Skip to content

Kategória 1-04.00 Viacúrovňový integrovaný multidisciplinárny systém prevencie, podpory a intervencie (VIMS PPI) Všetky podnety

Apr 23

Združenie zamestnancov CPPPaP

 • 23. 04. 2017
 • Združenie zamestnancov CPPPaP

V súčasnosti existuje viacúrovňový funkčný systém s vertikálnym a horizontálnym usporiadaním, systém výchovného poradenstva a prevencie v školstve , ktorý poskytuje intervencie, podporu a poradenstvo z pozície výchovných poradcov, koordinátorov prevencie, školských psychológov, školských špeciálnych pedagógov ( t.j. zložky systému) a z pozície odborných zamestnancov CPPPaP a CŠPP - navrhovaný VIMSPPI ho len kopíruje. Centrum PPPaP spolupracuje s políciou, UPSVaR/SPO, zriaďovateľmi, súdmi, obcami, VUDPaPom, ŠŠI a pod.

Je potrebné dobudovať najmä personálne súčasný existujúci poradenský systém v školstve a tak odstrániť poddimenzovanosť, aby mohol efektívnejšie vykonávať odborné činnosti a účinnejšie poskytovať komplexnú starostlivosť deťom, žiakom, rodičom a pedagógom.

Názov systému akceptujeme, ALE názov zariadenia nemôže byť názov modelu ! Je možné uvažovať o názve Centrum integrovaného poradenstva a prevencie.

Apr 23

Združenie zamestnancov CPPPaP

 • 23. 04. 2017
 • Združenie zamestnancov CPPPaP

K popisu súčasného stavu máme ZÁSADNÁ PRIPOMIENKU: Formulácia tvorcov materiálu o fragmentácii súčasného usporiadania služieb CPPPap a CŠPP vytvára negatívny obraz práce odborných zamestnancov. Pritom poradenský systém v školstve sa neustále vyvíjal a funguje 60 rokov. Absolútnou neznalosťou terénu je uviesť, že „realita súčasného usporiadania služieb CPPPaP a CŠPP.... je fragmentovaná „ V každom okresnom meste je zriadené štátne CPPPaP, teda sieť je adekvátne usporiadaná v celej republike, dostupná pre klientov- deti, žiakov, rodičov, dokonca sú zriadené aj elokované pracoviská v záujme priblíženia sa klientovi. Odborní zamestnanci vycestúvajú do terénu, priamo do obcí, na školy – do MŠ, ZŠ a SŠ. CPPPaP sú garantom preventívnych programov, spolupracujú s ďalšími zložkami výchovného poradenstva a prevencie - s výchovnými poradcami, koordinátormi prevencie, školskými psychológmi a školskými špeciálnymi pedagógmi, ako na ZŠ, tak aj na SŠ, riadia sa vypracovanými štandardmi pre prevenciu a realizáciu preventívnych programov schválenú VUDPaPom, na rozdiel od záujmových skupín, či o.z., ktoré nemajú garanciu odbornosti a ich činnosť môže ( v ob lasti prevencie ) mať negatívny dopad na deti a mládež.
Za zavádzajúce, nepresné a najmä skresľujúce považujeme vyjadrenie o systéme s rozsiahlym aparátom v počte 1 500 odborníkov sústredených v 260 poradenských pracoviskách. Je veľmi dôležité a potrebné špecifikovať o aké zariadenia ide v prípade poradenského systému v školstve : sú to školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie , t.j. CPPPaP a CŠPP a osobitne špeciálne výchovné zariadenia ( LVS, , DC, RC ).
Odborných zamestnancov v CPPPaP a CŠPP, aj súkromných, v prepočítanom stave na plnú zamestnanosť je 1 301 ( nie 1500); tí pracujú v 234 poradenských pracoviskách.
V texte sa nezohľadňuje sa rozdiel v zameraní činnosti CPPPaP a CŠPP.
Pritom ŠTÁTNYCH CPPPaP, ktorých CIEĽOVÁ skupina sú VŠETKY deti okrem ZDRAVOTNÉHO postihnutia, je 71 s prepočítaným počtom odborných zamestnancov cca 730 ! a poskytli odbornú starostlivosť 353 532 deťom a žiakom ( v šk.r. 2014/15). T.j. musíme vysoko efektívne plánovať a realizovať svoje odborné činnosti, aby sme zabezpečili požiadavky klientov.
Štátnych CŠPP je aktuálne 84- sú súčasťou špeciálnych škôl, 1je samostatné- s prepočítaným počtom odborných zamestnancov 590 .
Takisto je rozdiel zamestnancov v počtoch fyzických a prepočítaných/ na úväzky/. Stačilo by personálne posilniť existujúci systém na skvalitnenie a zabezpečenie činnosti.
Počet súkromných CŠPP narástol od roku 2009/10 ( 37 zariadení ) do súčasnosti – teda za 6 rokov - na dvojnásobok 68 samozrejme aj s náležitým počtom zamestnancov- 571.

Apr 23

Združenie zamestnancov CPPPaP

 • 23. 04. 2017
 • Združenie zamestnancov CPPPaP

K popisu súčasného stavu máme ZÁSADNÁ PRIPOMIENKU: Formulácia tvorcov materiálu o fragmentácii súčasného usporiadania služieb CPPPap a CŠPP vytvára negatívny obraz práce odborných zamestnancov. Pritom poradenský systém v školstve sa neustále vyvíjal a funguje 60 rokov. Absolútnou neznalosťou terénu je uviesť, že „realita súčasného usporiadania služieb CPPPaP a CŠPP.... je fragmentovaná „ V každom okresnom meste je zriadené štátne CPPPaP, teda sieť je adekvátne usporiadaná v celej republike, dostupná pre klientov- deti, žiakov, rodičov, dokonca sú zriadené aj elokované pracoviská v záujme priblíženia sa klientovi. Odborní zamestnanci vycestúvajú do terénu, priamo do obcí, na školy – do MŠ, ZŠ a SŠ. CPPPaP sú garantom preventívnych programov, spolupracujú s ďalšími zložkami výchovného poradenstva a prevencie - s výchovnými poradcami, koordinátormi prevencie, školskými psychológmi a školskými špeciálnymi pedagógmi, ako na ZŠ, tak aj na SŠ, riadia sa vypracovanými štandardmi pre prevenciu a realizáciu preventívnych programov schválenú VUDPaPom, na rozdiel od záujmových skupín, či o.z., ktoré nemajú garanciu odbornosti a ich činnosť môže ( v ob lasti prevencie ) mať negatívny dopad na deti a mládež.
Za zavádzajúce, nepresné a najmä skresľujúce považujeme vyjadrenie o systéme s rozsiahlym aparátom v počte 1 500 odborníkov sústredených v 260 poradenských pracoviskách. Je veľmi dôležité a potrebné špecifikovať o aké zariadenia ide v prípade poradenského systému v školstve : sú to školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie , t.j. CPPPaP a CŠPP a osobitne špeciálne výchovné zariadenia ( LVS, , DC, RC ).
Odborných zamestnancov v CPPPaP a CŠPP, aj súkromných, v prepočítanom stave na plnú zamestnanosť je 1 301 ( nie 1500); tí pracujú v 234 poradenských pracoviskách.
V texte sa nezohľadňuje sa rozdiel v zameraní činnosti CPPPaP a CŠPP.
Pritom ŠTÁTNYCH CPPPaP, ktorých CIEĽOVÁ skupina sú VŠETKY deti okrem ZDRAVOTNÉHO postihnutia, je 71 s prepočítaným počtom odborných zamestnancov cca 730 ! a poskytli odbornú starostlivosť 353 532 deťom a žiakom ( v šk.r. 2014/15). T.j. musíme vysoko efektívne plánovať a realizovať svoje odborné činnosti, aby sme zabezpečili požiadavky klientov.
Štátnych CŠPP je aktuálne 84- sú súčasťou špeciálnych škôl, 1je samostatné- s prepočítaným počtom odborných zamestnancov 590 .
Takisto je rozdiel zamestnancov v počtoch fyzických a prepočítaných/ na úväzky/. Stačilo by personálne posilniť existujúci systém na skvalitnenie a zabezpečenie činnosti.
Počet súkromných CŠPP narástol od roku 2009/10 ( 37 zariadení ) do súčasnosti – teda za 6 rokov - na dvojnásobok 68 samozrejme aj s náležitým počtom zamestnancov- 571.

