Skip to content

Kategória 1-04.01 Pripraviť postup krokov smerujúcich k postupnému vytvoreniu funkčného VIMS PPI, pričom jeho kľúčovou výkonnou zložkou budú Centrá VIMS PPI Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

1. podnet SKU:
Navrhujeme špecifkovať postavenie U-5, viac prepojiť so školami a poradenskými zariadeniami. V tíme U-3 navrhujeme vytvoriť aj legislatívny priestor na individuálnu a skupinovú terapiu priamo v školskom prostredí. Ošetriť informovaný súhlas rodiča tak, aby odborná práca v škole pod tento súhlas nespadala a taktiež spolupráca medzi zariadeniami.
zdôvodnenie:
V systéme dnes chýba prepojenosť školy a diagnostického centra, či LVS. U detí s poruchami správania je mimoriadne dôležitá úzka spolupráca. Bude treba aj kapacitne a kvalitatívne tieto zariadenia posilniť, aby bola takáto práca efektívna. Výrazne by bolo potrebné posilniť aj zaradenie expresívnej terapie do školského prostredia. Bude potrebné vymedziť pojem terapia, psychoterapeut, čo úplne v danej koncepcii teraz chýba. Terapeut totiž nemusí byť ani psychológ, ani špeciálny pedagóg. Jeho úloha je veľmi špecifická. V rámci tímu U-1 je potrebné podporiť triedneho učiteľa, jeho kompetencie, právomoci, ale aj zodpovednosť. Musí mať úzku spoluprácu s rodinami a v prípade potreby aj nástroje, ako v prípade ohrozovania, týrania dieťaťa ho aj chrániť.
poznámka:
Ak má škola poskytnúť včasnú a komplexnú intervenciu aj tam, kde sú veľké riziká, musí jej byť umožnená otvorená intervencia s dieťaťom a spolupráca s poradenským zariadaním.
2. podnet SKU:
Upraviť rozpočtové kapitoly MŠ SR a MPSVaR tak, aby sa zvýšením odborných zamestnancov na školách preniesli aj kompetencie aj financie na sociálnych pedagógov či odborných zamestnancov z ministerstva práce na ministerstvo školstva.
zdôvodnenie:
Rýchlosť komplexného systému pomoci deťom v ohrození je dnes mimoriadne nízka. Systém nefunguje a deti sú dlhodobo ohrozené nedostatočnou spoluprácou a neefektivitou systému. Navrhnutá reforma supluje v mnohom sociálny a výchovný systém rodiny a je potrebné, aby boli financie medzi ministerstvami spravodlivo presunutú v prospech detí.
3. podnet SKU:
Zabezpečiť v U5 právomoc diagnostickým centrám riešiť komplexnú diagnostiku dieťaťa od psychologickej cez špeciálno pedagogickú, s možnosťou preradenia dieťaťa na základe intelektu. Komplexne upraviť legislatívu týkajúca sa siagnostických centier, vyriešiť problematiku záchytných miestností.
zdôvodnenie:
Dieťa je v DGC minimálne tri mesiace. Tím pracovníkov pozná dieťa komplexnejšie ako CPPPaP, preto je žiadúce aby v prípade nejasností mohlo DGC problematiku preradenia a IVP vziať do svojej kompetencie.
4. podnet SKU:
Súkromné CŠPP ponechať ako špeciálne služby podľa bodu 1-04.06 - autistické centrum, špecializované centrá na niektoré špecifické postihnutia. Bežné poruchy učenia a správania by mali aj z dôvodu komplexnosti riešiť U-4 všeobecné centrá.

Apr 25

Gabriela

 • 25. 04. 2017
 • Gabriela

Nesúhlasíme s vytvorením Centier VIMS PPI, naopak navrhujeme posilniť už existujúcu sieť poradenských zariadení, ktoré majú vytvorené adekvátne materiálne a personálne podmienky.

