Skip to content

Kategória 4-03.09 Akceptovať úlohu profesijných združení, neziskových organizácií a občianskych združení pôsobiacich v školstve Všetky podnety

Apr 23

VK

  • 23. 04. 2017
  • VK

Mám niekoľko pripomienok k občianskym združeniam pôsobiacich v školstve, konkrétne ZRPŠ. Bol by som rad, aby sa určili jasné pravidlá pre celé Slovensko. Moje pripomienky sa Vám môžu javiť nepatričné, ale bohužiaľ školská prax na väčšine škôl popiera základné právne normy:
• platenie poplatkov je dobrovoľne a len na rozhodnutí rodičov (platenie nie je možné akokoľvek podmieňovať).
- z praxe – všetci žiaci ho musia uhradiť (bez akéhokoľvek dokladu), ak ho žiaci neuhradia, nebudú môcť ísť na výlet, exkurziu, ...
• vyberanie poplatkov nie je povinnosťou tr. učiteľov, združenie musí mať vlastných pokladníkov (z členov združenia)
- praxe – ak tr. učitelia odmietnu vyberať poplatky, tak im riaditeľ školy vezme triednictvo
• učitelia automaticky nie sú členmi združení pôsobiacich v školstve
- z praxe - všetci učitelia sa automaticky považujú za členov združení a vykonávajú v ich mene rôzne kompetencie
• detailnú správu o hospodárení zverejňovať na internete
- z praxe – rodičia ani len netušia ako sa nakladá z finančnými prostriedkami združenia

Viem, že každoročne xy prípadov vymáhania poplatkov ZRPŠ rieši aj školská inšpekcia. Vo väčšine prípadov je konštatované porušovanie zákona zo strany školy. Bohužiaľ tento problém je tu viac ako 20 rokov. Bol by som rád, keby pán minister konečne verejne povedal všetkým rodičom, že platenie príspevkov je dobrovoľné.

Naše školstvo má mnoho neduhov a tento je jeden z nich.

Apr 28

Vladimír

  • 28. 04. 2017
  • Vladimír

Pripomienka SKU: Žiadame vyňať text týkajúci sa profesijných organizácií a združení a túto agendu presunúť do opatrenia 4-03.08.

Apr 28

Andrea

  • 28. 04. 2017
  • Andrea

Učitelia pôsobiaci v profesijných školských organizáciách, keď sú účastní na rokovaniach poriadaných MŠVVaŠ, nech im je vystavené potvrdenie o tejto účasti a nech im je uznané u zamestnávateľa ako normálny pracovný deň. Nech si nemusia čerpať pre tento účel v škole dovolenku/náhradné voľno (to isté nech platí aj pri rokovaniach poriadaných priamo riadenými organizáciami - napr. v prípade učiteľov-členov odborných komisií pri ŠPÚ, či rokovaniach poriadaných MPC a pod.).

May 04

Zdenko

  • 04. 05. 2017
  • Zdenko

Na základe doterajších skúseností zastávame názor, že mimoriadne kontraproduktívne až deštruktívne môžu pôsobiť neziskové a mimovládne organizácie v radách škôl, 4-03.09. V konkrétnej legislatíve bude nevyhnuté špecifikovať ktoré a ako môžu participovať. Pri súčasných kompetenciách školskej samosprávy by v prípade mnohých rád škôl prišlo k preskupeniu síl a mohlo by to byť „trójskym koňom“ v rámci systému