Skip to content

Kategória 4-02.06 Zavádzať zmeny v systéme výchovy a vzdelávania na základe analýz, výskumu, pilotných projektov, experimentálneho overovania a spolupráce s praxou Všetky podnety

Apr 12

Mária

 • 12. 04. 2017
 • Mária

Navrhujeme experimentálne overiť úplne nový model systému školského stravovania , ako komplexnú kvalitatívnu zmenu v riadení školského stravovania detí a mládeže.
Zastávame názor, že v takomto rozsiahlom dokumente, národnom programe o školstve, by nemala chýbať problematika reformy školského stravovania ako súčasti zdravého životného štýlu z hľadiska výživy detí a žiakov počas ich pobytu v škole, hlavne v čase, keď sa Európska únia týmto výrazne zaoberá, konkrétne predsedníctvo Slovenska v REU, o to viac aj výstupy z rokovaní predsedníctva Malty v REU o presadzovaní politík jednotlivých štátov EÚ v oblasti podpory zdravia, prevencie obezity a verejného obstarávania potravín špeciálne pre oblasť školského stravovania (konkrétne táto posledná oblasť bola prioritou predsedníctva Mlaty v REÚ).
Sme presvedčení, že by táto téma bola určite prínosom pre aplikáciu najnovších trendov napr. podľa príkladov dobrej praxe z Fínska, Švédska, Švajčiarska aj v rezorte školstva na Slovensku, ktorého systém je kvalitatívne porovnateľný len z nižším objemom finančných prostriedkov. Doplnením témy vzdelávania v oblasti zdravého životného štýlu a jeho súčasti zdravej výživy v rámci školského stravovania by sa predišlo tzv. internet doktorom, alebo poradenstvám cez facebook atď, ktoré často deformujú všeobecné názory o zdravej výžive najmä pokiaľ ide o deti.
Nový model, ktorý navrhujeme experimentálne overiť bude znamenať efektívny systém riadenia ZŠS, vrátane priameho odborného riadenia, zvýšenie odbornej úrovne zamestnancov ZŠS, zabezpečenie výživových programov, overovanie materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie, jednotný proces obstarávania potravín v nadväznosti na prevenciu v oblasti výživy a podpory zdravia regiónu.

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) Nesúhlasíme s formuláciou navrhovaného opatrenia „zavádzať zmeny v systéme výchovy a vzdelávania na základe analýz, výskumu, pilotných projektov, experimentálneho overovania a spolupráce s praxou“.
b) Navrhujeme zmeniť formuláciu navrhovaného opatrenia „umožňovať zmeny v systéme výchovy a vzdelávania v spolupráci s praxou“.

Odôvodnenie: pri navrhovaných zmenách v systéme výchovy a vzdelávania je potrebné vychádzať predovšetkým z výsledkov skúseností z praxe.

Apr 25

Katarína

 • 25. 04. 2017
 • Katarína

Námietky: podmienky zavádzania experimentálneho overovania
Odôvodnenie: legislatívne ošetriť model zavádzania a schvaľovania experimentálneho overovania
vo vzťahu k modelu vyradzovania odborov zo siete, v súčasnosti je nový odbor – experiment zavádzaný a schvaľovaný cez radu vlády pre príslušnú skupinu odborov bez vyžiadania stanoviska odbornej skupiny ŠIOVu ako garanta odborného vzdelávania

Apr 25

Adriana

 • 25. 04. 2017
 • Adriana

suhlasim s podnetom

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

a) Nesúhlasíme s formuláciou navrhovaného opatrenia „zavádzať zmeny v systéme výchovy a vzdelávania na základe analýz, výskumu, pilotných projektov, experimentálneho overovania a spolupráce s praxou“.
b) Navrhujeme zmeniť formuláciu navrhovaného opatrenia „umožňovať zmeny v systéme výchovy a vzdelávania v spolupráci s praxou“.

Odôvodnenie: pri navrhovaných zmenách v systéme výchovy a vzdelávania je potrebné vychádzať predovšetkým z výsledkov skúseností z praxe.

May 16

Henrieta

 • 16. 05. 2017
 • Henrieta

v návrhu sa uvádza: "Ministerstvo bude poskytovať dostatok finančných prostriedkov na uskutočňovanie pilotných projektov a experimentálnych overovaní, ktorých cieľom je identifikovať funkčné nástroje a riešenia v oblasti výchovy a vzdelávania. Projekty exmperimentálneho overovania navrhnuté zdola sa budú schvaľovať a podporovať na základe transparentného modelu. Vyhodnocovanie projektov bude v rámci systému objektívneho posudzovania výsledkov a kvality. Ak bude zmena experimentálne overená alebo zavedená v krajine Európskej únie, tak sa môže akceptovať aj na Slovensku, po posúdení okolností, za ktorých zmena fungovala v zahraničí." - navrhujeme, aby to bolo možné aj naopak - ak bude zmena vynájdená na Slovensku v našej krajine ( nakoľko Životológia je unikátny program vytvorený na Slovensku, ktorým môže Slovensko pomôcť ďalším európskym krajinám zlepšiť spôsob a obsah svojho vzdelávania) experimentálne overená, môže byť navrhnutá na zavedenie do ďalších krajín Európskej únie.