Apr 26

Marek

 • 26. 04. 2017
 • Marek

Navrhovaný text: Viacúrovňový integrovaný multidisciplinárny systém poradenstva, prevencie, podpory a intervencie (VIMS PPI); súhlasíme s viacúrovňovým systémom navrhujeme ponechanie názvu CPPPaP, resp. ak zmenu, tak na - Centrum integrovaného poradenstva a prevencie / CIPaP/

Poznámka: Je dôležité rešpektovať pojmy („terminus technicus“) používané v teórii výchovného poradenstva, teda poradenstva v školstve, pri výchove a vzdelávaní = „education“ (teória vypracovaná kolektívom autorov na FFUK a SAV: Koščo – Hargašová – Fabián - Baláž – Ďurič – Blaškovič ai.), na ktorej bol postavený systém výchovného poradenstva u nás (t.j. poradenský systém v školstve) a celá legislatíva venovaná tejto oblasti. Neadekvátne sa nám javí vylúčenie pojmu „poradenstvo“, resp. guidance and counselling v návrhu NPRVV a jeho nahradenie laickými (v odbornej literatúre nedefinovanými) slovami „podpora a intervencia“.
Pojem „poradenstvo“ sa používa v tejto oblasti celosvetovo a dlhodobo (viď napr. činnosť IAEVG – International Association for Educational and Vocational Guidance) Názov systému akceptujeme, názov zariadenia nemôže byť názov modelu ! Popis súčasného stavu - Zásadná pripomienka: Hodnotenie súčasného stavu a efektivity práce poradenských zariadení pokladáme za neobjektívne, neoprávnene vytvárajúce negatívny obraz o práci odborných zamestnancov. (napr. „V takejto situácii je pochopiteľná frustrácia učiteľov a rodičov, ktorým fragmentovaný, nesúrodý, málo efektívny a poddimenzovaný podporný systém častokrát nedokáže pomôcť s ich každodennými problémami).Pripomíname, že poradenský systém v školstve má 60 ročnú tradíciu, postupne sa vyvíjal a transformoval. V súčasnej dobe je v každom okresnom meste štátne CPPPaP, takže sieť je optimálne vybudovaná a nárast klientov zo škôl a spolupráca s VP potvrdzuje nepostrádateľnosť a plnú funkčnosť CPPPaP. CPPPaP je garantom vysoko erudovanej individuálnej práce s klientom a skupinových aktivít, ktoré sa realizujú vo forme preventívnych programov, spolupracuje s ďalšími zložkami výchovného poradenstva a prevencie- s výchovnými poradcami, koordinátormi prevencie, kariérnymi poradcami, školskými psychológmi a školskými špeciálnymi pedagógmi, ako na ZŠ, tak aj na SŠ, riadi sa vypracovanými štandardmi pre prevenciu

Apr 25

Monika

 • 25. 04. 2017
 • Monika

Pripomienky k dokumentu UČIACE SA SLOVENSKO (časť 3.)
V dokumente absentuje fakt, že systém poradenstva je založený na dobrovoľnosti, i to, že o účasti dieťaťa resp. žiaka rozhoduje rodič, rovnako aj o sprostredkovaní informácií škole.
Skúsenosť nám ukazuje, že tieto služby by mali zrešpektovať dobrovoľnosť, právo rodičov a detí na súkromie, anonymitu...v neposlednej miere aj etický kódex zamestnancov.
Obavy v nás vzbudzuje i zavedenie elektronického spisu z dôvodu bezpečnosti a ochrany osobnosti klientov. Naši klienti počítajú s dôvernosťou informácií, majú obavy z nálepkovania, zneužitia dôverných údajov, preto sa ohradzujeme proti zverejňovaniu v sieti IKT.
Privítali by sme systém, ktorý by sa mal rovnať zjednodušeniu administratívnych procesov a zabezpečoval by aj dostatočnú ochranu.
Vytvorenie softvérového riešenia na financovanie – zaujímalo by nás ako bude zohľadnený napr. demografický vývoj.
Riešenie v oblasti financovania vidíme vo vymedzení časového rozsahu odbornej činnosti vzhľadom na veľkú rozmanitosť úkonov, začínajúc 15 minútami (napr. konzultácia s učiteľom na škole).
Ročné vykazovanie sa nám javí ako objektívnejšie vzhľadom na nerovnomernosť frekvencie výkonov, ktoré majú rôzny charakter aj čo sa týka organizácie, niektoré sú frontálne, iné vysoko individualizované. Domnievame sa, že financovanie by malo zohľadniť špecifiká poradenského procesu, lokálne potreby – s čím sa stotožňujeme.
Podporujeme myšlienku obsadzovania školských zariadení (MŠ, ZŠ, SŠ, Gymnáziá..) odbornými zamestnancami, ktorí by mali vymedzené kompetencie v súvislosti s potrebami škôl, pričom posudzovanie silných a slabých stránok dieťaťa, žiaka by z nášho pohľadu malo zostať nezávislé.

V závere by sme sa radi dotkli inklúzie, ktorá by mohla byť za určitých podmienok funkčná, avšak domnievame sa, že momentálne nie je plne funkčný ani proces integrácie – na školách chýbajú odborní zamestnanci, asistenti pre deti so závažnejšími ťažkosťami, pripravení pedagógovia, preto sa domnievame, že urýchľovanie procesu inklúzie by mohlo negatívne ovplyvniť výchovno- vzdelávací proces. Nezanedbateľný je aj fakt, že sa snažíme eliminovať segregáciu a pritom paradoxne podporujeme segregáciu napr. nadaných žiakov.