Navrhujeme personálne dobudovať obsadenie poradenských zariadení o špeciálnych pedagógov v oblasti ranej starostlivosti

Apr 25

 • 25. 04. 2017

Zmena v personálnom obsadení a financovaní poradenských centier je vo všeobecnosti nevyhnutná. Zmena systému fungovania poradní nevyhnutná nie je.
Kým nebude funkčný informačný systém je potrebné prijať také opatrenia, aby žiak nebol klientom 2-3 poradenských zariadení. Najideálnejším riešením financovania štátnych PZ sa nám javí stanoviť optimálny počet odborných zamestnancov na počet klientov, tých vyfinancovať a rozpočty doplniť o sumu potrebnú na prevádzku poradne.
Je nevyhnutné garantovať kvalitné vybavenie diagnostickými materiálmi zodpovedajúcimi potrebám poradne tak, aby nebol ich nákupom zaťažený rozpočet poradne. Vybaviť zdrojové centrá tak, aby mohli reálne ponúkať terénne služby a pomôcky.
Spojenie CPPPaP s CŠPP má význam vtedy, ak je možné centralizovať obidva typy poradenských zariadení pod jednu strechu. Formálne zlučovanie nemá žiadny praktický význam.

Apr 19

Dana

 • 19. 04. 2017
 • Dana

Opis súčasného stavu a jeho problémov ako východisko pre stanovenie cieľov na vytvorenie opatrení je vypracovaný absolútne neefektívne a neprofesionálne. Chýba analýza silných stránok existujúceho systému. V opise absentuje analýza existujúceho systému špeciálnopedagogického poradenstva (CŠSP), ktoré sa po dobu 30 rokov existencie výrazne vyprofilovalo a vytvorilo efektívny systém starostlivosti, dobre legislatívne zakotvený, ktorý poskytuje služby pre deti a žiakov so ZZ. Prevažná väčšina navrhovaných opatrení v VIMS PPI už existuje. Je tu legislatívne vytvorený priestor na zamestnávanie širokej palety odborníkov v CŠSP, práve tých, ktorých chcú v VIMS PPI. Pre príklad je možné nazrieť do štatistického výkazu V5, kde v roku 2015/16 boli v CŠPP zamestnaní psychológovia, špeciálni, sociálni a liečební pedagógovia, školskí logopédi, sociálni zamestnanci a zdravotnícki zamestnanci. VIMS PIP neprináša nič nové, nevychádza z objektívnej analýzy existujúceho stavu, predpokladáme, že jeho návrh je vytvorený odborníkmi, ktorí majú výborné úmysly s deťmi si ZZ, ale žiaľ nepoznajú aktuálny stav.
Navrhujeme: Pred akoukoľvek zmenou týkajúcou sa CŠPP vypracovať objektívnu SWOT analýzu so silnými a slabými stránkami tohoto systému na profesionálnej úrovni a odborníkmi, ktorí sú v problematike znalí. Až potom systém zdokonaľovať, respektíve riešiť príčiny, prečo nefungujú legislatívne zakotvené veci v praxi. Žiaľ narážame tu na nedostatok financií, absenciu dobre pripravených odborníkov do praxe a možnosť, že zainteresovaní ľudia sa môžu rozhodnúť, čo z legislatívy zabezpečia a čo nie. Navrhujeme riešiť skôr tieto slabé stránky, ako zrušenie celého systému.

Apr 18

Daniel

 • 18. 04. 2017
 • Daniel

Účinnú intervenciu je možné zabezpečiť len v spolupráci s rodičom. Problémoví žiaci majú často problémových rodičov, ktorí so školou odmietajú spolupracovať. Preto často napriek návrhom školy o zaradenie dieťaťa do systému pomoci (vyšetrenie psychologické, v CPPPaP...) sa dieťaťu tejto pomoci nedostane (ani diagnostiky), pretože rodič o ňu nemá záujem, odmietne ju. Dnes bez súhlasu rodiča a bez jeho spolupráce škola a pedagógovia nedokážu zabezpečiť potrebnú diagnostiku a pomoc. Bolo by preto potrebné pouvažovať o posilnení kompetencie školy, aby mohla v prípade potreby konať aj vtedy, ak rodič pomoc odmieta a nespolupracuje.

