Skip to content

Kategória 4-03.02 Sústrediť sa na žiakov a umožniť im väčšie zapojenie do hodnotenia fungovania školy Všetky podnety

Apr 26

Matej

  • 26. 04. 2017
  • Matej

Tento cieľ je potrebné trochu viac špecifikovať. Okrem toho je potrebné zdôrazniť, že úloha žiakov by nemala spočívať len v hodnotení školy takpovediac ex post. Žiaci by mali byť zapojený aj priamo do rozhodovania školy (skrze svoju účasť na Rade školy a podobne.

Náš návrh na novú formuláciu:
„Klientom“ školy je žiak a preto musí byť pri všetkých zmenách v centre pozornosti. Spätná väzba od žiakov preto hrá kľúčovú úlohu vo všetkých interných aj externých hodnotiacich procesoch v škole. Školy aktívne vyhľadávajú a vyhodnocujú názory svojich žiakov a študentov na rôzne otázky týkajúce sa vzdelávacieho procesu a chodu školy s cieľom získať informácie pre proces sebahodnotenia. Spätná väzbu od študentov (získavanú pomocou dotazníkov alebo priamo diskusiou vedenia školy so zástupcami študentov) sa stane jedným z hlavných indikátorov kvality poskytovaného vzdelávania. Názory študentov budú taktiež pevnou súčasťou hodnotenia kvality učiteľov.
Žiaci sa budú taktiež spolupodieľať na rozhodovaní o fungovaní školy podľa úrovne svojich možností a schopností (vzhľadom na vek). Žiacka samospráva (žiacka rada či študentský parlament) bude vplyvným a rešpektovaným partnerom v školskej rade. Ministerstvo preto vypracuje návrh na zvýšenie právomocí a postavenia žiackej rady a študentského parlamentu.