V závere by sme radi podotkli, že dokument ponúka víziu, ktorá znie jemne utopisticky. Veríme však v to, že tak ako posledné desaťročie prinieslo aj veľa pozitívnych zmien, tak i tieto prinesú so sebou priaznivé posuny a prispejú k zlepšeniu stavu spoločnosti.

Kolektív zariadenia CPPPaP Bratislava IV.

Apr 27

Dana

 • 27. 04. 2017
 • Dana

2.časť
sa nás netýkajú.Radi by sme porozumeli rozsahu pôsobenia UDSD – nahrádzajú Štátnu školskú inšpekciu? Domnievame sa, že takýto úrad je nadbytočný, nezohľadňuje už v súčasnosti zavedenú viacstupňovú kontrolu a dohľad zabezpečený kompetenciami vedúcich a riadiacich zamestnancov, ako aj intervíziami, intedisciplinárnymi konzultáciami....

Nesúhlasíme s návrhom neopakovať ročník na 1.stupni ZŠ.
Pokiaľ deti nemajú základné vedomosti trívia, mali by opakovať ročník. V praxi sa stretávame s tým, že niekedy, keď sú výrazné oslabenia (vzhľadom k stimulácii oslabených funkcií a zvládnutiu základného učiva) je dokonca vhodné jeden ročník rozložiť na 2 roky. Opakovanie ročníka je dôležité aj v súvislosti s dozrievaním neurofyziobiologického systému. Často práve v 1. ročníku bývajú významné rozdiely v pripravenosti detí (sú deti, ktoré s odloženou školskou dochádzkou nenastupujú do školy, sú deti, ktoré napriek návrhu poradenského zariadenia nastúpia do školy a potom sú deti, ktoré mali odporúčanie zaškoliť). Zastávame myšlienku, že opakovanie ročníka nemá byť trestom pre dieťa, ale príležitosťou získať potrebné zručnosti pre ďalší rozvoj kognitívnych a psychosociálnych kompetencií.
V navrhovanej koncepcii zaznamenávame kritiku preventívnych programov, pričom naopak vnímame nárast našich aktivít, ktoré fungujú ako účinná spolupráca pracovníkov oddelenia prevencie ,ktorých počet je poddimenzovaný a nezodpovedá aktuálnym potrebám škôl.

Apr 27

Dana

 • 27. 04. 2017
 • Dana

1.časť

Materiál predkladá ciele, ktoré by si školstvo zaslúžilo napĺňať, avšak v súčasnom stave akoby autori nevychádzali z reality. Bez radikálnej finančnej reformy školstva nie je možné nielen naplnenie, ale ani len napĺňanie uvedených cieľov. Najzásadnejším krokom je posilnenie pedagogických a odborných zamestnancov v školskom systéme. Školy nedokážu systémovo zamestnávať školských psychológov, školských špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov, či školských logopédov, ani pružne využívať asistentov učiteľov vo výchovno – vzdelávacom procese.Centrá pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie realizujú úlohy, pričom ich personálne dobudovanie je nepostačujúce. Zamestnanci CPPPaP vykonávajú pre dieťa – rodinu a školu množstvo významných odborných aktivít. Je však zarážajúce, že v celom materiáli sa nevyskytuje pozícia „odborný zamestnanec! Na odborných zamestnancov sa kladú čoraz väčšie nároky na vzdelanie a školský systém vymedzuje čoraz väčší počet úloh. Častokrát práve školstvo neponúka vzdelávacie aktivity pre odborných zamestnancov. V priebehu histórie sa názov poradní, centier menil niekoľkokrát a nie vždy vystihoval aktuálnu ideu poradenstva. Názov „Viacúrovňový integrovaný multidisciplinárny systém prevencie, podpory a intervencie by mal byť z nášho pohľadu strešným názvom pre celý systém (VÚDPaP, CPPPaP, špeciálne školstvo, ÚPSVaR, lekári, polícia,súdy atď). Rozhodne sme za súčasné zachovanie názvu Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie. Termín „centrum“ vystihuje multidisciplinárny charakter poskytovaných služieb. Sieť centier je vybudovaná, je potrebné posilniť materiálno – technický a personálny rozvoj už etablovaných zariadení. Súhlasíme s podporou multidisciplinárneho systému.
V bode „Súčasný stav a jeho problémy“ sa zhodujeme s úvodnou časťou v ktorej je zhodnotený v súčasnosti vzostupný stav počtu detí, u ktorých sa prejavujú ťažkosti v oblasti výchovy a vzdelávania.
V ďalšom odseku je uvedené, že učitelia v roku 2013 odporúčali do starostlivosti až 20 % žiakov a až v tretine prípadov nemali vedomosť o poskytovaní odbornej starostlivosti – tu by sme radi podotkli, že poskytovanie služieb v centrách je na báze dobrovoľnosti zo strany rodičov, odborný zamestnanec môže poskytnúť službu až na základe žiadosti a so súhlasom zákonného zástupcu, priebeh vyšetrenia ako aj jeho výsledky sú dôverné a rodič nemá povinnosť s týmito informáciami oboznámiť školu.
V súčasnosti demografický vývin je nerovnomerný a nie celkom zohľadňuje potreby počtu odborných zamestnancov CPPPaP v jednotlivých regiónoch. Potenciálna klientela má vychádzajúc z našich štatistík narastajúci trend. Zároveň náročnosť odborných výkonov zamestnancov narastá. V dokumente autori uvádzajú, že realita súčasného usporiadania poradenstva je fragmentovaná a metodické riadenie a manažérske riadenie komplikované, často nedostatočné. Školy podľa autorov nie vždy dostatočne spolupracujú s OZ (ďalej odborní zamestnanci). Hlavnou filozofiou CPPPaP je prepojenie spolupráce medzi rodinou, školou a CPPPaP, činnosť a kompetencie Centier sú legislatívne vymedzené.

