Skip to content

Kategória 4-02.13 Vymedziť postavenie riaditeľa školy ako lídra zmeny na úrovni školy Všetky podnety

Apr 24

Združenie zamestnancov CPPPaP

 • 24. 04. 2017
 • Združenie zamestnancov CPPPaP

PRIPOMIENKA :
V podmienkach školstva žiadame, aby riaditeľ mal adekvátne vzdelanie pedagogického smeru
a v podmienkach školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie mal adekvátne odborné zameranie v súlade s platnou legislatívou ( Vyhláška o pedagogických a odborných spôsobilostiach...)
Nanajvýš zástupca, ktorý bude realizovať nepedagogické procesy, môže byť nepedagóg, aby mohol odbremeniť riaditeľa pri činnostiach, ktoré ho „ oberajú „ o čas potrebný na riadenie výchovno- vzdelávacieho procesu alebo odborných činností.
Je to nutnosť, pretože neznalosť pedagogického procesu výchovy a vzdelávania môže spôsobovať problémy pedagogickým zamestnancom ( máme príklady „manažovania“ - napr.starosta bez adekvátneho vzdelania sa vmiešava do pedagogických činností profesionála pedagóga- riaditeľa školy a svojimi nekompetentnými zásahmi narúša priamo, či nepriamo VVP). Nestačí len prísť a rozdeliť úlohy...
To isté je potrebné v poradenských zariadeniach- riaditeľ nutne musí mať odborné vedomosti, aby vedel kompetentne realizovať riadenie z odborného pohľadu.

Apr 26

Marek

 • 26. 04. 2017
 • Marek

Pôvodný text: Riaditeľ školy a jeho zástupca/zástupkyňa ....budú na samostatnej manažérskej pozícii, vrátane funkčného platu

Navrhovaný text: Vymedziť postavenie riaditeľa školy ako lídra zmeny na úrovni školy.

Pripomienka: V podmienkach školstva sa žiada, aby riaditeľ mal adekvátne vzdelanie pedagogického smeru a odborné zameranie v podmienkach školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie. Nanajvýš zástupca, ktorý bude realizovať nepedagogické procesy, môže byť nepedagóg, aby mohol odbremeniť riaditeľa pri činnostiach, ktoré ho "oberajú" o čas potrebný na riadenie výchovno- vzdelávacieho procesu alebo odborných činností.
Je to nutnosť, pretože neznalosť pedagogického procesu výchovy a vzdelávania môže spôsobovať problémy pedagogickým zamestnancom ( máme príklady, keď sa niektorí tzv. „manažéri“ - starostovia vmiešavajú do pedagogických činností profesionála pedagóga- riaditeľa školy a svojimi nekompetentnými zásahmi narúšajú priamo, či nepriamo VVP). Nestačí len prísť a rozdeliť úlohy...To isté je potrebné v poradenských zariadeniach- riaditeľ nutne musí mať odborné vedomosti, aby vedel realizovať riadenie z odborného pohľadu.

Apr 25

Jozef

 • 25. 04. 2017
 • Jozef

Ak má byť riaditeľ líder pedagogických zmien ( predpokladáme, že ide o zmeny vo vzdelávaní ), je nutné aby bol pedagóg.

Apr 05

Peter

 • 05. 04. 2017
 • Peter

Výhradu mám k tomu, že riaditeľ školy podľa návrhu nemusí mať pedagogické vzdelanie, podľa môjho názoru je naopak potrebné, aby to bol učiteľ s praxou, ktorý má pedagogické vzdelanie, pedagogickú prax, pozná chod školy a aj ako riaditeľ vyučuje aspoň pár hodín, inak bude vytrhnutý z bežnej reality školy a jeho rozhodnutia tomu budú zodpovedať

Apr 21

Mária

 • 21. 04. 2017
 • Mária

Riaditeľ školy alebo školského zariadenia by mal mať pedagogické vzdelanie (resp. odborné vzdelanie zodpovedajúce úrovniam MDT U4, U5), manažérske zručnosti si dopĺňa funkčnými školeniami a ďalším vzdelávaním. Na nepedagogické oblasti v jeho riadiacej pôsobnosti môže mať odborníkov z daných oblastí. Riaditeľ riadi, manažuje vzdelávaciu inštitúciu, tomu by malo zodpovedať aj jeho vzdelanie.

