Skip to content

Kategória 4-03.02 Aktívne zapojiť rodičov do fungovania školy a školu do spolupráce s rodinou Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: Je potrebné jasne a nanovo zadefinovať aj rozah povinností rodičov pri výchove a vzdelávaní, ich kontrole a vymožiteľnosti. Žiadame aktívnu a funkčnú medzirezortnú spoluprácu v podobe sieťovania na podporu detí, ktorej potrebu zdôrazňujú viaceré zahraničné aj domáce štúdie (napr. Ministerstvo v Quebecu; ŠŠI, 2016; VOP, 2017; IVPR, 2015). Prepojenie našich ministerstiev (MŠVVaŠ SR, MPSVaR SR, MV SR a MZ SR) je takmer nulové. Prevencia a spolupráca vnútri rezortu školstva (škola, rodič, poradenské alebo špeciálne výchovné zariadenia, MPC a i.) alebo zo strany polície, kurately a pedopsychiatrov je nedostatočná. Škola nie je chápaná ako kľúčové miesto starostlivosti, ochrany a rozvoja dieťaťa.

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: Celý bod 4-03.02 žiadame upraviť nasledovne: "4-03.02 Umožniť žiakom väčšie zapojenie do hodnotenia fungovania školy. Žiaci sa budú spolupodieľať na rozhodovaní o fungovaní školy a jej hodnotení podľa úrovne svojich možností a schopností (vzhľadom na vek), napríklad úpravou postavenia žiackej rady a študentského parlamentu."
Žiak nie je "klient". Žiak si nechodí do školy prevziať vedomosti za ktoré si zaplatil, ale získava ich v procese, ktorého je súčasťou a spolutvorcom. Žiak sa spolupodieľa na fungovaní a výsledkoch školy. S obsahom opatrenia súhlasíme.

Apr 25

Jozef

 • 25. 04. 2017
 • Jozef

Vzťah školy a rodičov je vzťah suverénnych partnerov participujúcich na spoločných cieľoch, osobitne na maximálnom rozvoji vzdelávacieho potenciálu dieťaťa.

V ostatnom období narastá snaha rodičov„chrániť dieťa pred školou“, od ospravedlňovania absencie až po vymáhanie klasifikácie. Participatívny model predpokladá v prvom rade, že nielen škola je iniciátorom spolupráce. V druhom rade, že aktéri sú suverénni a rovnocenní, teda ak existuje mechanizmus „požadovať od školy“, musí existovať aj mechanizmus „požadovať od rodiča“.

Apr 23

Juraj

 • 23. 04. 2017
 • Juraj

Ano, podporujem.
Je potrebné zvýšiť zodpovednosť rodičov za výsledky výchovy a vzdelávania detí a preto navrhujem rovnovážne a vyvážené zloženie Rady školy – tretinu Rady školy by mali tvoriť rodičia, tretinu učitelia a tretinu zástupcovia zriaďovateľa. Zabráni sa tak jednostrannému ovplyvňovaniu smerovania školy. Zároveň navrhujem posilniť kompetencie Rady školy tak, aby mala nielen vyjadrovacie ale aj rozhodovacie právomoci, napr. schvaľovanie školského vzdelávacieho programu, schvaľovanie rozpočtu školy...

Apr 09

Richard

 • 09. 04. 2017
 • Richard

Výchovná stránka, ktorú má poskytovať rodina je z rôznych príčin nedostačujúca ba v niektorých prípadoch úplne chýba. Preto by Učiace sa Slovensko malo poukázať i na potrebu všestrannej podpory rodiny zo strany štátu (napr. v spolupráci s Ministerstvom sociálnych vecí) a možno uberať sa práve pozitívnou cestou – odmeňovať rodiny, ktoré vytvárajú pre vzdelávanie svojho dieťaťa dobré prostredie. I samotní rodičia často nepodnecujú deti k vzdelávaniu, pretože nechápu jeho význam. Je potrebné v spolupráci s inými retortami pripraviť širšiu propagáciu vzdelávania v médiách či štátnych alebo i neštátnych inštitúciách.

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

Pripomienka: v uvedenom opatrení nie je stanovené akým spôsobom budú rodičia aktívnejšie zapojení do fungovania školy.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

Pripomienka: v uvedenom opatrení nie je stanovené akým spôsobom budú rodičia aktívnejšie zapojení do fungovania školy.

May 16

Martin

 • 16. 05. 2017
 • Martin

Mnohí učitelia sa cítia v škole ako v "polepšovni". V triedach sa ťažko pracuje, pretože žiaci sú z domu nevychovaní a nevhodne sa správajú. Spoločnosť má na školu vysoké nároky, no akokoľvek by bola škola dobrá, nemôže napraviť to, čo rodičia zanedbávajú. (Napr. nedávne volanie po posilnení vyučovania dejepisu na školách v dôsledku rozrastajúceho sa extrémizmu. No z vlastnej skúsenosti viem, že aj keď je vyučovanie dejepisu na dobrej úrovni, žiak si z rodiny prináša tie najväčšie zlozvyky. A v súčasnosti najmä preto, že rodičia sa náhlia za prácou a nemajú na deti čas, nevysvetľujú im, nerozprávajú sa s nimi.) K tomu (čiastočne aj pochopiteľne) sa program nevyjadruje. Štát by mal podporovať rodiny (napr. v súčasnosti štát na jasľovú starostlivosť dáva mesačný príspevok až do výšky 280 eur, pričom mame, ktorá sa osobne stará o dieťa, necháva rodičovský príspevok len vo výške 213,20 eur).

May 15

Patrik

 • 15. 05. 2017
 • Patrik

Primárnu zodpovednosť pri výchove detí nesú rodičia. Škola musí rešpektovať právo rodičov na výchovu detí v súlade s ich presvedčením, ktoré je garantované Ústavou SR, Zákonom o rodine i viacerými medzinárodnými ľudskoprávnymi dohovormi. V celej škále aktivít škôl je len málo oblastí, kde v praxi dochádza k porušovaniu práv rodičov na výchovu detí v súlade s ich presvedčením zo strany školy. Ide najmä o oblasť tzv. sexuálnej výchovy (prípadne jej rôznych variácií – výchova k ľudským právam, k prevencii AIDS, a pod., vrátane prednášok rôznych prizvaných hostí) a v oblasti extrémizmu (rasového, etnického a pod.) Rodičia často nie sú školou dostatočne informovaní o obsahu výchovy ich detí v oblasti sexuality, ani o prizvaných hostí, ktorí na ich deti v tejto oblasti vplývajú (hovoríme tu o etických aspektoch, nie biologickej výchove). Navrhujeme preto zaviesť povinnosť školy vopred rodičov informovať o obsahu takejto výchovy, dať im priestor na vyjadrenie, či s touto formou výchovy súhlasia a umožniť im tak efektívny výkon práva na výchovu detí v súlade so svojím presvedčením. Na požiadanie rodičov by škola rovnako postupovala aj v prípade ďalších citlivých etických tém, napríklad vo vzťahu k prítomnosti rôznych polovojenských organizácií na škole. Za týmto účelom by mal vzniknúť nový inštitút, ktorý by zabezpečil včasné informovanie rodičov, aby mohli včas zabrániť tomu, aby sa ich dieťa zúčastňovalo výchovy, ktorá je z pohľadu rodičov nevhodná.