Apr 06

Jana

 • 06. 04. 2017
 • Jana

Nemyslím si, že vytvorením 5 úrovňového VIMS PPI sa situácia hlavne u integrovaných detí zlepší. Zlepšilo by ju to, keby sa legislatívne taxatívne stanovil počet odborných zamestnancov priamo v školách (daný počet integrovaných detí= daný počet školských psychológov a školských špeciálnych pedagógov priamo v školách) To by naozaj učiteľom pomohlo. A nie vzdelávať ich a zapájať do úrovní systému VIMS PPI!. Neviem, či niekto, kto túto koncepciu v tejto oblasti tvoril bol aj reálne v škole a videl, s akými problémami učitelia zápasia. Ako im máme pomôcť my OZ, keď prídete do preplnenej triedy so 4-5 integrovanými deťmi a učiteľ si v správe prečíta, ako má individuálne pristupovať ku každému žiakovi? Čistá utópia.
K problematike prevedenia činnosti CPPPaP CŠPP do preneseného výkonu štátnej správy. Nestačí, že v súčasnosti o tom, ako bude vzdelávanie v školách vyzerať, rozhodujú častokrát ľudia, ktorí nemajú základné pedagogické vedomosti? Dotiahneme to ešte ďalej a výsledky z psychologických vyšetrení budú podliehať ľuďom, ktorí z tejto oblasti nemajú vôbec skúsenosti? Kto potom zaručí, že v prípade, že dieťa bude napríklad nezrelé pre vstup do školy, ale MŠ nemá preň z kapacitných dôvodov miesto, sa takéto dieťa neocitne v škole?

Mar 24

Iveta

 • 24. 03. 2017
 • Iveta

Výchovný poradca je prvá kontaktná osoba, ktorá v škole rieši problémy vo výchovno-vzdelávacom procese, spolupracuje s CPPPaP Prečo v multidisciplinárnom tíme U3, U4 výchovný poradca absentuje? Kariérový poradca má iné kompetencie.

Apr 27

Dana

 • 27. 04. 2017
 • Dana

4.časť
Z odborného hľadiska nepodporujeme myšlienku povinného vzdelávania od 5.rokov pre celú populáciu. Podporujeme však povinné navštevovanie MŠ 1 rok pred nástupom na povinnú školskú dochádzku.
V závere by sme sa radi dotkli inklúzie, ktorá by mohla byť za určitých podmienok funkčná, avšak domnievame sa, že momentálne nie je plne funkčný ani proces integrácie – na školách chýbajú odborní zamestnanci, asistenti pre deti so závažnejšími ťažkosťami, pripravení pedagógovia, preto sa domnievame, že urýchľovanie procesu inklúzie by mohlo negatívne ovplyvniť výchovno- vzdelávací proces. Nezanedbateľný je aj fakt, že sa snažíme eliminovať segregáciu a pritom paradoxne podporujeme segregáciu napr. nadaných žiakov.

Apr 13

Mária

 • 13. 04. 2017
 • Mária

Názov VIMS PPI je síce detailný, avšak príliš dlhý, pre klientov, hlavných adresátov systému (žiakov, rodičov ...) ťažko používateľný. Odporúčame názov jednoduchší ako napr. Školské poradenské centrum, Pedagogicko-psychologické centrum a pod.
Odporúčame jednoznačne špecifikovať, definovať procesy na jednotlivých úrovniach U1 - U5, vymedziť kompetencie odborných zamestnancov na jednotlivých úrovniach a zamedziť tak duplicite a zbytočnému prekrývaniu kompetencií.
Štátom dotovať realizovanie lokalizácie a štandardizácie psychologických a špeciálno-pedagogických diagnostických metodík, aktualizovanie a vývoj nových metodík pre U1 - U5. Zároveň zabezpečiť diagnostické a intervenčné metodiky pre učiteľov na úrovniach U1 - U3.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

a) Vzhľadom na to, že v súčasnosti chýbajú personálne kapacity špecialistov, je potrebné vyriešiť primárne tento problém;
b) Zastávame názor, že je potrebné, aby na každej škole pôsobil psychológ a špeciálny pedagóg, na ktorých musia byť pridelené primerané finančné prostriedky.

Apr 18

Janko

 • 18. 04. 2017
 • Janko

to akože fakt jednoduchší názov sa nedal vymyslieť? prečo sa nezaoberajú kompetentní tým, ako pomôcť už existujúcim centrám a zlepšiť ich prácu, ale ich nasilu hnať do niečoho, o čo nemá ani jedno z týchto centier záujem? Lebo v tom nevidia žiaden zmysel a to sú práve tí kompetentní, ktorých by trebalo vypočuť a nie len mocou im niečo nanútiť.

Apr 19

Lucia

 • 19. 04. 2017
 • Lucia

"V dokumente sú pojmy raná starostlivosť a včasná intervencia vnímané predovšetkým ako služby sociálnej, zdravotnej, opatrovateľskej starostlivosti a uvádzané v spojitosti s jasľami, centrami včasnej intervencie, DSS (1-07.02) alebo deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia (bod 1-03.04) . Uvádzané služby sú poskytované v rezorte zdravotníctva a sociálnych vecí . Návrh: Do národného programu (ako dokumentu zaoberajúceho sa primárne výchovou a vzdelávaním ) zakomponovať pojem rané poradenstvo/raná starostlivosť v spojitosti s CŠPP. Práve CŠPP s tímom odborníkov majú v oblasti raného poradenstva svoje nezastupiteľné miesto a zohrávajú dôležitú úlohu pri diagnostike a komplexnej stimulácii detí s rizikovým vývinom alebo zdravotným postihnutím a ich nástupe do predškolských a školských zariadení. V praxi sa často stáva, že je žiak v prvých ročníkoch ZŠ odoslaný pre ťažkosti v učení do CŠPP , kde sa v rámci diagnostiky zistí, že ťažkosti (niekedy diskrétne a nezachytené ani pediatrom) sa už prejavovali v ranom veku, pred samotným nástupom do školy alebo predškolského zariadenia. Jeho zlyhávanie v škole je tak dôsledkom niečoho, čo malo byť podchytené ešte pred nástupom do školy. V tejto súvislosti navrhujeme tiež v legislatíve zadefinovať pojem dieťa s rizikovým vývinom v ranom veku (identifikovaným na základe lekárskeho skríningu alebo napr. ranej diagnostiky predrečového a rečového správania dieťaťa v poradenskom zariadení) , keďže v dokumente sa tento pojem uvádza, ale v školskej legislatíve absentuje. Sú to deti s rizikom zdravotného postihnutia a/alebo vývinovej poruchy.
V súvislosti s CŠPP nejde o deti rizikové z dôvodu vonkajších vplyvov (nevyhovujúce rodinné prostredie, deti migrantov, týrané, zneužívané deti atď,...), čo patrí skôr do kompetencie CPPPaP v rámci sociálno-patologických javov. Poskytovanie raného poradenstva/starostlivosti v CŠPP je bezplatné a zodpovedá aj požiadavkám článku 23 Dohovoru a právach dieťaťa – „s uznaním zvláštnych potrieb postihnutého dieťaťa sa pomoc, v súlade s odst. 2 tohto článku musí poskytovať podľa možnosti bezplatne, s ohľadom na finančné zdroje rodičov alebo iných osôb, ktoré sa o dieťa starajú“. "

Apr 27

Dana

 • 27. 04. 2017
 • Dana

3.časť
V dokumente absentuje fakt, že systém poradenstva je založený na dobrovoľnosti, i to, že o účasti dieťaťa resp. žiaka rozhoduje rodič, rovnako aj o sprostredkovaní informácií škole.
Skúsenosť nám ukazuje, že tieto služby musia rešpektovať dobrovoľnosť, právo rodičov a detí na súkromie, anonymitu a v neposlednej miere aj etický kódex zamestnancov.
Obavy v nás vzbudzuje i zavedenie elektronického spisu z dôvodu bezpečnosti a ochrany osobnosti klientov. Naši klienti počítajú s dôvernosťou informácií, majú obavy z nálepkovania, zneužitia dôverných údajov, preto nesúhlasíme so i zverejňovaním databázy klientov v sieti IKT.
Uvítali by sme systém, ktorý by sa mal rovnať zjednodušeniu administratívnych procesov a zabezpečoval by aj dostatočnú ochranu klientov.

