Skip to content

Kategória 4-02.10 Poskytovať poradenstvo a metodiku pre miestnu územnú samosprávu v oblasti riadenia preneseného výkonu štátnej správy a pri plnení zriaďovateľskej funkcie. Všetky podnety

Mar 22

Mgr.Alena

  • 22. 03. 2017
  • Mgr.Alena

Dobrý deň, žiadam presne vymedziť kompetencie odborných zamestnancov školských úradov, čo je ich povinnosťou, právovomocou a čo už nie, resp. aké úlohy má ŠÚ a aké má obec. Pri plnení kontrolnej činnosti sú často zo strany obce kladené prekážky, aby sa kontroly nevykonávali a ak sa zistia chyby, štatutári ich neodstránia. /napr. riaditeľka školy nemá 1. atestáciu alebo nemá absolvované funkčné vzdelávanie a strostu ju napriek protokolu neodvolá/
Ďalším problémom je kompetencia obce poverovať OZ ŠÚ kontrolou, považujem to za nešťastné riešenie, mnohí strostovia poverenie nechcú dať, lebo vedia o pochybení v škole alebo v obci a potom sa kontrola nedá vykonať.
Osobitnou kapitolou sú financie, kde na školský úrad prichádza nedostatok peňazí na prevádzku úradu a plat zamestnanca.
Ak za kalendárny rok príde na 1 miesto OZ cca 13 000€, nepostačuje to ani na plat, ktorý sa stanovuje podľa 11. platovej triedy 12 stupňa základnej tabuľky verejnej správy, pretože ten s odvodami predstavuje čiastku 14 000€ a to už nemôže byť vyplácaný žiadny osobný príplatok ani odmena a už nie sú prostriedky na stravné lísky a prevádzku úradu/energie, doprava, telefón, školenia/. Bolo by vhodné podstatne túto čiastku navýšiť a samozrejme začať uvažovať o zmene tabuľky verejnej správy, aby začínala na minimálnej mzde, aby sa aj vysokoškolsky vzdelaní ľudia posunuli v odmeňovaní.
Navrhujem tiež zmeniť odmeňovanie odborných zamestnancov školských úradov podľa učiteľskej tabuľky prílohy č. 7, keďže všetci sme na školských úradoch bývalí učitelia. Zmenou zákona 317/2009 pridať k odborným zamestnancom pod §19, písmeno f)- odborný zamestnanec školského úradu.
Ďakujem.
Mgr. Alena Nováková, SŠÚ Ptičie

May 04

Zdenko

  • 04. 05. 2017
  • Zdenko

nie je úplne jasné prepojenie zabezpečenia preneseného výkonu štátnej správy v školstve a podľa autorov nutnosti reformy verejnej správy

May 13

Ján

  • 13. 05. 2017
  • Ján

Starostovia a zastupitelia miestnych územných samospráv by mali mať zvládnutý aspoň základný manažérsky kurz s dôrazom na psychológiu a stratégiu.
Kým taký kurz nemajú, mali by v samospráve zabezpečovať pôsobenie lektorov - poradcov a z úsporného hľadiska dopriať možnosti aj radovým občanom.

Ľudia reagujúci na kategórie podnetmi by mali opísať aspoň z časti svoje skúsenosti, aby ste vedeli, z čoho vychádzajú a nehovoria iba "z vetra."
Kategórie krásne na seba nadväzujú : 1-17-02 Zabezpečiť bezbarierovosť školských budov a /doplňujem/ ciest z bydlísk. Do 12. 5. máte iba 1 podnet.
V Kocúrkove bežne funguje, - zdravý staviteľ kompletuje budovy pre zdravých a v prípade nutnej bezbarierovosti nezavolá asistentov z radu postihnutých.
Xkrát som bol svedkom kocúrkovských riešení, upozorňoval som na ne aj pred začiatkom zhotovovania, ale keď som nemal na to potrebnú funkciu a niekomu
to tak vyhovovalo, mohol som si urobiť len nepriateľov. Keď to vyhovovalo aj vrchnosti, len som si už pomyslel, až pri kolaudácii si možno na mňa spomenú.
Ak chybu urobil architekt, zhotovené dielo obyčajne býva úspešné aj pri kolaudácii. Až po rokoch "záručnej doby ?" sa vylepšuje.
Keď som už ako učeň na niečo upozornil, boli prípady, keď stavbyvedúci sa kontaktoval na architekta, na stavbu prišli inžinieri premerať, čo merali iba
pred pár dňami. Každý je omylný a korektúry sa dajú robiť priebežne. Keď sa to dalo pred 40 rokmi, teraz by sa to malo dať dupľom.
V roku 1996 sme v Česku išli urobiť veľký krov a pri kontrolnom meraní sme zistili, že montážnici pred nami nám oceľovú stolicu pozvárali a osadili
štyri cm šrégom. Majiteľ okamžite volal do podniku, ktorý to robil. Podnik ešte v ten deň na stavbu poslal oveľa väčší ťažkotonážny žeriav a stolicu napravili.
Pomerne nedávno som kompetentných upozorňoval a oni ma posielali stále vyššie ... = murár zakladal dvernú priečku WC očividne blízko k ústiu odpadu,
súhlasil so mnou, ale mi aj ukázal, že naozaj robí podľa projektu a povedal, aby som to povedal jeho majstrovi. Majster ma poslal za stavbyvedúcim.
Stavbyvedúci k "hlavnému náčelníkovi" vlastníkov a ten ma poslal do čerta. Kolaudácia WC schválila, hoci vyšší človek sediaci na mise nezatvorí dvere.
Následne mi kompetená osoba na verejnom zhromaždení povedala, že tie WC sú urobené podľa platnej štátnej normy. Podľa mňa by neboli vhodné ani
pre malé deti. V úžasnom pokroku ľudstva si takto lokálne šarže namiesto oleja do motora sypú piesok a násilne ťahajú predpoklady zriaďovateľov.

Rád spomínam na skúsenosť, keď som robil pomocníka skladníka na veľkéj stavbe a nemusel som robiť nič viac, ale iniciatívne som stále zlepšoval.
Všetci boli spokojní, niektorí až nad očakávanie. Za pár mesiacov som usporiadal sklady na nepoznanie, ktoré prichádzali obdivovať aj z iných stavieb.
Nemali sme počítač, ale vypracoval som systém, ktorý ho z časti nahradil a zároveň trénoval pamäť. V podstate od prvých dní som si vyslúžil rešpekt.
Za ťažko uveriteľne krátku dobu som si dokázal dlhodobo pamätať výrobné čísla strojov, množstvo materialu, kde, kedy, koľko, štátne poznávacie značky,
telefónne čísla ... Ing. začal: - "Odkiaľ viete to číslo ?" ... "Váš kolega vám ho diktoval, keď som ukladal ..." ... "Ale tomu je už 3 týždne a nezapísali ste si !"
... "Mne stačí počuť !" - Okamžite ma začali skúšať viacerí a nepomýlil som sa ! Chcem nadviazať kategóriou 1-02-03 Vytvoriť a ponúkať vzdelávacie
programy so špeciálnym zameraním, 1-12-11 Rozpracovať metodiku využívania moderných technológii vo výučbe v rozumnom rozsahu,