Skip to content

Kategória 4-03.05 Pomáhať pri začleňovaní školy do komunity, v ktorej pôsobí Všetky podnety

Apr 26

Matej

  • 26. 04. 2017
  • Matej

Cieľ by mohol byť špecifickejší a lepšie vypracovaný a konkrétnejšie spomenúť rôzne formy partnerstva.

Náš návrh pre novú formuláciu:
Zriaďovateľ bude vytvárať podmienky a pomáhať škole začleniť sa do miestnej (regionálnej) komunity, vo väzbe na komunitné centrá, pre základné školy vo väzbe na stredné školy, pre stredné školy vo väzbe na zamestnávateľov a prax, ako aj vysoké školy. Najmä základné a stredné školy budú tiež podporené vo vytváraní väzieb na občianske združenia, mládežnícke a neziskové organizácie pôsobiace na danom území a na ďalšie zložky občianskej spoločnosti. Školy tiež budú mať možnosť dohodnúť sa na plnení niektorých svojich činností s aktérmi v treťom sektore. Toto sieťovanie napomôže fungovaniu školy a plneniu jej poslania. Predstavuje dôležitú súčasť vzájomných vzťahov aktérov výchovy a vzdelávania. Školy nemôžu byť izolované od zvyšku komunity a mali by sa snažiť o synergiu svojich aktivít s ďalšími aktivitami dostupnými v ich okolí.

Apr 28

Vladimír

  • 28. 04. 2017
  • Vladimír

Pripomienka SKU: Do opatrenia žiadame doplniť materské školy.

May 14

Danka

  • 14. 05. 2017
  • Danka

4.03.05
Súhlasím. Školy musia kopírovať potreby regiónu. Predovšetkým SOŠ by sa nemali za každú cenu úzko zameriavať na jeden odbor, ale profilovať sa tak, aby pokryli potreby regiónu, záujem zamestnávateľov o pracovné pozície a potreby trhu práce. Tu je dôležitá spolupráca školy s ÚPSVaR aj so zamestnávateľmi. Predovšetkým v menších, okresných mestách sú ,vzhľadom na demografický vývoj, úzko špecializované školy nevýhodou. Vzdelávajme tak, ako to región potrebuje. Kvalitne a v súlade s jeho potrebami.