Vytvorenie softvérového riešenia na financovanie – zaujímalo by nás ako bude zohľadnený napr. demografický vývoj.
Riešenie v oblasti financovania vidíme vo vymedzení časového rozsahu odbornej činnosti vzhľadom na veľkú rozmanitosť úkonov.
Ročné vykazovanie sa nám javí ako objektívnejšie vzhľadom na nerovnomernosť frekvencie výkonov, ktoré majú rôzny charakter aj čo sa týka organizácie, niektoré sú frontálne, iné vysoko individualizované. Domnievame sa, že financovanie by malo zohľadniť špecifiká poradenského procesu, regionálne potreby – s čím sa stotožňujeme.

Podporujeme myšlienku obsadzovania školských zariadení (MŠ, ZŠ, SŠ, Gymnáziá..) odbornými zamestnancami, ktorí by mali vymedzené kompetencie v súvislosti s potrebami škôl, pričom posudzovanie silných a slabých stránok dieťaťa, žiaka by z nášho pohľadu malo zostať nezávislé.
Ako veľmi dôležité vnímame posilnenie logopédov a špeciálnych pedagógov v MŠ.

Apr 12

anna

 • 12. 04. 2017
 • anna

Zastávam funkciu výchovného poradcu už takmer 28 rokov. Nedovolím si hodnotiť prácu iných kolegov, ale za svojou prácou si stojím. Som učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov a absolvovala som mnohé vzdelávania. Spolupracujeme s inštitúciami, ktoré nám pomoc ponúkajú a robíme opatrenia pre problémové správanie, šikanovanie sa vyskytuje veľmi málo a vždy ho odhalíme hneď na začiatku. Zastávam názor, že určité danosti musí mať človek vrodené a nepomôžu mu ani tri pedagogické fakulty. Ak niekde neplní výchovný poradca funkciu ako má, treba zo strany vedenia školy a nespokojných kolegov žiadať nápravu alebo hľadať možnosti ako skvalitniť túto prácu. Je krátkozraké si myslieť, že výchovný poradca nič nevie a nič nepomôže. Sú to ľudia s minimálne pedagogickým vzdelaním a dokážu pomôcť. Ak potrebujú odborné poradenstvo, je možné využiť služby CPPPaP, Mestskej polície PZ SR, lekárov a iných organizácií. Najväčší problém vidím v tom, že úväzok je znížený o 2-3 hodiny, čo je veľmi málo. Lebo problémoví žiaci pribúdajú ako huby po daždi. Okrem toho pribúdajú ďalšie povinnosti a človek vykonávajúci túto pozíciu nemá dostatočný časový priestor, aby riešenie všetkých problémov zvládol. Ale ja nemám vysokoškolsky ukončené výchovné poradenstvo, no cítim sa v tejto práci ako ryba vo vode - roky ma naučili a práca ma baví.
- znížiť úväzok výchovného poradcu, ak čakáme výsledky jeho práce,

Apr 26

Emilia

 • 26. 04. 2017
 • Emilia

K navrhovaným opatreniam:
• Odporúčame navrhované opatrenia vopred riešiť v spolupráci so zainteresovanými rezortmi.

Apr 17

Adriana

 • 17. 04. 2017
 • Adriana

Ad.: Napriek poklesu počtu detí v školách, stúpa počet detí, ktoré sú ohrozené sociálno-patologickými javmi, narastá záškoláctvo, klesá adherencia detí k pravidlám a ich dodržiavaniu, stúpa agresivita a šikanovanie, chýba im primeraná sebakontrola,v záťažových situáciách reagujú často neprimerane a vo výsledku stúpa ich podiel so zníženou známkou zo správania....

Príčinou je jednoznačne fakt, že toto – povedzme patologické správanie – zostáva bez akýchkoľvek následkov, žiaci a ich rodičia (často zakrývajúci záškoláctvo) sú si vedomí, že vzhľadom na financovanie školy normatívom na žiaka im v podstate nič nehrozí. Znížená známka zo správania nie je pre mnohých z nich závažným dôsledkom. Ak ich aj vylúčia, na inej škole ich privítajú s otvorenou náručou...Naopak, ak ostatní žiaci vnímajú patologické javy, ktoré zostanú bez následkov, resp. bez efektívnych následkov (známka zo správania zhoršená aj o dva stupne často v prípade takýchto žiakov nie je efektívnym následkom), tak často sa aj oni uchyľujú k podobnému správaniu.
Za jednoznačnú príčinu považujem amatérsku (pseudo)reformu z čias ministra Mikolaja a napr. financovanie systémom normatív na žiaka, čo vedie k tomu, že nie žiaci sa „bijú“ o dobrú školu, ale školy o žiaka. Čo, následne, vedie k jednoznačnému poklesu latky, kvality a maximalizácii devalvácie vzdelania.
Osobne poznám príklad študenta - Slováka, ktorý prešiel na štúdium na strednej škole v Nemecku - napriek tomu, že na slovenskej škole bol disciplinárne problematický, na škole v Nemecku je vzorný, pretože následky za jeho problematické správanie by boli závažnejšie a je si vedomý toho, že len veľmi ťažko by ho za daných okolností akceptovali na inej škole.

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) Vzhľadom na to, že v súčasnosti chýbajú personálne kapacity špecialistov, je potrebné vyriešiť primárne tento problém;
b) Zastávame názor, že je potrebné, aby na každej škole pôsobil psychológ a špeciálny pedagóg, na ktorých musia byť pridelené primerané finančné prostriedky.

Apr 03

alica

 • 03. 04. 2017
 • alica

Nevytvárajme nové zbytočné inštitúcie a šetrime finančné prostriedky, aby sa mohli použiť tam, kde je to potrebné. Som rodič a určite by som zrušila školskú inšpekciu, ktorá kontroluje učiteľov na hodinách - sú v strese žiaci aj učitelia. Takýto pohľad je vždy individuálny a mňa ako rodiča nezaujíma, čo má učiteľ oblečené, či píše nadpis na tabuľu, ale či ho moje dieťa má rado a či rozumie danému predmetu. Nech sa do školy teší.
Nech odpustia namyslené a na dôležitosť sa hrajúce inšpektorky, ale ich pohľad bude vždy iba subjektívny. Podľa jednej odkontrolovanej hodiny nikto nemôže urobiť adekvátny záver.

