Skip to content

Kategória 4-02.05 Vykonať zmeny v systéme priamo riadených organizácií ministerstva Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: Navrhujeme do opatrenia doplniť zabezpečenie transparentého modelu výberu riaditeľov priamoriadených organizácií MŠVVaŠ. Navrhujeme tiež zrušiť Spevácky zbor slovenských učiteľov. Navrhujeme zaviesť audit, autoevaluáciu priamoriadených organizácií MŠVVaŠ vo vzťahu k ich efektívnosti a kvalite.
Model priamoriadených organizácií dlhodobo nevyhovuje nárokom, učitelia nie sú spokojní s ich činnosťou. Riadia ich ľudia dosadení na základe politických nominácií, nie odborníci vybratí v konkurzoch.

Apr 08

Martin

 • 08. 04. 2017
 • Martin

Nesúhlasíme, že MPC bude iba na 50 % dotované štátom (postupná privatizácia).

Apr 08

Martin

 • 08. 04. 2017
 • Martin

MPC treba jasne vymedziť činnosť:
• zabezpečovať vzdelávania pre vedúcich pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súčinnosti na legislatívne zmeny v regionálnom školstve,
• realizovať odborno-metodickú pomoc pedagogickým a odborným zamestnancom, napr. poskytnúť:
- tematické plány ku všetkým predmetom rešpektujúce ŠVP,
- učebné osnovy pre 1. aj 2. stupeň,
- metodické materiály na vyučovanie jednotlivých predmetov,
- metodické príručky k učebniciam,
• tvoriť a vydávať odborno-metodický materiál pre školy a školské zariadenia vychádzajúc z výsledkov ŠŠI a v súčinnosti s ŠPÚ,
• organizovať odborné stretnutia a koordinácia práce metodikov pre jednotlivé oblasti v rámci škôl a školských zariadení,
• organizovať metodické dni v rámci spolupracujúcich škôl a školských zariadení,
• organizovať odborné semináre, semináre pre začínajúcich učiteľov, ukážkové hodiny, semináre zamerané na prácu s učebnicami,
• poskytovať nielen vzdelávaciu, ale aj poradenskú činnosť so zameraním na usmernenie a odporúčanie v rámci jednotlivých predmetov (každý predmet by mal mať svojho odborníka, na ktorého by sa mohli pedagógovia obracať),
• zlepšiť a sprehľadniť agendu, napr.
- oddeliť na web stránke MPC ponuky vzdelávaní pre SŠ, ZŠ a MŠ,
- informovať o zaevidovaní prihlášky na vzdelávanie, prípadne o jeho neotvorení,
- pravidelne informovať školy o ponukách, resp. o otváraní nových vzdelávaní.

May 04

Zdenko

 • 04. 05. 2017
 • Zdenko

V časti 4-02.05 autori navrhujú pre niektoré priamoriadené organizácie ministerstva štatút „štátnych s.r.o.“ s čím absolútne nemôžeme súhlasiť. Išlo by o podnikanie za účelom tvorby zisku, čo v oblasti vzdelávania „štátnou“ organizáciou je pre nás neprípustné.

Apr 23

Juraj

 • 23. 04. 2017
 • Juraj

Suhlasím s rušením a zlučovaním priamoriadených organizácii, čím menej ich bude tým lepšie.
Navrhujem zrušenie Štátnej školskej inšpekcie. Naše školstvo trpí príliš direktívnym manažovaním. Jeho riadenie je u nás tradične jednosmerné (zhora nadol), autoritatívne, bazírujúce na disciplíne a slepom plnení príkazov a pokynov. Pôsobenie školskej inšpekcie tohto „armádneho“ ducha v školstve ešte posilňuje, čo je z hľadiska jeho ďalšieho rozvoja kontraproduktívne. Inšpekcia spravidla kladie dôraz na formálne a byrokratické (administratívne) aspekty chodu školy, ktoré by mali byť z hľadiska cieľov školy druho- či treťoradé. Keď sa zaoberá samotným vzdelávacím procesom, aj tu sleduje často len dodržiavanie rôznych formálnych poučiek zo zastaraných učebníc didaktiky. Činnosť inšpekcie demotivuje a znechucuje progresívnych učiteľov, ktorí by sa pri svojej práci občas radi voľne nadýchli, experimentovali, uplatňovali svoj názor a rôzne osobné či lokálne špecifiká. Inšpekcia však prejavuje iba minimum pochopenia pre akékoľvek odchýlky od normy, čím potláča aktivitu učiteľov. Za pozornosť určite stoja aj dôvody, ktoré viedli k zrušeniu školskej inšpekcie vo Fínsku. Severania dospeli k názoru, že „ide o nákladnú inštitúciu, ktorá neprispieva ku zvyšovaniu kvality škôl“.

Apr 27

Martin

 • 27. 04. 2017
 • Martin

Dobré opatrenie a navrhujem k nemu pridať značnú redukciu počtu zamestnancov.

Apr 29

Ján

 • 29. 04. 2017
 • Ján

Organizácie treba určite zlúčiť, sú zbytočné v takom množstve, nevedia čo robia navzájom! ŠPÚ treba okamžite reštrukturalizovať a zmeniť jeho činnosť.