Mar 20

Andrej

 • 20. 03. 2017
 • Andrej

Riaditeľ bez pedagogického vzdelania a praxe je neprijateľný, pretože to má byť osoba, ktorá sa reálne dotýka problémov vo výchove a vzdelávaní, má byť facilitátorom zmeny, ktorá je možná. Ak sa vytratí pedagogickosť riaditeľa, potom nemôže riaditeľ ani dôsledne ohodnotiť pedagóga a pedagogický proces.

Apr 19

Mária

 • 19. 04. 2017
 • Mária

Základom školy je pedagogický proces, všetky ostatné činnosti sú podporné pre jeho fungovanie. V prípade riaditeľa školy preto treba nevyhnutne požadovať aspoň pedagogické minimum. Šikovný riaditeľ -nepedagóg totiž dobre zvládne personálne, právne a ekonomické riadenie, ale nebude mať odbornú výbavu na zvládnutie pedagogického riadenia školy, ktoré je v stratégii školy kľúčové - z neho sa odvíjajú všetky ostatné zložky. Tiež je potrebné doplniť systém výberových konaní riaditeľov škôl o preverenie reálnych riadiacich kompetencií uchádzačov príslušnými odborníkmi, resp. odbornými komisiami (pedagogické, ekonomické, personálne riadenie, psychologické predpoklady na líderstvo). Možné je tiež uvažovať o kombinácii: riaditeľ -pedagóg, ďalší členovia vedenia školy-nepedagógovia (ekonóm, právnik, ...).

Vykonanie 1. atestácie je v súčasnosti ako podmienka nepostačujúce kvôli devalvácii úrovne atestácií (hlavne 1.atestácie) v predchádzajúcom období. Navrhujem predĺžiť funkčné obdobie riaditeľa školy na 7 rokov, pretože 2-3 roky trvá, kým sa začínajúci riaditeľ dostane do problematiky riadenia. 7-ročné obdobie korešponduje aj s dĺžkou platnosti Funkčného vzdelávania vedúcich zamestnancov, resp. Funkčného inovačného vzdelávania.

Apr 26

Ivana

 • 26. 04. 2017
 • Ivana

Vyjadrujem nesúhlas s myšlienkou, že riaditeľ školy môže byť aj nepedagóg. Od riaditeľa očakáva opatrenie 4-03.04 najmä odbornosť pedagogickú, ako to chceme dosiahnuť s neodborníkom? Riaditeľom škôl pribúdajú kompetencie a povinnosti najmä na odbornej úrovni (hodnotenie škôl, inkluzívne vzdelávanie, tvorba stratégie školy, vzdelávacích programov...). Pri podmienke, že zástupca riaditeľa musí byť pedagóg, sa obávam, že všetka odborná práca prejde na zástupcu a čo bude robiť riaditeľ školy? Od riaditeľa očakávam, že bude svojim podriadeným vzorom a morálnou autoritou najmä v pedagogickej oblasti, na ostatné - právo, ekonomika... by mal mať k dispozícii príslušných odborníkov. Uprednostňovať manažérske schopnosti pred pedagogickými a odbornými je najmä v regionálnom školstve (zvlášť pri základných školách) absurdná požiadavka.

Apr 26

Felix

 • 26. 04. 2017
 • Felix

Nesúhlasíme s tým, že riaditeľ školy podľa návrhu nemusí mať pedagogické vzdelanie. Naopak, myslíme si, že riaditeľom by mal byť učiteľ s pedagogickou praxou, ktorý pozná chod školy a rozumie procesom v nej. Mal by vyučovať aspoň pár hodín (napr.2 až 4.), aby nebol vytrhnutý z bežnej reality školy, čo sa odrazí aj na jeho rozhodnutiach.

Apr 25

Katarína

 • 25. 04. 2017
 • Katarína

Námietky: riaditeľ bez pedagogického vzdelania
Odôvodnenie: riaditeľ školy, ktorý nemá pedagogickú prax, nemôže odborne riadiť pedagogický proces, vhodné by bolo, aby mal riaditeľ dostatok finančných prostriedkov na vytvorenie pracovných pozícií, zabezpečujúcich chod školy po stránke ekonomickej, personálnej, právnej, projektovej, ...