Apr 25

Monika

 • 25. 04. 2017
 • Monika

Pripomienky k dokumentu UČIACE SA SLOVENSKO (časť 2.)
Od metodického vedenia by sme očakávali väčšiu podporu ako je nám poskytovaná v súčasnosti. Považujeme za diskriminačné, že metodické pôsobenie VÚDPaP-u s prepojením na Eurofondy vyčleňuje Bratislavský kraj a tým spojené zisky (v podobe vzdelávania, testov, IKT techniky a pod.) sa nás netýkajú.

Radi by sme porozumeli rozsahu pôsobenia UDSD – nahrádzajú v našom prípade Štátnu školskú inšpekciu? Domnievame sa, že takýto úrad je nadbytočný, nezohľadňuje už v súčasnosti zavedenú viacstupňovú kontrolu a dohľad zabezpečený kompetenciami vedúcich a riadiacich zamestnancov, ako aj intervíziami, intedisciplinárnymi konzultáciami....

V priebehu histórie sa názov poradní, centier menil niekoľkokrát a nie vždy vystihoval aktuálnu ideu poradenstva. Súčasný návrh vnímame ako „odľudštený“, prekombinovaný, slabo uchopiteľný. Navrhujeme skrátenie názvu napr. na Centrum prevencie, podpory a intervencie.

V dokumente opakovane zaznamenávame kritiku preventívnych programov, pričom mi naopak vnímame nárast našich aktivít, ktoré fungujú ako účinná spolupráca pracovníkov oddelenia prevencie (ktorých počet je poddimenzovaný) so školami reprezentovanými ich vedením, výchovnými poradcami, koordinátormi prevencie ako aj odbornými zamestnancami /ak tam pôsobia/ prostredníctvom pravidelných stretnutí 4-5x ročne kam sú pozývaní aj pracovníci právnej ochrany, lekári, preventisti z radov polície. Centrum vychádza z preskúmania potrieb jednotlivých škôl, ktoré sú zmapované do ponukových listov na začiatku každého školského roka. Ako príklad za naše centrum uvádzame:
- zistenie atmosféry v triede – 48 tried
- prevenciu závislostí (látkové a nelátkové, legálne a nelegálne) - 38 kolektívov
- Časozberný dokument KATKA – 4 triedy
- 286 prednášok a besied pre 2110 žiakov základných a stredných škôl.
- 573 výcvikových skupín
- 4 programy sa realizovali v priestoroch CPPPaP v popoludňajších hodinách v rámci klubovej starostlivosti pre klientov s problémami v správaní a emočnými ťažkosťami.
- V 7 triedach ZŠ sa zas uskutočnil program zameraný na elimináciu šikany a agresivity (162 žiakov)
- odborní zamestnanci CPPPaP zúčastňovali aj na triednych aktívoch.
(pokračovanie pripomienok v časti 3.) Kolektív zariadenia CPPPaP Bratislava IV.

Apr 26

Juraj

 • 26. 04. 2017
 • Juraj

1)Prieskum Štátnej školskej inšpekcie v šk.r. 2013/2014 potvrdil: viac ako 20% žiakov potvrdili, že sami boli obeťami šikanovania, násilia a intolerancie.
2) Z medzinárodnej štúdie PISA 2014 vyplynulo, že Slovensko je krajinou s najnižším počtom žiakov, ktorí sa cítia v škole šťastní.Kým v priemere zo 65 krajín sveta je šťastných 80 percent žiakov z krajín OECD, na Slovensku je to iba 64 percent. Teda 36% žiakov je v slovenských školách nešťastných.
3) Pracovníci Ústavu školských informácií a prognóz robili v šk.r.2009/2010 v SR výskum zistili, že žiakom chýba na škole profesionál.
4) Čoraz častejšie sa vyskytuje intolerancia odlišností, narkománia, záškoláctvo, delikvencia, kyberšikana. V mnohých školách sú narušené sociálne vzťahy medzi žiakmi v triedach, vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi, ale aj interpersonálne vzťahy v učiteľských zboroch a výrazne chýba efektívna spolupráca školy a rodiny.
5)Rastie nám počet demotivovaných učiteľov.
Návrh: Bez psychologickej pomoci na školách, ako uznávajú už sami učitelia aj rodičia, sa nepodarí riešiť krízu v školstve. (Posilniť U2 rovinu)
Systém poradenstva v SR treba reformovať:
U1/ rozšíriť počty asistentov učiteľov (v každej škole aspoň 5) poskytnúť učiteľom psychologické vzdelávanie v rámci ďalšieho a celoživotného vzdelávania
U2/ vybudovať „školské podporné poradenské tímy“ = „multidisciplinárne tímy“: v zložení školský psychológ, špeciálny pedagóg, logopéd (podporné tímy dať aj do školských zariadení typu U5 v materiáli).
U3/ zlúčiť s U4/, kde časť odborníkov bude mať vo svojej náplni vysoko špecializovanú prácu intenzívnej individuálnej intervencie v Centre a časť tímu bude mať na starosti svoje pridelené školy v regióne.
Čo treba v školskom systéme reformovať?
 Postaviť kvalitatívne kritériá evaulácie kvality školy
 Položiť väčší dôraz na výchovu v rámci procesu edukácie,
 Zabezpečiť, aby každodennú psychologicko-poradenskú starostlivosť o dieťa.

Cieľ projektu by malo byť:
• rozvíjať systém školských poradenských služieb, ktoré sa orientujú na žiaka a jeho rodinu, na učiteľa a systém práce v škole; doplniť systém školských poradenských pracovísk na školách v SR. Systém sa bude orientovať na poradenské služby pre žiakov s rizikovým správaním, bude vytvorená včasná diagnostika rizikového spávania i špeciálnych vzdelávacích potrieb na podporu kvality školskej socializácie a výstupov zo vzdelávania,
• návrh na úpravu a racionalizáciu poskytovaných poradenských služieb v školách,
• vytvoriť systém záchytnej siete pre žiakov ohrozených predčasným odchodom zo vzdelávania, pripraviť metodiky intervencií pre neprospievajúcich a nemotivovaných žiakov v kontexte ich rizikového správania; podporiť vytvorenie motivačných nástrojov pre návrat mladistvých, ktorí predčasne opustili vzdelávanie, do vzdelávacieho procesu,
• zabezpečiť metodické vedenie poskytovateľom školských poradenských služieb a vytvoriť pre pedagógov konzultačné pracovisko pre riešenie krízových situácií v školách,
• podporiť prechod budúcich absolventov zo školy do zamestnania využitím programov rozvoja potrebných kompetencií a zapojením zástupcov zamestnávateľov do procesu umiestňovania znevýhodnených jedincov,
• rozvinúť integrovaný informačný systém o uplatnení absolventov na trhu práce,
• vytvoriť informačnú platformu pre tesnejšiu spoluprácu medzi strednými odbornými školami a zamestnávateľmi,
• rozvinúť činnosť Centier VIMS PPI poskytujúcich informačné a poradenské služby pre potreby poradenstva v školách a pre potreby verejnosti (call centrum, elektronické, on-line poradenstvo)!!!

