Skip to content

Kategória 4-03.00 Spolupráca aktérov výchovy a vzdelávania Všetky podnety

Apr 04

Richard

 • 04. 04. 2017
 • Richard

Výchovná stránka, ktorú má poskytovať rodina je z rôznych príčin nedostačujúca ba v niektorých prípadoch úplne chýba. Preto by Učiace sa Slovensko malo poukázať i na potrebu všestrannej podpory rodiny zo strany štátu (napr. v spolupráci s Ministerstvom sociálnych vecí) a možno uberať sa práve pozitívnou cestou – odmeňovať rodiny, ktoré vytvárajú pre vzdelávanie svojho dieťaťa dobré prostredie. I samotní rodičia často nepodnecujú deti k vzdelávaniu, pretože nechápu jeho význam. Je potrebné v spolupráci s inými retortami pripraviť širšiu propagáciu vzdelávania v médiách či štátnych alebo i neštátnych inštitúciách.

Apr 24

Lucia

 • 24. 04. 2017
 • Lucia

V mene Medzirezortnej pracovnej skupiny MŠVVaŠ SR, pre tvorbu štátnej politiky mládeže, oblasť Vzdelávanie:

Navrhujeme doplniť do nasledujúcej vety:
Sú nimi predovšetkým žiaci, školy a školské zariadenia, do ktorých chodia, ich rodičia, učitelia, odborní zamestnanci, riaditelia škôl, ďalší zamestnanci škôl, orgány školskej samosprávy, zriaďovatelia škôl, komunita, kde škola pôsobí, poradenský a podporný systém pre žiakov a školy, v prípade odborného vzdelávania aj zamestnávatelia a podnikateľské subjekty, odbory, občianske združenia a neziskové organizácie pôsobiace v oblasti výchovy a vzdelávania, DOPLNIŤ: "pracovníci s mládežou", ministerstvo školstva a jeho priamo riadené organizácie a v širšom zmysle aj celá spoločnosť, ktorá vystavuje spoločenskú objednávku na vzdelávacie služby.

Pracovník s mládežou v zmysle Zákona o podpore práce s mládežou 282/2008 Z.z., zároveň je táto pozícia uvedená aj v Národnej sústave povolaní.


Na formulovaní návrhov sa podieľali: Združenie Informačných a poradenských centier mladých, Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania, SAPIO, Asociácia centier voľného času, Asociácia krajských rád mládeže, Informačné centrum mladých v Topoľčanoch, Trenčianske centrum mládeže, Športový a herný outdoorový klub - Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad Bánovce nad Bebravou - Koordinátor práce s mládežou, Re:Colo, o.z. Nitra, Ministerstvo kultúry SR, Národné osvetové centrum, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Informačné centrum mladých v Partizánskom, Životológia, Protectwork Malacky, Slovak Youth for Travelling and Education, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Apr 26

Juraj

 • 26. 04. 2017
 • Juraj

a) Je potrebné zabezpečiť, aby škola plnila úlohy akéhosi komunitného centra a nastaviť požiadavky na manažment aj pre rozvoj týmto smerom;
b) V partnerstve so zamestnávateľmi je potrebné dobudovať systém výchovy a vzdelávania o Centrá orientácie na výber povolania a Nadpodnikové odvetvové centrá pre masovejšie zapojenie a malých a stredných firiem do Systému duálneho vzdelávania;
c) V partnerstve so zamestnávateľmi je potrebné vytvoriť Novú štruktúru odborov podľa požiadaviek trhu práce a zaviesť nezávislú realizáciu Záverečných skúšok pod gesciou zamestnávateľov

Apr 27

Miloslav

 • 27. 04. 2017
 • Miloslav

Súhlasíme so spoluprácou.

Apr 28

Milan

 • 28. 04. 2017
 • Milan

a) Je potrebné zabezpečiť, aby škola plnila úlohy akéhosi komunitného centra a nastaviť požiadavky na manažment aj pre rozvoj týmto smerom;
b) V partnerstve so zamestnávateľmi je potrebné dobudovať systém výchovy a vzdelávania o Centrá orientácie na výber povolania a Nadpodnikové odvetvové centrá pre masovejšie zapojenie a malých a stredných firiem do Systému duálneho vzdelávania;
c) V partnerstve so zamestnávateľmi je potrebné vytvoriť Novú štruktúru odborov podľa požiadaviek trhu práce a zaviesť nezávislú realizáciu Záverečných skúšok pod gesciou zamestnávateľov

Apr 29

Peter

 • 29. 04. 2017
 • Peter

a) Je potrebné zabezpečiť, aby škola plnila úlohy akéhosi komunitného centra a nastaviť požiadavky na manažment aj pre rozvoj týmto smerom;
b) V partnerstve so zamestnávateľmi je potrebné dobudovať systém výchovy a vzdelávania o Centrá orientácie na výber povolania a Nadpodnikové odvetvové centrá pre masovejšie zapojenie a malých a stredných firiem do Systému duálneho vzdelávania;
c) V partnerstve so zamestnávateľmi je potrebné vytvoriť Novú štruktúru odborov podľa požiadaviek trhu práce a zaviesť nezávislú realizáciu Záverečných skúšok pod gesciou zamestnávateľov

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 navrhuje celý cieľ vypustiť, nakoľko sa jedná o duplicitné opatrenia s predchádzajúcimi kapitolami.

May 15

Richard

 • 15. 05. 2017
 • Richard

Zavedenie princípov a cieľov (T)UR do riadenia a prevádzky škôl (posilnenie participácie žiakov, posilnenie praktických činností, zručností a spôsobilostí...).