Apr 24

Ing. Katarína

 • 24. 04. 2017
 • Ing. Katarína

Je riaditeľ školy viac pedagóg alebo manažér? Mnoho riaditeľov má pedagogické vzdelanie sú výborní učitelia ale ako manažéri zlyhávajú. Prídu do funkcie a kým sa zorientujú v spleti zákonov o rozpočtových pravidlách o VO o ochrane OÚ... Narobia kopec chýb. Bola som na výmennom pobyte cez Erasmus v Nemecku a tam to krásne funguje riaditeľ je pedagóg a druhý zástupca je čisto pre ekonomické otázky. Ako môže niekto riadiť "štátnu firmu" - (lebo škola je takou malou firmou) bez ekonomického vzdelania? Tak ako pedagógovia študujú 5 rokov ako učiť aj manažéri, ekonómovia sa učia 5 rokov ako riadiť, účtovať, manažovať. Odkiaľ to taký riaditeľ má vedieť napr. čo sú ekonomické klasifikácie
Štátne peniaze by mali riadiť len vzdelaní ľudia v tomto smere.

Apr 23

Juraj

 • 23. 04. 2017
 • Juraj

Ano, suhlasim, že riaditeľom školy nemusí byť len pedagéog. Na riaditeľov škôl sú v súčasnosti kladené podobné nároky ako na manažérov firiem: riaditeľ školy dohliada na efektívne využitie finančného rozpočtu školy, zabezpečuje dodatočné finančné zdroje pre podporu školy, motivuje zamestnancov, potrebuje ovládať zručnosti personalistu, je zodpovedný za technické zabezpečenie vyučovacieho procesu a prevádzku školy, je predstaviteľom školy na verejnosti a je zodpovedný za šírenie dobrého mena školy. Aby riaditelia škôl lepšie zvládali tieto základné funkcie riadiaceho procesu potrebujú podstatne viac vedomostí a zručnosti z oblasti finančného manažmentu, marketingu, prevádzkového a personálneho manažmentu. Preto je potrebné zmeniť vzdelávanie riaditeľov a legislatívne umožniť riadenie škôl manažérmi.
Kvalitný manažér školy nemusí mať vždy dlhoročnú pedagogickú skúsenosť. Štát by mal umožniť, aby riadiace funkcie v školách mohli zastávať aj ľudia bez pedagogickej fakulty či tzv. pedagogického minima. Zriaďovateľ a Rada školy so všetkou zodpovednosťou vyberú najvhodnejšieho riaditeľa/riaditeľku, ktorý/á môže a nemusí mať pedagogickú prípravu. Podobne ako môže a nemusí mať manažérsku skúsenosť.

Apr 27

Martin

 • 27. 04. 2017
 • Martin

Navrhujem doplniť toto opatrenie o obmedzenie počtu funkčných období riaditeľa školy na maximálne 2 po sebe idúce, vylúčiť súbeh iných verejných volených funkcií a obmedziť niektoré právomoci riaditeľa ako zamestnávateľa, pri ktorých sa doteraz zistilo zneužívanie proti zamestnancom.

Apr 05

dana

 • 05. 04. 2017
 • dana

Voľbu riaditeľa vložiť do rúk zamestnancov a obmedziť na maximálne dve funkčné obdobia. Súhlasím so všetkými názormi na správanie riaditeľov a zástupcov riaditeľa. Šikanovanie a nezmyselné príkazy sú bežnou realitou. Taktiež nejednotný prístup v udeľovaní náhradného voľna, práce na doma, čerpanie dovolenky a podobne.

Apr 08

Martin

 • 08. 04. 2017
 • Martin

Súhlas – vymedziť postavenie riaditeľa ako lídra zmeny na úrovni školy, avšak pokladáme za nevyhnutné aby mal pedagogické vzdelanie. Možno po diskusii výnimka pri SOŠ.