Mar 16

Marian

 • 16. 03. 2017
 • Marian

Idem ešte ďalej! U5 činnosti zlúčiť do U4 s tým, že v centrách VIMS PPI sa rozšíri okruh odborných pracovníkov uvedených v U5. Nezabudnúť na terénnych odborných zamestnancov, ktorí doposiaľ takmer neexistovali. Tým by sa zrušil bod 1-04.03, ktorý by bol už nepodstatný. Veď v špecializovaných zariadeniach pracujú špecialisti na danú problematiku. V hraničných prípadoch požiada zariadenie o expertnú spoluprácu centrum VIMS PPI.

Hlavné dôvody:
1. Centrá pri špeciálnych školách budú síce právne a organizačne oddelené od špeciálnych škôl, ale budú naďalej sídliť v ich budovách a ostanú v konflikte záujmov daných škôl.
2. V menovaných centrách sa v drvivej väčšine rieši len diagnostika detí a žiakov, pretože škola alebo zariadenie ich potrebuje u seba umiestniť.
3. Z toho vyplýva, že napr. CŠPP pri ŠZŠ pre žiakov s mentálnym postihnutím zdiagnostikuje každého žiaka (99% rómskeho pôvodu) na mentálny postih a segreguje ich vo svojej škole.
4. Šetrenie finančných prostriedkov a odstraňovanie "Lekcie z diskriminácie: Segregácia rómskych detí v základnom vzdelávaní v SR."

Návrh na eliminovanie činností v bode 1-04.03:
1. Zaviesť v špecializovaných zariadeniach odborné funkcie podľa potreby ( psychológ, psychopéd, liečebný pedagóg, surdopéd, logopéd, somatopéd, ... ) metodicky podliehajúce centrám VIMS PPI, pokiaľ problémy nezvládnu jeho terénni pracovníci najmä kvôli vysokému počtu klientov v školách a zariadeniach, prípadne kvôli nedostatku odborníkov.
2. Odbornú diagnostiku, ktorá má vplyv na umiestnenie žiaka do školy, alebo jeho zotrvanie v školskom zariadení, výlučne realizovať len centrom VIMS PPI a jeho odbornými zamestnancami.

Odborník s dlhoročnou praxou v tejto oblasti. Pekný deň!

Apr 23

Lucia

 • 23. 04. 2017
 • Lucia

V U1 sa nespomína asistent vychovávateľa, je potrebné ho doplniť. Dieťa by malo mať nárok nie len na asistenta pri vzdelávaní, ale pri mimoškolskej činnosti.

Apr 25

Ľudmila

 • 25. 04. 2017
 • Ľudmila

Zriadenie nadrezortného orgánu (ÚDSD), ako je navrhovaný, považujeme za zbytočné. Nie je riešením problémov a financie sa dajú využiť inak.

Apr 24

Ján

 • 24. 04. 2017
 • Ján

Navrhujeme reštrukturalizovať súčasné CPPPaP a MPC tak, aby väčšina ich odborných pracovníkov bola umiestnená priamo na školách, kde by tvorili pedagogicko-odborný podporný tím pre učiteľov, žiakov i rodičov žiakov. Mimo samotné školy by boli len supervízori a koordinátori týchto činností.
Školy si majú mať možnosť objednávať služby vo VIMS PPI.

Apr 29

Miroslav

 • 29. 04. 2017
 • Miroslav

Je nevyhnutná príprava budúcich a preškolenie súčasných učiteľov na zvládnutie prvých krokov prevencie v školách.

Apr 26

Zuzana

 • 26. 04. 2017
 • Zuzana

Doteraz existujúci systém poradenstva rodičom a školám prostredníctvom CPPaP a CŠPP je legislatívne dobre upravený. Ich sieť je dostupná rodičom a deťom. Okrem štátnych zariadení existujú ak súkromné . Budú zrušené alebo „zoštátnené“ a pričlenené do Centier VIMS PPI?
Navrhujem zamerať sa na kontrolu činnosti CŠPP. Niektoré z nich vykonávajú činnosť prevažne pre žiakov špeciálnej školy, pri ktorej sú zriadené. Škola si tak zabezpečuje rozšírenie počtu odborných zamestnancov o psychológa, logopéda a ďalších odborných zamestnancov.

