milan

 • 28. 04. 2017
 • Milan

a) Je potrebné zapojiť zástupcov zamestnávateľov a ich potrieb do prípravy analýz pre racionalizáciu siete stredných škôl;
b) Užšie spolupracovať so zástupcami zamestnávateľov na regionálnej úrovni a zapojiť ich do spolurozhodovania o racionalizácií siete stredných škôl na úrovni jednotlivých krajov;
c) Je nevyhnutné zapojiť zástupcov zamestnávateľov do tvorby kritérií pre vyraďovanie stredných škôl zo siete.

Apr 29

Peter

 • 29. 04. 2017
 • Peter

a) Je potrebné zapojiť zástupcov zamestnávateľov a ich potrieb do prípravy analýz pre racionalizáciu siete stredných škôl;
b) Užšie spolupracovať so zástupcami zamestnávateľov na regionálnej úrovni a zapojiť ich do spolurozhodovania o racionalizácií siete stredných škôl na úrovni jednotlivých krajov;
c) Je nevyhnutné zapojiť zástupcov zamestnávateľov do tvorby kritérií pre vyraďovanie stredných škôl zo siete.

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Racionalizácia je potrebná, ale nedá sa robiť od stola.
Nie je predsa normálne, aby 80% škôl bolo dofinancovávaných!
Nie je predsa normálne, ak je viac miest na stredných školách, ako žiakov 9. ročníka!

May 04

Zdenko

 • 04. 05. 2017
 • Zdenko

Pri sieti škôl naznačenie postupu prebehlo, tu však musia vyjsť von konkrétne postupy, analýzy, kritériá. Dohody na úrovni mikroregiónov nevidíme reálne, tam kde sa dalo, optimalizácia, najmä na úrovni miest prebehla. Konsenzus je v tejto otázke krajne nepravdepodobný.

May 12

Jana

 • 12. 05. 2017
 • Jana

Navrhujeme preskúmať možnosti presunu kapacít zo základných škôl (kde je nedostatok detí) do škôlok (kde je nedostatok voľných miest). Vzhľadom na očakávaný nárast škôlkarov (v zmysle tohto národného plánu) by bolo vhodné preskúmať možnosti využitia školských budov zatvorených (alebo zredukovaných) škôl na účely predškolskej výchovy. Podobne je vhodné preskúmať možnosti zrýchlenej rekvalifikácie pedagógov z týchto škôl, ktorí by sa mohli uplatniť v predškolských zariadeniach.