Mar 20

PaedDr.Martin

 • 20. 03. 2017
 • PaedDr.Martin

Uplne suhlasim s tym, aby sa riaditelom zakladnych a strednych skol odobrala uplne povinnost miery vyucovacej povinnosti, nakolko ja sam
ako riaditel pravneho subjektu s cca 500 ziakmi riadim skolu 13 rokov a je velky problem s tym, aby som
oducil vsetky hodiny, nakolko sprava majetku skoly, verejne obstaravania, kontakt s podnikatelskymi subjektami, ci zakonnymi zastupcami mi
neumoznuje plnohodnotne sa venovat ziakom a odovzdat im vzdy pozadovane vedomosti, ci zrucnosti. Je to na skodu najma ziakom.
Taktiez suhlasim s tym, ze zastupcovia riaditelov skol maju take mnozstvo administrativnej prace, ze velakrat neoducia svoje vyucovacie hodiny, tiez "trpi" len samotny ziak, zaskakuje sa za nich a nakolko su clenmi vedenia skoly, mnohokrat zastupuju aj statutarov skoly v case ich nepritomnosti v skole.
V sucasnom obdobi riaditel skoly nemoze vykonavat vo svojom volnom case podnikatelsku cinnost a nie je zakonom zadefinovany pre riaditelov skol
"priplatok za nepodnikanie" tak, ako je to v statnej sfere.

Pripomienkovat je potrebne aj to, ze na zaklade predlozeneho navrhu v bode
"1.12.02" - Zachovať posudzovanie súladu učebníc na úrovni ministerstva a presunúť posudzovanie súladu učebných textov, pracovných zošitov na riaditeľa školy.
"Kompetencia posudzovania súladu učebných textov a pracovných zošitov s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania
a štátnymi vzdelávacími programami prejde postupne na riaditeľov škôl.
Z daneho navrhu jednoznacne vyplyva, ze RIADITEL SKOLY MUSI MAT PEDAGOGICKE VZDELANIE !!
- neviem si dost dobre predstavit posudzovat ucebne texty, pracovne zosity na zakladnej, ci strednej skole veterinarovi, polnohospodarovi, ci inzinierovi banictva..... a aby za to aj zodpovedal, z coho sa ziaci budu ucit.
- taktiez kompetencia hospitacnej cinnosti mladym zacinajucim pedagogom, ci ostatnym pedagogom nemoze ostat len na "pleciach" zastupcov riaditelov skol, ale nakolko riaditel je zamestnavatel, musi poznat "KVALITU" svojich podriadeny pedagogickych zamestnancov.

May 04

Peter

 • 04. 05. 2017
 • Peter

navrhujem zrusit povinnost riaditela skoly mat pedagogicke vzdelanie. tento podnet davam na zaklade vlastnej skusenosti. som poslancom obce (mc ba) a kraja a clenom 11 rad skol. kazda skola v ktorej mame riaditela s technickym alebo ekonomickym vzdelanim a s sprislusnym pedagogickym vzdelanym, funguje ako hodinky a skoly kde je riaditel len s pedagogickym vzdelanim sa potacaju na hranci prezitia, pripadne pod nou. riaditel ma byt schopny riadit skolu ekonomicky a menezersky.
v takomto pripade by mala byt povinnost mat zodpovedného zastupcu pre pedagogiku samozrejmostou.

May 02

Edita

 • 02. 05. 2017
 • Edita

Riaditeľ je povinný riadiť školu z pedagogickej aj manažérskej pozície. Kým sa nevyrieši finančná podpora škôl, aby riaditeľ mohol na čiastočný úväzok (závisí od veľkosti školy) zamestnať odborníkov z právnej, ekonomickej oblasti, verejného obstarávateľa, riešiteľa revízií, projektov, IKT správcov ... a odbúrala sa neúmerne vysoká administrácia napr. prac. poriadku, prevádz. poriadku, rôznych vnútorných smerníc, bezpečnostného projektu ... navrhujem, aby novelizáciu zákonov, vyhlášok, smerníc nemuseli sledovať tisíce riaditeľov škôl a školských zariadení (na jednom školení bolo riaditeľom odporúčané, aby každé ráno skontrolovali nové zákony a začali prerábať smernice), aby to robilo zopár odborníkov napr. na ministerstve školstva, pripravili smernice potrebné pre školy a škola by si ich len prispôsobila svojim podmienkam. Dôvod? Ak chceme skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v zmysle Národného programu (a zastaviť klesajúce výsledky v medzinárodných meraniach), riaditeľ by sa mal v prvom rade venovať vyučovaciemu procesu, lebo škola je vzdelávacia inštitúcia a riaditeľ zodpovedá za "vzdelávaciu inštitúciu" a jej kvalitu. Preto je neprípustné, aby tisíce riaditeľov strácali svoj čas riešením podobných administratívnych úkonov a nezostával im čas na riešenie edukačných výziev, potrieb. Na ostatné činnosti by mal mať odborníkov.