Apr 21

Jana

 • 21. 04. 2017
 • Jana

VIMS PPI – je pilis komplikovany a neobrany nazov, ktory bude stazovat komunikovanie reformy smerom k ucitelom a verejnosti. Prosime pouzivajte jednoduchsi jazyk, s ktorym sa vsetci ucastnici systemu (vratane ziakov) mozu stotoznit a lahko si ich zapamatat.

Z navrhu nie je jasne, ako sa zmeni sucasny system CPPPaP na novy system. Prosime specifikujte:
1. Ako a v akom casovom horizonte bude prebiehat trening ucitelov, aby dokazali splnit ciele na urovni U1 a kto zabezpeci ich pripravu.
2. Kolko pracovnikov (psychológ, špeciálny, sociálny a liečebný pedagóg, logopéd, kariérový poradca, medicínsky odborník, atd.) pribudne v systeme na zaklade reformy a ako sa zabezpeci ich priprava.

Apr 24

Marta

 • 24. 04. 2017
 • Marta

Prvé kapitoly a zámery sú moderné, postavené na aktuálnom poznaní a smerovaní európskeho vzdelávania. Možno len dúfať, že sa reforma podarí. Postupne však v ďalších kapitolách preráža staré myslenie:
- namiesto tímovosti sa kladie dôraz na postavenie učiteľa, odborní zamestnanci sa síce spomínajú, ale nie je to vyvážené a postavené na presvedčení o nevyhnutnosti ich rovnocenného zastúpenia v škole, aj čo sa týka kariérneho rastu. Je tam síce poznámka, že ak sa hovorí o učiteľovi, myslia sa tým aj odborní zamestnanci, ale odborní zamestnanci majú iné modely vzdelávania, potrebujú supervíziu. Tiež tam nie je zahrnutý model, v akom budú pracovať s deťmi, rodičmi i pedagógmi, ktorí to budú potrebovať (v triede, vo vyčlenených priestoroch, v špecializovaných miestnostiach, v akom čase, koľko "nároku" na pomoc budú mať deti, ako budú spolupracovať v tíme a pod.)
- zdôrazňuje sa inklúzia a zároveň sa kladie dôraz na testovanie. Deti s poruchami komunikácie a učenia, poruchami zraku, sluchu a pod., budú testované inak? Ak nebudú mať možnosť uspieť, stanú sa záťažou pre ambiciózne školy a o inkluzívnej klíme bude možné len teoretizovať. V USA majú skúsenosť, že školy sa nastavili na obsahy testov a učilo sa hlavne tak, aby deti uspeli čo najlepšie.. ,
- umožní sa odborníkom z praxe, aby mohli na vysokých školách učiť, nechali sa otvorené aj zadné dvierka - "ak budú na to financie". Čo sa týka pedagogických odborov, mala by to byť povinnosť mať aj takýchto učiteľov. Mám skúsenosť, že po nedovolení mať takýchto učiteľov čo i na skrátený úväzok, veľmi klesla úroveň odbornej prípravy. Ponechanie starého spôsobu habilitácie a inaugurácie diskriminuje našich odborníkov v porovnaní so zahraničnými, ktorí majú viac možností na našich VŠ. Som za ich prítomnosť, roky som mala takých učiteľov na katedre. Vždy boli prínosom. Domnievam sa ale, že súčasne kritéria na docenta a profesora vedú k tomu, že v pedagogických vedách ich možno dosiahnuť len vo vyššom veku. Sú nastavené tak, že mnohí starší profesori by ich nesplnili a zrejme majú funkciu aj chrániť ich pracovné miesta. Preto by mali byť zrušené. Prax v zahraničí dokazuje, že skvelým učiteľom sa možno stať aj habilitačného konania. Kým u nás vieme, že titul to ešte nemusí znamenať výnimočné kvality vysokoškolského učiteľa. Mimochodom, pri uvádzaní ich príjmov by ste sa mali držať platovej tabuľky, Môj plat profesora s desaťročným titulom v čistom nedosahuje ani tisíc Euro.
- vítam poznámku u zavedení obsahu neurovied do vysokoškolskej prípravy. Nie je v poriadku, ak učiteľ učí a nevie, čo sa deje v mozgu dieťaťa a ako s výsledkom učenia súvisí jeho somatika. Ale malo by sa ísť ďalej - vysoké školy by mali mať interdisciplinárne tímy pre výskum mozgu a učenia. Každý rok s problémami zoženieme neurológa, ešte horšie neuropsychológa, ktorý by bol ochotný v daných podmienkach odučiť semester. O spolupráci v oblasti výskumu len snívame.
- vysoké školy potrebujú nielen "cvičnú školu" ale svoje vlastne zariadenia od materskej školy po poradenské zariadenia. Nie len s nimi spolupracovať ale spolu s nimi aj skúmať a učiť študentov.
Držím vám palce pri dotiahnutí reformy.

