Skip to content

Kategória 4-02.09 Spresniť úlohy zriaďovateľa vo vzťahu k riadeniu školy Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: Zrušiť právo veta zriaďovateľa. Toto opatrenie považujeme za prioritné. Rozšíriť a upresniť kompetencie rady školy, zvýšiť v nej počet pedagogických (prípadne aj odborných) zamestnancov. Upraviť voľbu riaditeľa tak, aby nemohol vykonávať funkciu doživotne, ale len určitý počet funkčných období, s prípadnými prísnejšími kritériami voľby po uplynutí určeného počtu (napr. po 2 volebných obdobiach).
Právo veta zriaďovateľa vnímajú ako nedemokratický prvok v systéme voľby riaditeľa školy v zhode všetky organizácie pôsobiace v školstve.

Apr 14

Katarína

 • 14. 04. 2017
 • Katarína

Zriaďovatelia čoraz častejšie zabúdajú, čo znamená, ak má škola právnu subjektivitu. V školách sa často stáva, že si zriaďovatelia vyberú dodávateľa, zhotoviteľa služby alebo práce v škole, vedenie školy je postavené pred "hotovú vec" a musia iba podpísať pripravené dokumenty. Chybou bolo aj umožniť starostom mať právo veta pri výbere riaditeľa školy.

Mar 20

Andrej

 • 20. 03. 2017
 • Andrej

Právo kontroly školy by malo byť ponechané ŠŠI, pretože mnohí zriaďovatelia nie sú schopní pochopiť dôsledky opatrení školy a školských zariadení. Primátori a starostovia častokrát nie sú vzdelaní a nepoznajú pozadie fungovania školy.

Apr 15

Lucia

 • 15. 04. 2017
 • Lucia

Neviem, či to sem patrí... zobrať zriaďovateľom právo veta pri voľbe riaditeľov škôl. Aký význam potom majú Rady škôl, ak ich rozhodnutie môže šmahom ruky starosta či primátor zmiesť zo stola? Koľko volieb riaditeľov sa v poslednom období stalo iba fraškou?

Apr 18

Jana

 • 18. 04. 2017
 • Jana

Zrušiť právo veta zriaďovateľa, škola má mať svojich zástupcov z radov rodičov, učiteľov, ale aj odborných zamestnancov.

Poslanie a ciele školy sú dané zákonom a mal by ich kontrolovať kompetentný orgán nie zriaďovateľ (teda nie teoretici ale odborníci z praxe). Chceme, aby školské úrady mali vo svojom vedení špičkových učiteľov, riaditeľov, odborníkov z praxe, niečo ako komisiu / radu z ľudí z praxe vo svojom regióne. Určenie jasných kompetencií (napr. Regionálne problémy školstva, získavanie a podpora mladých učiteľov pre svoj regiónu „Návrat domov“, riešenie sťažností cez mediačné aktivity, sťažnosti rád škôl, riešenie petícií atď.).

Legislatívne upresniť kompetencie zriaďovateľa, ako aj kompetencie ŠŠI (zohľadňovanie potrieb dieťaťa, ako aj náhľad a inaktívnosť pedagógov).

Mar 21

Viera

 • 21. 03. 2017
 • Viera

Kontrolu plnenie úloh a poslania školy ponechať ŠSI, nakoľko úlohy a poslanie školy sú určené školským zákonom , nie zriaďovateľom .
Veľmi konkrétne ustanoviť , čo je to nezasahovanie zriaďovateľa do každodenného riadenia školy. V praxi je množstvo zriaďovateľov ( starostov). ktorí do riadenia školy zasahujú veľmi nekompetentne a z pozície moci. To je aj jeden z dôvodov, pre ktoré je o vykonávanie funkcie riaditeľa školy čoraz menší záujem.

Mar 21

Slávka

 • 21. 03. 2017
 • Slávka

Účelovo viazať finančné prostriedky určené pre školské stravovanie v plnom rozsahu.
(Finančné prostriedky z podielových daní podľa nariadenia 668/2004 Z. z. sú rozdeľované obciam podľa počtu detí a žiakov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom pre školské stravovanie, ktorý sa z roka na rok znižuje. V rámci v originálnych kompetencií nie je stanovené, že samospráva je povinná tieto financie v plnom rozsahu na školské stravovanie presunúť. Dokonca ani režijné náklady, ktoré školská jedáleň vyzbiera od rodičov alebo cudzích stravníkov, sa nedostanú na činnosť prevádzky školského stravovania.)