Mar 30

beata

 • 30. 03. 2017
 • beata

Do vzdelávania kariérnych poradcov sa investovalo veľa finančných prostriedkov nato, aby z toho, čo im vštepovali, nemuseli robiť nič. Hlavne, že súkromná agentúra, ktorá ich vzdelávala, si zarobila pekne. Nemôže sa radšej investovať do kariérnych poradcov škôl? Aby mali kratší úväzok, aby mali iné úľavy pre výkon svojej náplne ? Príklad vynakladania investícií : https://fararik.blog.sme.sk/c/315787/Ako-zarobit-v-skolstve.html
Všetci učitelia by si zaslúžili výsluhový dôchodok, pretože práca s dnešnou mládežou a občas aj rodičmi je veľmi náročná.

Apr 05

jana

 • 05. 04. 2017
 • jana

Výchovní poradcovia sa na 99% nerozumejú problematike, nevedia pomôcť deťom a rodičom, ktorí to potrebujú a nevedia ani pomôcť v prípade keď sa na škole nedodržiava integračný plán............čo je úplne bežné, že ho učitelia nedodržujú. Výchovný poradca nemá žiadnu motiváciu a tiež by mal mat ukončené nejaké vzdelanie špeciálnej pedagogiky a nie fyziky, matematiky atd. Ich školenia úplne 0 bodov. Do problematiky šikanovania a zvládania tohto problému výchovným poradcom sa ani nepúšťam – pri tomto im chýbajú doplňujúce skúšky z psychológie dieťaťa.

Apr 09

Richard

 • 09. 04. 2017
 • Richard

Formulujete požiadavku vytvorenia postupov smerujúcich k zlepšeniu práce s problémovými žiakmi. I keď systém má premyslenú podobu, chýbajú konkrétne spôsoby ako žiaka motivovať k žiadanému chovaniu. V súčasnom stave vidím akú obrovskú záťaž pri práci pedagóga, hlavne triedneho, je neustále riešenie problémov so žiakmi odmietajúcimi pravidlá. Sú to rôzne formy konfliktných situácií, stretnutí, záznamov, telefonátov, posudkov, rokovaní atď., ale hlavne psychická záťaž pre učiteľa počas vyučovania i mimo vyučovania. Môj známy vyučujúci na odbornej škole má napríklad triedu, kde je 15 skutočne problémových žiakov (agresívne, vulgárne, nebezpečné správanie) jediný spôsob, ktorý aspoň trochu obmedzuje žiaka je podmienka jeho vylúčenia. Škola si však nemôže dovoliť vylúčiť 15 žiakov, nehovoriac, že dosiahnuť to je neobyčajne zložité. Na základnej škole je možnosť vylúčenia žiaka nemožná, tiež vylúčenie predsa nie je riešenie danej situácie. Obávam sa, že iný spôsob, ako stanovenie konkrétneho systému dopadov, o ktorých žiak bude vedieť, že ho budú sankcionovať reálnym spôsobom (napr. obmedzenie sociálnych dávok po určitom počte zápisov či zníženej známke ako v Rakúsku, či stanovené poobedňajšie vyučovanie – samozrejme, ale pre učiteľa platené alebo s možnosťou náhradného voľna). Treba vypracovať efektívnu štruktúru takýchto intervencií, ktoré treba aplikovať v zárodku výchovy, inšpirovanú overenými skúsenosťami napr. z iných štátov.

Apr 04

Viera

 • 04. 04. 2017
 • Viera

U1, U2 spolupráca s rodinou žiaka - ako pedagogický pracovník dosiahne spoluprácu, keď rodina nespolupracuje so školou. Prípadne rodičia sú v zahraničí, resp. 18 ročný žiak sa odsťahoval z domova a nekomunikuje so školou. Cieľom je pomôcť, vychovať a vzdelávať, nie vylúčiť žiaka. Ako to zabezpečiť v takomto prípade?
Má školský psychológ právo zasiahnuť pri opakovanom nevhodnom správaní problémového žiaka v konkrétnej situácii, kedy to učiteľ na hodine najviac potrebuje? V súčasnosti je to len po súhlase rodiča, resp, žiaka ak je dospelý.
Plánuje VIMS PPI pracovať aj s intaktnými žiakmi, alebo sa to týka len SZP SVP?

Apr 13

zlatica

 • 13. 04. 2017
 • zlatica

Som rada, že sa tu ozývajú hlasy za výchovné poradenstvo. Patrím medzi nich, na pozícii výchovného poradcu som 24 rokov a tri roky aj ako kariérový poradca. Snažím sa plniť tie najnutnejšie povinnosti, ale pri takmer nezníženom úväzku sa to nedá. Dokázali by sme pri práci s problémovými deťmi oveľa viac, aj pri kariérnom poradenstve. Žiaľ legislatíva neexistuje a školský zákon postavenie samotného výchovného poradcu degraduje. Znížte úväzok na úroveň zástupcu, zaveďte fixný príplatok z platu ako u triedneho učiteľa (aby toto rozhodovanie nebolo v rukách vedenia školy) a vytvorte všetky podmienky preto, aby výchovný poradca mohol pracovať tak ako sa očakáva. Sú to všetko vysokoľkolsky vzdelaní ľudia. Kto chce, možnosti a cestu si nájde. Kto sa nechce naplno venovať tejto pozícii popri úväzku - verte, že tomu nepomôžu ani tri diplomy. Ministerstvo však žiadam, aby sa zamyslelo a konečne pomohlo výchovným poradcom - legislatívne, odmeňovaním, aj Pedagogickoorganizačnými pokynmi (ktoré onedlho vyjdú a som zvedavá, či tam vých.poradcovi bude venovaný dostatočný priestor, napr.oslobodenie od dozorov).

Apr 09

katarína

 • 09. 04. 2017
 • katarína

Jednoznačne treba podporiť v práci úlohu výchovného a kariérového poradcu. Na našich školách pracujú odborníci, ktorí majú dlhoročnú prax a dokázali by oveľa viac, keby mali nato vytvorené adekvátne podmienky. Nepotrebujeme päťúrovňový systém.

Apr 28

Miro

 • 28. 04. 2017
 • Miro

Je potrebné viac zdôrazniť potrebu školského psychológa na každej škole ako člena tímu pedagogických pracovníkov. V tejto súvislosti je nutné aj prakticky premietnuť náklady na takéto personálne zabezpečenie škôl kvalifikovanými pracovníkmi do normatívov a finančných nákladov školy so zohľadnením komerčných podmienok kvalitných profesionálov z tejto oblasti.