Apr 07

Martin

 • 07. 04. 2017
 • Martin

Súhlas, poskytli sme náš model prepojenia (materiál k špeciálno-pedagogickej problematike).
Špeciálny pedagóg aj asistent by mal byť zamestnancom centra s tým, že budú vysunutí na školu.

Apr 04

Viera

 • 04. 04. 2017
 • Viera

Spolupráca s rodinou žiaka - ako pedagogický pracovník dosiahne spoluprácu, keď rodina nespolupracuje so školou. Prípadne rodičia sú v zahraničí, resp. 18 ročný žiak sa odsťahoval z domova a nekomunikuje so školou. Cieľom je pomôcť, vychovať a vzdelávať, nie vylúčiť žiaka. Ako to zabezpečiť v takom prípade?
Má školský psychológ právo zasiahnuť pri opakovanom nevhodnom správaní problémového žiaka v konkrétnej situácii, kedy to učiteľ na hodine najviac potrebuje? V súčasnosti je to len po súhlase rodiča, resp, žiaka ak je dospelý.
Plánuje VIMS PPI pracovať aj s intaktnými žiakmi, alebo sa to týka len SZP SVP?

Apr 24

Marta

 • 24. 04. 2017
 • Marta

K položke U-3 prosím dať namiesto "a" čiarku: ....."sociálny, liečebný pedagóg",
lebo nie sú variantom toho istého,

k U-4, bod dva namiesto "odborná" použiť "komplexná" , alebo multiodborová diagnostika.
lebo každá diagnostika je odborná. Tu však ide o zdôraznenie multipolárnosti a tímovosti,

k U-5 , aj špeciálni pedagógovia (nie len špec ped. zariadenia) sú rôzne špecializovaní podľa "postihnutí. Z toho vyplývam že by mali pôsobiť hlavne v centrách a špeciálnych zariadeniach a nie ako jediný odborník na všetko v základnej škole.

Apr 19

Martina

 • 19. 04. 2017
 • Martina

Opis súčasného stavu a jeho problémov ako východisko pre stanovenie cieľov na vytvorenie opatrení je vypracovaný absolútne neefektívne a neprofesionálne. Chýba analýza silných stránok existujúceho systému. V opise absentuje analýza existujúceho systému špeciálnopedagogického poradenstva (CŠSP), ktoré sa po dobu 30 rokov existencie výrazne vyprofilovalo a vytvorilo efektívny systém starostlivosti dobre legislatívne zakotvený, ktorý poskytuje služby pre deti a žiakov so ZZ. Mnohé navrhované opatrenia v VIMS PPI už existujú. Je tu legislatívne vytvorený priestor na zamestnávanie širokej palety odborníkov v CŠSP, práve tých, ktorých chcú v VIMS PPI. Pre príklad je možné nazrieť do štatistického výkazu V5, kde v roku 2015/16 boli v CŠPP zamestnaní psychológovia, špeciálni, sociálni a liečební pedagógovia, školskí logopédi, sociálni zamestnanci a zdravotnícki zamestnanci.

Navrhujeme: Pred akoukoľvek zmenou týkajúcou sa CŠPP vypracovať objektívnu SWOT analýzu na profesionálnej úrovni, vrátane potrieb rodín a školy. Nie iba VUDPaP.

Vytváranie nového bude finančne náročné, je potrebné využiť a podporiť to čo tu je už kvalitné a funkčné.

