Skip to content

Kategória 4-03.08 Rešpektovať úlohu školských odborov na všetkých úrovniach Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

  • 28. 04. 2017
  • Vladimír

Pripomienka SKU: Celý bod 4-03.08 žiadame upraviť nasledovne: "4-03.08 Rešpektovať úlohu školských odborov a profesijných organizácií a združení na všetkých úrovniach.
Školské odbory a profesijné organizácie a združenia budú rešpektované pri plnení zákonom definovanej úlohy zastupovať záujmy zamestnancov školstva tak na celoštátnej úrovni ako aj lokálne pri komunikácii so zriaďovateľmi či v rámci školy a to nielen v rámci kolektívneho vyjednávania, či tvorbe školských zákonov. Preto je potrebné zriadiť štatút komory učiteľov ako profesijnej organizácie v zákone č. 317/2009 Z. z. Zároveň sa bude na všetkých úrovniach plne rešpektovať ustanovenie Ústavy SR, podľa ktorého je zvýhodňovanie niektorých odborových organizácií v podniku alebo odvetví neprípustné. (Čl. 37, ods. 2)."
Doplnenie textu opatrenia požadujeme preto, že profesijné organizácie tak ako aj odborové organizácie majú základnú funkciu chrániť a presadzovať oprávnené záujmy zamestnancov (v prípade SKU pedagogických a odborných zamestnancov) na úrovni ministerstva školstva a poskytujú pomoc a poradenstvo aj na lokálnej úrovni. Jedinou výnimkou je kolektívne vyjednávanie, v ktorom sú partnermi odborové organizácie. Profesijné organizácie zas plnia úlohy, v ktorých zastupovanie odborovou organizáciou nie je možné (tvorba koncepcií vzdelávania, inovácia vzdelávacích programov, podpora v odbornej problematike výkonu povolania PZ a OZ a pod.). Zároveň požadujeme vyňatie profesijných organizácií a združení z opatrenia 4-03.09. Požadujeme tiež rovnoprávne rešpektovanie všetkých existujúcich odborových organizácií na celoštátnej úrovni.

May 12

Pavel

  • 12. 05. 2017
  • Pavel

Musí byť toto rešpektovanie postavenia odborov aj zakotvené v legislatíve, napr. doplniť členov školských rád, obecných školských rád aj do územnej školskej rady zo zástupcov OZ PŠaV.
V krátkom časovom úseku je to ďalší nový návrh vzdelávania na Slovensku. Oceňujeme zámer autorov, radi by sme však upozornili na niektoré problematické body a doplnili myšlienky, ktoré podľa nášho názoru chýbajú.
Dokument má 3 základné nedostatky:
1. Nedostatočne špecifikuje riešenie pomenovaných problémov. Chápeme, že materiál je len návrhom zmien, ale chýba nám v ňom presnejšia definícia riešení. Súčasná podoba materiálu sa dá len ťažko pripomienkovať, nakoľko nie je v mnohých prípadoch jasné, ako bude realizácia daného návrhu v praxi vyzerať.
2. Veľké finančné náklady na realizáciu konkrétnych cieľov. Najväčšie riziko, ktoré sa spája s realizáciou daného materiálu, je finančné zabezpečenie jednotlivých návrhov. Ak by naozaj ministerstvo chcelo tieto návrhy zrealizovať, bolo by potrebné naliať do školstva oveľa väčšie množstvo prostriedkov. Keďže sa to za posledných 27 rokov nikdy nestalo, zostávame pri realizácii navrhovaných cieľov skeptickí.
3. Dlhé časové obdobie na realizáciu daných opatrení. Keďže realizácia viacerých opatrení si vyžaduje dlhé časové obdobie (niektoré v rozsahu aj 10 rokov), obávame sa toho, že tento dokument opäť skončí rovnako ako podobné návrhy, ktoré boli predložené v minulosti a k realizácii kľúčových opatrení nikdy nedôjde.