Apr 27

Miloslav

 • 27. 04. 2017
 • Miloslav

Za veľký problém v tejto súvislosti považujeme financovanie systémom normatívov na žiaka, čo vedie k tomu, že nie žiaci sa „bijú“ o dobrú školu, ale školy o žiaka. Čo, následne, vedie k jednoznačnému poklesu latky, kvality a k devalvácii vzdelávania.

Apr 02

Martin

 • 02. 04. 2017
 • Martin

- súhlas, poskytli sme náš model prepojenia (materiál k špeciálno-pedagogickej problematike),
- špeciálny pedagóg aj asistent by mal byť zamestnancom centra s tým, že budú vysunutí na školu.

Mar 28

Bronislava

 • 28. 03. 2017
 • Bronislava

Vráťme dôveru výchovným poradcom, ktorých postavenie bolo zdegradované a úspešne sa v tom pokračuje. Myslím, že efektívne dokážu spolupracovať so špeciálnymi pedagógmi aj s psychológmi. Dokázali by žiakom pomôcť aj ich podporiť. Potrebujú mať nato ale vytvorené vhodné podmienky a vhodné postavenie. Okrem toho legislatíva nie je takmer žiadna a postup pri integrácii býva často závislý od uhla pohľadu

Mar 29

Mária

 • 29. 03. 2017
 • Mária

Ministerstvo školstva by sa malo zaoberať aj výchovnými poradcami, ktorí dokážu odvádzať zodpovednú prácu. Ich postavenie aj pracovnú náplň treba stanoviť legislatívne, aby bolo jasné čo sa od nich očakáva a aby pri integrácii akéhokoľvek žiaka nelavírovali v tom ako treba zapísať dokumentáciu, ale ako žiakovi pomôcť. Nato však potrebujú čas a zaručené ohodnotenie, ktoré im vedenie školy často nezabezpečí.

Apr 26

Lucia

 • 26. 04. 2017
 • Lucia

Špecialistov z CPPPaP preradiť na základné školy, ktoré to potrebujú podľa počtu integrovaných žiakov, žiakov zo SZP a žiakov so ŠVVP a podľa počtu špeciálnych tried na školách, aby ich pomoc bola adresná a konkrétna a aby im umožnila priamo pracovať s týmito žiakmi v škole.

Mar 27

Carmen

 • 27. 03. 2017
 • Carmen

Pri úrovniach činnosti VIMS PPI sa úplne zabudlo na prácu a postavenie výchovných poradcov, ktorým treba na prácu vytvoriť adekvátne podmienky. Máme vzdelaných a dlhoročnou praxou vyškolených výchovných poradcov, ktorí v škole dokážu individuálne pristupovať ku konkrétnym žiakom. Často sa ich pracovná náplň prelína s činnosťou kariérového poradcu. Zažila som časy, ked sa uvažovalo o legislatívnej podpore výchovných poradcov na úrovni zástupcov riaditeľa školy, výchovní poradcovia mali rôzne benefity - napr. bez dozoru, boli členmi vedenia školy, bol im venovaný adekvátny priestor v POP na každý jeden školský rok. Teraz ako keby neexistovali, na nič nemajú nárok a v legislatíve si nezaslúžili žiadny priestor.

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Toto je jeden z najdôležitejších cieľov pre oblasť základného školstva a v dnešnej dobe najviac absentujúci. Mal by to byť prvý krok, ktorý sa dá realizovať aj bez prijatia vízie.
Nesúhlasíme s tvrdením: „ Alarmujúce je, že pedagógovia nemajú vedomosť o tom, že by až tretine týchto žiakov bola poskytovaná odborná starostlivosť“. Na základe čoho je toto tvrdenie? Ak je takéto tvrdenie dokázateľné, tak sa treba zamyslieť nad tým, či rodič informuje školu a poskytne správu z CPPPaP. Stáva sa, že rodič zatají správu, lebo nie je podľa jeho predstáv, alebo si dá vypracovať novú napr. v súkromnom zariadení, ktorá je diametrálne odlišná.
Pedagógovia majú iný problém – nedostatočný a zdĺhavý proces diagnostikovania týchto žiakov a odbornej pomoci. CPPPaP nemá dostatočný počet psychológov, špeciálnych psychológov, sociálna kuratela nepracuje tak, aby bola efektívna a škole nápomocná. Chýba práca v teréne a s rodičmi.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Považujeme za vhodné a aby opatrenia cieľa boli zredukované a zlúčené do menšieho počtu. Nie je účelné uvádzať samostatné opatrenia, ktoré spolu úzko súvisia, ako napr. Vytvoriť softwarové riešenie – informačný systém na evidenciu výkonov a financovanie,... Zaviesť štandardizované procesy v Centrách VIMS PPI., Zaviesť systém supervízie pre pracovníkov Centier VIMS PPI., Vyškoliť ... (školenie zamestnancov je kľúčové pri akýchkoľvek zmenách systému. Považujeme preto opatrenie za nadbytočné, pričom školenia musia byť vykonané pri zavádzaní všetkých opatrení.)
U1 - Začínať činnosť až na úrovni 2.stupňa ZŠ považujeme za neskoré, nakoľko formovanie osobnosti je najjednoduchšie v rannom detstve a dospievaní. 2.stupeň ZŠ a SŠ už narážajú na formovanie osobnosti v puberte, kedy je postavenie učiteľov vo vzťahu k žiakom oveľa náročnejšie.
Je dôležite preniesť vyššiu povinnosť k spolupráci aj na rodiča, pretože veľakrát sú práve rodičia tými, ktorí odmietajú pomoc, alebo spoluprácu a bez ich súhlasu a vedomia je akákoľvek práca so žiakmi náročná alebo nemožná. Je potrebné sa s nimi viac rozprávať, vysvetliť nielen aktuálnu situáciu, ale aj možné dôsledky, vysvetliť celý proces a hlavne si nájsť čas na konzultácie a odpovede na otázky, ktoré v rodičoch vyvolávajú nedôveru, obavy, príp. celú situáciu okolo svojho dieťaťa vidia odlišne.

May 14

Alžbeta

 • 14. 05. 2017
 • Alžbeta

Súhlasíme s názorom, že takmer 20% žiakom odporúčali učitelia starostlivosť poradní, ale zároveň upozorňujeme na skutočnosť že veľa krát sú to práve rodičia, ktorí odmietajú pomoc odborných zamestnancov či v škole alebo v poradenskom zariadení. Zároveň sa často krát stáva, že rodič so svojím problémovým dieťaťom navštevuje súkromné poradenské zariadenie alebo odborníka v rezorte zdravotníctva a zároveň si neželá, aby o tejto skutočnosti bola informovaná škola. Neprepojenosť a neinformovanosť všetkých zložiek poskytujúcich pomoc dieťaťu prináša v konečnom dôsledku "medvediu službu" pre takéto deti.