Apr 18

Jana

 • 18. 04. 2017
 • Jana

Opis súčasného stavu a jeho problémov ako východisko pre stanovenie cieľov na vytvorenie opatrení je vypracovaný absolútne neefektívne a neprofesionálne. Chýba analýza silných stránok existujúceho systému. V opise absentuje analýza existujúceho systému špeciálnopedagogického poradenstva (CŠSP), ktoré sa po dobu 30 rokov existencie výrazne vyprofilovalo a vytvorilo efektívny systém starostlivosti dobre legislatívne zakotvený, ktorý poskytuje služby pre deti a žiakov so ZZ. Mnohé navrhované opatrenia v VIMS PPI už existujú. Je tu legislatívne vytvorený priestor na zamestnávanie širokej palety odborníkov v CŠSP, práve tých, ktorých chcú v VIMS PPI. Pre príklad je možné nazrieť do štatistického výkazu V5, kde v roku 2015/16 boli v CŠPP zamestnaní psychológovia, špeciálni, sociálni a liečební pedagógovia, školskí logopédi, sociálni zamestnanci a zdravotnícki zamestnanci.

Navrhujeme: Pred akoukoľvek zmenou týkajúcou sa CŠPP vypracovať objektívnu SWOT analýzu na profesionálnej úrovni, vrátane potrieb rodín a školy. Nie iba VUDPaP.

Vytváranie nového bude finančne náročné, je potrebné využiť a podporiť to čo tu je už kvalitné a funkčné.

Apr 27

František

 • 27. 04. 2017
 • František

Opis súčasného stavu a jeho problémov ako východisko pre stanovenie
cieľov na vytvorenie opatrení je vypracovaný absolútne neefektívne
a neprofesionálne. Chýba analýza silných stránok existujúceho systému.
V opise absentuje analýza existujúceho systému špeciálnopedagogického
poradenstva (CŠSP), ktoré sa po dobu 30 rokov existencie výrazne
vyprofilovalo a vytvorilo efektívny systém starostlivosti dobre legislatívne
zakotvený, ktorý poskytuje služby pre deti a žiakov so ZZ. Mnohé
navrhované opatrenia v VIMS PPI už existujú. Je tu legislatívne vytvorený
priestor na zamestnávanie širokej palety odborníkov v CŠSP, práve tých,
ktorých chcú v VIMS PPI. Pre príklad je možné nazrieť do štatistického
výkazu V5, kde v roku 2015/16 boli v CŠPP zamestnaní psychológovia,
špeciálni, sociálni a liečební pedagógovia, školskí logopédi, sociálni
zamestnanci a zdravotnícki zamestnanci.
Navrhujeme: Pred akoukoľvek zmenou týkajúcou sa CŠPP vypracovať
objektívnu SWOT analýzu na profesionálnej úrovni, vrátane potrieb rodín
a školy. Nie iba VUDPaP.
Vytváranie nového bude finančne náročné, je potrebné využiť a podporiť to
čo tu je už kvalitné a funkčné.

Apr 05

Peter

 • 05. 04. 2017
 • Peter

Cieľ RŠ-1-11: Základné špeciálne školy sa okrem poskytovania vzdelávania menia na centrá odbornosti v procese individualizácie a odbornej podpory vo vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežných školách hlavného vzdelávacieho prúdu.

1. Bola už niekde v zahraničí realizovaná navrhovaná transformácia špeciálnych základných škôl na navrhované centrá odbornosti v procese individualizácie a odbornej podpory vo vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežných školách hlavného vzdelávacieho prúdu ? (ďalej Centrá odbornosti)
2. Existuje aspoň pracovná verzia koncepcie zamýšľanej transformácie špeciálnych základných škôl na Centrá odbornosti – postupné kroky, časový horizont, finančná náročnosť .... ?
3. Pred navrhovanou transformáciou špeciálnych základných škôl na Centrá odbornosti sa v praxi uskutoční overovanie zamýšľanej transformácie vo vybraných špeciálnych základných školách s cieľom optimalizovať plánovanú celoštátnu transformáciu?