Vyhláška 330/2009 určená pre školské stravovanie
-je len v odporúčacej forme, kde dochádza zneužívaniu pracovných síl a porušovaniu Zákonníka práce. Nie sú platené nadčasy ani práca počas víkendu, pokiaľ ide o činnosti, ktoré kuchárky robia počas slávností pre obce, ani práca na viac – a to stravovanie dôchodcov ako sociálny program obce.

Apr 23

Silvia

 • 23. 04. 2017
 • Silvia

Zrušiť právo veta zriaďovateľa, škola má mať svojich zástupcov z radov rodičov, učiteľov, ale aj odborných zamestnancov.

Poslanie a ciele školy sú dané zákonom a mal by ich kontrolovať kompetentný orgán nie zriaďovateľ (teda nie teoretici ale odborníci z praxe). Chceme, aby školské úrady mali vo svojom vedení špičkových učiteľov, riaditeľov, odborníkov z praxe, niečo ako komisiu / radu z ľudí z praxe vo svojom regióne. Určenie jasných kompetencií (napr. Regionálne problémy školstva, získavanie a podpora mladých učiteľov pre svoj regiónu „Návrat domov“, riešenie sťažností cez mediačné aktivity, sťažnosti rád škôl, riešenie petícií atď.).

Legislatívne upresniť kompetencie zriaďovateľa, ako aj kompetencie ŠŠI (zohľadňovanie potrieb dieťaťa, ako aj náhľad a inaktívnosť pedagógov).

Mar 22

Viera

 • 22. 03. 2017
 • Viera

Kontrolu plnenie úloh a poslania školy ponechať ŠSI, nakoľko úlohy a poslanie školy sú určené školským zákonom , nie zriaďovateľom .
Veľmi konkrétne ustanoviť , čo je to nezasahovanie zriaďovateľa do každodenného riadenia školy. V praxi je množstvo zriaďovateľov ( starostov). ktorí do riadenie školy zasahuje veľmi nekompetentne a z pozície moci. To je aj jeden z dôvodov, pre ktoré je o vykonávanie funkcie riaditeľa školy čoraz menší záujem.

May 04

Zdenko

 • 04. 05. 2017
 • Zdenko

Zriaďovateľ nemá zasahovať do každodenného diania v riadení školy, ale musí mať presne definované práva a povinnosti pri kontrole spravovania a vynakladania verejných financií, ktoré napr. zúčtováva so štátnym rozpočtom. Rovnako musí mať právo metodicky usmerňovať a kontrolovať školy pri čerpaní prostriedkov z rozpočtov obcí, s právom ukladania terminovaných úloh a povinností riaditeľovi školy vo vzťahu k zriaďovateľovi. Za dodržanie rozpočtových pravidiel zodpovedá riaditeľ a starosta (primátor) obecnému (mestskému) zastupiteľstvu, v prípade dotácií zo štátneho rozpočtu i ministerstvu. Škola a zriaďovateľ musia mať presne nastavené pravidlá pôsobenia a termíny, ako zvládnuť napr. uvádzané kolektívne úlohy vyplývajúce z legislatívy. Vzťah zriaďovateľa k ním zriadenej škole musí byť založený na spolupráci, komunikácii na vzájomnom rešpektovaní svojich práv a povinností. Dnes aj legislatíva ich stavia do opozície; vzťah je niekedy o dokazovaní si moci. Je to oblasť, do ktorej najviac zasahuje ľudský faktor.

Apr 19

Martina

 • 19. 04. 2017
 • Martina

Zrušiť právo veta zriaďovateľa, škola má mať svojich zástupcov z radov rodičov, učiteľov, ale aj odborných zamestnancov.