Apr 23

Silvia

 • 23. 04. 2017
 • Silvia

Navrhujeme, ak riaditeľ môže byť aj nepedagogický pracovník, nech má zručnosti manažéra (ako je to v zahraničí) a zástupca pedagogické, alebo opačne. Výrazne zvýšiť nároky na riaditeľa v oblasti subsidiárneho demokratického a participačného riadenia školy. Zabezpečiť výraznejšie kontrolné mechanizmy, SWOT analýzy a kompetencie rady školy tak, aby riaditeľ nemohol konať jednostranne.

Mar 21

Martina

 • 21. 03. 2017
 • Martina

Mali by sa vytvorit dve samostatné funkcie - riaditel pre pedagogicke veci, a riaditel pre manazerske veci, alebo riaditel s pedagogickymi kompetenciami + ekonomicky manazersky tim. Ti by pravidelne spolocne riesilu veci, ktore by bolo treba riesit spolocne, ostatnu agendu by si riesil kazdy sam. Nie je mozne, aby jedna osoba zvladala riesit aj pedagogicke problemy aj rkonomicke, manazerske

Apr 27

Jana

 • 27. 04. 2017
 • Jana

Zakladnou a prvoradou ulohou riaditela skoly vo vsetkych uspesnych vzdelavacich systemoch je "EDUCATIONAL LEADERSHIP" (t.j. pedagogicke vedenie). Znamena to, ze riaditel vyraznu cast svojej prace venuje vedeniu ucitelov po odbornej stranke. Preto je pri posudzovani uchadzacov v zahranici nevyhnutnou podmienkou dokazat, ze kandidat mal mimoriadne dosiahnute vysledky ako ucitel. Riadenie skol je vysoko specifickym odborom a nestacia nan len manazerske zrucnosti z biznis sektora.
Ak si neosvojime a neprevezmeme do praxe prvky educational leadership-u, mozno sa nam podari zlepsit hospodarenie, planovanie, procesny manazment a pristup k zamestnancom, no nepodari sa nam zlepsit samotny vyucbovy proces. Prave nizka kvalita vyuky (prevazne tradicionalistickymi a frontalnymi metodami) je velmi rozsirenym problemom a priamo sa premieta v (ne)kvalite slovenskeho skolstva.
Preto navrhujeme:
1. Zabezpecit vyber riaditelov na zaklade ich dosiahnutych pedagogickych vysledkov (to je ich excelentny track record v uceni);
2. Zabezpecit riaditelom trening manazerskych zrucnosti (aj za ucasti poradcov z externeho, neskolskeho prostredia).

Apr 27

František

 • 27. 04. 2017
 • František

Navrhujeme, ak riaditeľ môže byť aj nepedagogický pracovník, nech má
zručnosti manažéra (ako je to v zahraničí) a zástupca pedagogické, alebo
opačne. Výrazne zvýšiť nároky na riaditeľa v oblasti subsidiárneho
demokratického a participačného riadenia školy. Zabezpečiť výraznejšie
kontrolné mechanizmy, SWOT analýzy a kompetencie rady školy tak, aby
riaditeľ nemohol konať jednostranne

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: Nesúhlasíme s návrhom, aby riaditeľ ako "hlavný líder" nemal pedagogické vzdelanie a prax. Manažérom môže byť zástupca bez pedagogického vzdelania.
Treba výrazne zvýšiť nároky na riaditeľa v oblasti subsidiárneho demokratického a participačného riadenia školy a zabezpečiť výraznejšie kontrolné mechanizmy, SWOT analýzy, posilniť kompetencie rady školy vo vzťahu k riaditeľovi školy.