Apr 23

Silvia

 • 23. 04. 2017
 • Silvia

Opis súčasného stavu a jeho problémov ako východisko pre stanovenie cieľov na vytvorenie opatrení je vypracovaný absolútne neefektívne a neprofesionálne. Chýba analýza silných stránok existujúceho systému. V opise absentuje analýza existujúceho systému špeciálnopedagogického poradenstva (CŠSP), ktoré sa po dobu 30 rokov existencie výrazne vyprofilovalo a vytvorilo efektívny systém starostlivosti dobre legislatívne zakotvený, ktorý poskytuje služby pre deti a žiakov so ZZ. Mnohé navrhované opatrenia v VIMS PPI už existujú. Je tu legislatívne vytvorený priestor na zamestnávanie širokej palety odborníkov v CŠSP, práve tých, ktorých chcú v VIMS PPI. Pre príklad je možné nazrieť do štatistického výkazu V5, kde v roku 2015/16 boli v CŠPP zamestnaní psychológovia, špeciálni, sociálni a liečební pedagógovia, školskí logopédi, sociálni zamestnanci a zdravotnícki zamestnanci.

Navrhujeme: Pred akoukoľvek zmenou týkajúcou sa CŠPP vypracovať objektívnu SWOT analýzu na profesionálnej úrovni, vrátane potrieb rodín a školy. Nie iba VUDPaP.

Vytváranie nového bude finančne náročné, je potrebné využiť a podporiť to čo tu je už kvalitné a funkčné.

Apr 21

Jana

 • 21. 04. 2017
 • Jana

Navrhujeme na urovni U1 metodicky vypracovat a zaviest intervencne systemy, ktore sa pouzivaju v zahranici (napr. https://www.bced.gov.bc.ca/sco/resources.htm), aby ucitelia, ktori maju naplnat ciele urovne U1 vedeli ako maju v praxi postupovat.

Apr 21

Erik

 • 21. 04. 2017
 • Erik

Dobrý deň,

prosím vás o ujednotenie používania termínov psychológ - školský psychológ.
V cieli 1-01 používate pojem "psychológ", v cieli 1-02 pojem "psychológ v škole", v cieli 1-04 pojem "školský psychológ". Z kontextu chápem, že pravdepodobne myslíte odborného zamestnanca školy, čiže pravdepodobne ide vždy o "školského psychológa".
Rovnako v navrhovanom opatrení 1-04-01 v časti U2 je veta "školský psychológ je členom multidisciplinárneho tímu U3". Vzápätí však v časti U3 sa píše "MDT U3 zahŕňa odbornosti: psychológ...".

Navrhujem v súvislosti s odborným zamestnancom školy vždy používať pojem "školský psychológ", v súvislosti s ostatnými odbornými zamestnancami pojem "psychológ" (tzn. zamestnanci CPPPaP a pod.)

S pozdravom
Mgr. E. Papp

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Úroveň U3 je dôležitá z hľadiska diagnostikovania a individuálnej komunikácie s rodičmi, ich vzdelávania v danej oblasti. Malo by byť presne zadefinované ako často bude odborný tím k dispozícii školám.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Riešenie problémov s integráciou spočíva v tom, aby pri integrácii žiaka nemali rozhodujúce slovo rodičia, ale škola. V prípade, že integrovaný žiak nenapreduje, lebo je lenivý, musí tu byť jednoduchá možnosť zrušiť integráciu. To, či sa organizácia, ktorá bude mať pod palcom integráciu žiakov, bude volať CPPPaP, CŠPP alebo VIMS PPI je úplne jedno.
Zásadná pripomienka je k zložitému názvu Centra..... Naopak, názov inštitúcie je potrebné zjednodušiť tak, aby bol laickej verejnosti zrozumiteľný a čitateľný.

May 14

Alžbeta

 • 14. 05. 2017
 • Alžbeta

V navrhovanom VIMS PPI odporúčame zmeniť názov na Viacúrovňový integrovaný multidisciplinárny systém pomoci a poradenstva. Zároveň upozorňujeme že v úrovni U1 nedokážu pedagogickí pracovníci poskytovať kariérové poradenstvo, nakoľko to vyžaduje špecifické zručnosti, vedomosti a schopnosti. Kariérové poradenstvo odporúčame zaradiť do U3, kde túto činnosť bude vykonávať výchovný poradca, nakoľko nie je možné odčleňovať kariérové poradenstvo od osobnostného a sociálneho obzvlášť na základnej škole, kde ešte nemôžeme hovoriť o kariére žiaka ako takej.