Poslanie a ciele školy sú dané zákonom a mal by ich kontrolovať kompetentný orgán nie zriaďovateľ (teda nie teoretici ale odborníci z praxe). Chceme, aby školské úrady mali vo svojom vedení špičkových učiteľov, riaditeľov, odborníkov z praxe, niečo ako komisiu / radu z ľudí z praxe vo svojom regióne. Určenie jasných kompetencií (napr. Regionálne problémy školstva, získavanie a podpora mladých učiteľov pre svoj regiónu „Návrat domov“, riešenie sťažností cez mediačné aktivity, sťažnosti rád škôl, riešenie petícií atď.).

Apr 27

František

 • 27. 04. 2017
 • František

Zrušiť právo veta zriaďovateľa, škola má mať svojich zástupcov z radov
rodičov, učiteľov, ale aj odborných zamestnancov.
Poslanie a ciele školy sú dané zákonom a mal by ich kontrolovať
kompetentný orgán nie zriaďovateľ (teda nie teoretici ale odborníci
z praxe). Chceme, aby školské úrady mali vo svojom vedení špičkových
učiteľov, riaditeľov, odborníkov z praxe, niečo ako komisiu / radu z ľudí
z praxe vo svojom regióne. Určenie jasných kompetencií (napr. Regionálne
problémy školstva, získavanie a podpora mladých učiteľov pre svoj
regiónu „Návrat domov“, riešenie sťažností cez mediačné aktivity,
sťažnosti rád škôl, riešenie petícií atď.).
Legislatívne upresniť kompetencie zriaďovateľa, ako aj kompetencie ŠŠI
(zohľadňovanie potrieb dieťaťa, ako aj náhľad a inaktívnosť
pedagógov).

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

a) v prípade, že bude doplnené právo inšpekcie kontrolovať plnenie úloh zriaďovateľa vo vzťahu k ním zriadenej škole, je potrebné presnejšie definovať úlohy zriaďovateľa.

Apr 08

Martin

 • 08. 04. 2017
 • Martin

Súhlas – spresniť úlohu zriaďovateľa vo vzťahu k riadeniu školy.

Apr 19

Mária

 • 19. 04. 2017
 • Mária

Základné nastavenia školy navrhuje riaditeľ na najbližších 5 rokov (nie 3), resp. je užitočné zosúladiť
s dĺžkou funkčného obdobia riaditeľa (pri výberovom konaní predkladá uchádzač koncepciu rozvoja školy na trvanie funkčného obdobia - nastavenie školy)

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 žiada dopracovať pozíciu zriaďovateľa, resp. jeho vplyv na chod školy a riaditeľa v prípade ak sa jedná o tzv. firemnú školu a zriaďovateľ školu podstatným spôsobom aj financuje. Ak zriaďovateľ spolufinancuje chod školy mal by mať možnosť primerane a operatívne ovplyvňovať jej chod.

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) Súhlasíme s podmienkou, že úloha zriaďovateľa bude definovaná tak, že „vytvára priestor a podmienky na výchovu a vzdelávanie v ním zriadenej škole, schvaľuje poslanie a víziu školy, rozhoduje o jej základných nastaveniach na najbližšie 3 roky“..

b) v prípade, že bude doplnené právo inšpekcie kontrolovať plnenie úloh zriaďovateľa vo vzťahu k ním zriadenej škole, je potrebné presnejšie definovať úlohy zriaďovateľa.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

a) Súhlasíme s podmienkou, že úloha zriaďovateľa bude definovaná tak, že „vytvára priestor a podmienky na výchovu a vzdelávanie v ním zriadenej škole, schvaľuje poslanie a víziu školy, rozhoduje o jej základných nastaveniach na najbližšie 3 roky“..

May 14

Danka

 • 14. 05. 2017
 • Danka

4.02.09
Základné nastavenie školy na najbližšie 3 roky je málo. Treba 5 – ročné obdobie tak, ako je funkčné obdobie RŠ. Za 3- roky sa nedostavia želané výsledky ani sa nenaplní vízia.

May 15

Helena

 • 15. 05. 2017
 • Helena

Nesiahať na právomoci Rady školy!!! Zrušiť právo veta zriaďovateľa proti rozhodnutiu Rady školy ohľadom návrhu na menovanie riaditeľa školy po výberovom konaní - otvára sa priestor pre politizáciu školstva. Jasne definovať úlohu zriaďovateľa vo vzťahu k školám.