May 04

Peter

 • 04. 05. 2017
 • Peter

navrhujem zrusit povinnost riaditela skoly mat pedagogicke vzdelanie. tento podnet davam na zaklade vlastnej skusenosti. som poslancom obce (mc ba) a kraja a clenom 11 rad skol. kazda skola v ktorej mame riaditela s technickym alebo ekonomickym vzdelanim a s sprislusnym pedagogickym vzdelanym, funguje ako hodinky a skoly kde je riaditel len s pedagogickym vzdelanim sa potacaju na hranci prezitia, pripadne pod nou. riaditel ma byt schopny riadit skolu ekonomicky a menezersky.
v takomto pripade by mala byt povinnost mat zodpovedného zastupcu pre pedagogiku samozrejmostou.

May 12

Pavel

 • 12. 05. 2017
 • Pavel

Nesúhlasíme s tým, aby riaditeľ školy bol bez pedagogického vzdelania, vytvára sa tak priestor pre zriaďovateľov na obsadzovanie miest riaditeľov škôl bez potrebných skúseností s pôsobením v školstve, na základe protekcionalizmu, klientelizmu a rodinkárstva.

May 14

Danka

 • 14. 05. 2017
 • Danka

4.02.13
Riaditeľ školy musí mať pedagogické vzdelanie! Robí rozhodnutia, ktoré priamo súvisia s pedagogickým procesom ( dodržiavanie ŠVP a ŠkVP, prijatie žiaka, komisionálne skúšky, prestup žiaka, menovanie komisií pre MS,ZS, komisionálne skúšky, výchovné opatrenia – pokarhanie RŚ, podmienečné vylúčenie, vylúčenia zo štúdií, povolenie opakovať ročník a pod. v súlade so zákonom 596/2003 Z.z. § 5 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za ktoré plne zodpovedá. Zodpovednosť nesie RŠ nie jeho zástupca.

May 03

Kinga

 • 03. 05. 2017
 • Kinga

Navrhujeme trvať na tom a kodifikovať, že riaditeľom školy môže byť iba ten, kto má pedagogické vzdelanie, veď kľúčovými procesmi v školskom manažmente sú procesy účelové – výchovné a vzdelávacie. Súhlasíme s tým, že jeden zo zástupcov riaditeľa môže byť aj bez pedagogického vzdelania.

May 15

Monika

 • 15. 05. 2017
 • Monika

Navrhujeme, ak riaditeľ môže byť aj nepedagogický pracovník, nech má
zručnosti manažéra (ako je to v zahraničí) a zástupca pedagogické, alebo
opačne. Výrazne zvýšiť nároky na riaditeľa v oblasti subsidiárneho
demokratického a participačného riadenia školy. Zabezpečiť výraznejšie
kontrolné mechanizmy, SWOT analýzy a kompetencie rady školy tak, aby
riaditeľ nemohol konať jednostranne

Mar 17

PaedDr.Martin

 • 17. 03. 2017
 • PaedDr.Martin

Riaditel skoly ma v sprave kompletny majetok skoly, stara sa o jeho zveladovanie, opravy, revizie.
Dalej ma na starosti verejne obstaravania na dodavku a nakup techniky, pomocok, materialno-technicke vybavenie skoly.
Kazdy den sleduje elektronicku schranku.
Okrem ineho ma povinnost miery vyucovacej povinnosti.
Ma na starosti hospitacnu cinnost, pomoc zacinajucim ucitelom, personalne zabezpecenie skoly.
Kazdodenne navstevy zakonnych zastupcov v skole, ktori maju urcite poziadavky a ziadaju len riaditela skoly.
Je nemyslitelne, aby riaditel skoly casovo zvladal posudzovat sulad ucebnych textov, pracovnych zositov
a to vo vsetkych rocnikoch a za kazdy predmet.
Ma niekto "sajnu" o tom, kolko je na trhu ponuk, ci uz v printovej verzii, alebo digitalnej verzii??
Co este chce stat navalat na riaditela skoly, ktory ma taktiez narok na rodinny zivot.....
Tato "chora" myslienka mohla napadnut len cloveka, ktory NIKDY NEVYKONAVAL pracu na pozicii riaditela skoly pravneho subjektu!!!

