Skip to content

Kategória 4-02.14 Rešpektovať princíp decentralizácie a subsidiarity Všetky podnety

Apr 08

Martin

  • 08. 04. 2017
  • Martin

Je potrebné vytvoriť sieť štátnych školských úradov /bývalé KŠÚ/ v krajských mestách, nie sú potrebné školské úrady obecné.

Apr 23

Juraj

  • 23. 04. 2017
  • Juraj

Ano, podporujem. Kľúčový princíp celej reformy: "Čo znamená, že nič, čo je možné efektívne rozhodovať na nižšej úrovni, sa nebude rozhodovať na vyššej úrovni."

Apr 28

Vladimír

  • 28. 04. 2017
  • Vladimír

Pripomienka SKU: Navrhujeme v pedagogických zmenách a rozhodnutiach posilniť kompetencie pedagogickej rady.
Učitelia musia mať oveľa väčší vplyv na vedenie školy ako doteraz, ak má v školách byť participatívne a subsidiárne riadenie.

May 03

Klub 500

  • 03. 05. 2017
  • Klub 500

Klub 500 zásadným spôsobom nesúhlasí s princípom potvrdenia decentralizácie. Slovensko ako malá krajina by naopak mala zaviesť centrálny systém riadenia v školstve a tento v rámci reformy presadiť. Len zavedením efektívneho centrálneho modelu je možné zabezpečiť efektívne vynakladanie prostriedkov štátneho rozpočtu.