To, čo v uvedenom návrhu chýba, je najmä nevyváženosť medzi právami učiteľa a požiadavkami, ktoré sa naň kladú. Chýbajú benefity pre učiteľa – liečebné kúpele po istom čase odučených rokov, dlhodobejšie platené študijné voľno na prípravu na atestáciu (napr. mesiac až pol roka), dlhšia dovolenka po niekoľkých odrobených rokoch a pod.
Chýbajú nám aj ciele smerom k povinnostiam rodičov voči žiakovi, učiteľovi či škole.
A napokon nám chýba účinný nástroj pre učiteľa voči hrubému narušiteľovi vyučovania (žiaci s poruchami správania, s poruchami komunikácie...), nástroj na ochranu ostatných žiakov v triede, ktorí majú ústavné právo na vzdelanie.
Chýba princíp zachovania škôl - podľa minimálneho počtu žiakov v triedach.
Navrhujeme doplniť kompetencie školských úradov (zriadených zriaďovateľom) v originálnych kompetenciách a tiež možnosť započítať do počtu žiakov, na ktorých dostávajú finančné prostriedky aj deti zo škôl a školských zariadení v originálnych kompetenciách a žiakov súkromných a cirkevných škôl a ŠZ, ak ich budú združovať.
Navrhujeme zmeniť finančné ohodnotenie zamestnancov školských úradov a ŠŠI tak, ako sú platení vedúci pedagogickí zamestnanci škôl.

May 12

Pavel

  • 12. 05. 2017
  • Pavel

Celá koncepcia bude úspechom len ruka v ruke s adekvátnym finančným zabezpečením ako i dostatočným personálnym obsadením (napríklad pedagogickí asistenti) s akcentom na odborných zamestnancov (školskí špeciálni pedagógovia, školskí psychológovia, sociálni pedagógovia...). Hoci to autori predpokladajú, máme zlé skúsenosti s predchádzajúcimi reformami – učitelia boli hodení do vody bez pripravených pracovných podmienok (integrácia bez pedagogických asistentov, bez finančného ohodnotenia sťaženej a náročnejšej práce, bez didaktického materiálu pre žiakov s rôznymi poruchami a pod.). Preto odporúčame, aby sa ako prvé prehodnotila výška nákladov na takýto projekt a o odobrenie tejto sumy MF SR a vládou SR. Inak nemôže mať nový spôsob vzdelávania úspech. Ideály sa bez učiteľov nepresadia. Za mimoriadne nebezpečnú ideu považujeme vetu, že kvalitní učitelia si aj s prípadnými nedostatkami poradia. Poradia, ale len krátkodobo a na úkor svojho zdravia. A to je neprípustné.
Skôr, ako sa pristúpi k idei individualizácie vzdelávania, žiadame uskutočniť názorné hodiny a súbor vzdelávacích aktivít a školení.
Pretože otázka poradenstva nie je v cieľoch dostatočne zapracovaná navrhujeme ju samostatne rozpracovať v cieľových úlohách tak, aby sa:
 posilnilo personálne zabezpečenie CPPPaP a CŠPP zohľadňujúce skutočné potreby pri poskytovaní poradenských služieb deťom a žiakom a na to sa nastavilo primerané financovanie,
 zriadilo supervízne centrum (VÚDPaP) pre odborných zamestnancov,
 výrazne modernizovali diagnostické nástroje a ďalšie technologické vybavenie Centier,
 výchovné a kariérové poradenstvo, ktoré nadobúda čím ďalej tým väčšiu dôležitosť, dostalo na kvalitatívne vyššiu úroveň najmä posilnením pozície výchovného poradcu v škole,
 vypracovať systém vzdelávania školských poradcov (pregraduálne, postgraduálne vzdelávanie)
 priamo v školách personálne posilnili učiteľom pomáhajúce pracovné pozície, najmä: školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg (zvlášť v regiónoch s vysokým podielom žiakov zo SZP), pedagogický asistent,
 zjednotil systém riadenia a metodického vedenia poradenských organizácií.