May 02

Edita

 • 02. 05. 2017
 • Edita

Riaditeľ je povinný riadiť školu z pedagogickej aj manažérskej pozície. Kým sa nevyrieši finančná podpora škôl, aby riaditeľ mohol na čiastočný úväzok (závisí od veľkosti školy) zamestnať odborníkov z právnej, ekonomickej oblasti, verejného obstarávateľa, riešiteľa revízií, projektov, IKT správcov ... a odbúrala sa neúmerne vysoká administrácia napr. prac. poriadku, prevádz. poriadku, rôznych vnútorných smerníc, bezpečnostného projektu ... navrhujem, aby novelizáciu zákonov, vyhlášok, smerníc nemuseli sledovať tisíce riaditeľov škôl a školských zariadení (na jednom školení bolo riaditeľom odporúčané, aby každé ráno skontrolovali nové zákony a začali prerábať smernice), aby to robilo zopár odborníkov napr. na ministerstve školstva, pripravili smernice potrebné pre školy a škola by si ich len prispôsobila svojim podmienkam. Dôvod? Ak chceme skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v zmysle Národného programu (a zastaviť klesajúce výsledky v medzinárodných meraniach), riaditeľ by sa mal v prvom rade venovať vyučovaciemu procesu, lebo škola je vzdelávacia inštitúcia a riaditeľ zodpovedá za "vzdelávaciu inštitúciu" a jej kvalitu. Preto je neprípustné, aby tisíce riaditeľov strácali svoj čas riešením podobných administratívnych úkonov a nezostával im čas na riešenie edukačných výziev, potrieb. Na ostatné činnosti by mal mať odborníkov.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

Považujeme za potrebné upozorniť, že ak má riaditeľ školy podpisovať so zriaďovateľom manažérsku zmluvu, je potrebné upraviť aj spôsob voľby/výberu riaditeľa školy tak, aby sa posilnila úloha zriaďovateľa (v súčasnej legislatíve je upravené právo zriaďovateľa neakceptovať návrh rady školy, ale bolo by vhodnejšie upraviť možnosť ovplyvniť výber vhodného kandidáta)

Apr 19

Martina

 • 19. 04. 2017
 • Martina

Navrhujeme, ak riaditeľ môže byť aj nepedagogický pracovník, nech má zručnosti manažéra (ako je to v zahraničí) a zástupca pedagogické, alebo opačne. Výrazne zvýšiť nároky na riaditeľa v oblasti subsidiárneho demokratického a participačného riadenia školy. Zabezpečiť výraznejšie kontrolné mechanizmy, SWOT analýzy a kompetencie rady školy tak, aby riaditeľ nemohol konať jednostranne.

Apr 18

Jana

 • 18. 04. 2017
 • Jana

Navrhujeme, ak riaditeľ môže byť aj nepedagogický pracovník, nech má zručnosti manažéra (ako je to v zahraničí) a zástupca pedagogické, alebo opačne. Výrazne zvýšiť nároky na riaditeľa v oblasti subsidiárneho demokratického a participačného riadenia školy. Zabezpečiť výraznejšie kontrolné mechanizmy, SWOT analýzy a kompetencie rady školy tak, aby riaditeľ nemohol konať jednostranne.

Apr 13

Viera

 • 13. 04. 2017
 • Viera

- riaditeľ školy by mal mať pedagogické vzdelanie a jeho funkčné vzdelávanie zamerať na manažérsku oblasť. V opačnom prípade zaviazať zriaďovateľa menovať zástupcu riaditeľa s pedagogickým vzdelaním aj v materských školách bez právnej subjektivity (originálne kompetencie).

Apr 04

Viera

 • 04. 04. 2017
 • Viera

"Zákon posilní postavenie riaditeľa školy ako lídra a manažéra zmien na úrovni školy, vrátane toho, že bude mať motivačné (finančné) nástroje na ich dosiahnutie." Kto bude teda rozhodovať o financovaní zriaďovateľ alebo riaditeľ? Z uvedeného to nie je jednoznačne povedané.

Apr 02

Ružena

 • 02. 04. 2017
 • Ružena

Riaditeľ školy, by mal mať aj kvalitné vzdelanie ako je manažér školy.

May 15

j

 • 15. 05. 2017
 • j

Riaditeľom leteckej spoločnosti nemusí byť pilot, riaditeľom nemocnice nemusí byť lekár, riaditeľom školy nemusí byť pedagóg ... Všetci riaditelia by mali byť manažérmi!