Skip to content

Kategória 4-02.00 Riadenie výchovy a vzdelávania Všetky podnety

May 12

Valentína

 • 12. 05. 2017
 • Valentína

Som za to, aby spoločné obecné úrady - školské úrady, naďalej fungovali. Je to dôležitý poradný orgán pre riaditeľov a zriaďovateľov základných a materských škôl v blízkom regióne.

Apr 02

Jana

 • 02. 04. 2017
 • Jana

Dokument vôbec nerieši trestno-právnu zodpovednosť riaditeľov škôl v prípade šikanovania a mobbingu... prednedávnom prebiehala diskusia "Zber proti strachu", ktorá tak ako začala, tak rýchlo aj skončila a nikto už o ňu nezakopne...do ktoréhokoľvek kraja republiky sa pohnete, tam musíte dostávať informácie o šikane na pracovisku a čoraz väčšom mobbingu... samozrejme, sú to len náznaky, lebo väčšina učiteľov sa boja hovoriť o mobbingu zo strany učiteľov... to nikoho z Vás nezaujíma, ale robiť sociologické prieskumy kvality učiteľov, tie navrhujete...ako má pracovať učiteľ v prostredí mobbingu??? To napíšte a zverejnite.

Apr 25

Lucia

 • 25. 04. 2017
 • Lucia

V cieli riadenia je pre materské školy (ďalej MŠ) kľúčové, či MŠ zostanú pod originálnymi kompetenciami obcí a to aj z hľadiska financovania. Osobitne z hľadiska MŠ súhlasím s cieľom 4-02.09 Spresniť úlohy zriaďovateľa vo vzťahu k riadeniu školy, najmä „Zriaďovateľ nezasahuje riaditeľovi do každodenného riadenia školy.“ Zriaďovateľ v prípade obce má tendenciu zasahovať do prijímania detí riaditeľom MŠ (kritérium prijímať deti len z danej mestskej časti, obce, mesta), určí riaditeľovi školy prijať maximálne počty detí z dôvodu zvýšeného záujmu zákonných zástupcov detí o MŠ a z ekonomických dôvodov, niektorí zriaďovatelia neumožňujú kontinuálne vzdelávanie učiteľov MŠ z dôvodu zvýšených financií na platy. Nie všetky MŠ poznajú rozpočty, nie sú školami s právnou subjektivitou a teda obec hospodári s príjmami a výdavkami podľa vlastného uváženia, čo odôvodňuje verejným obstarávaním, nedostatkom finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy a pod.

Apr 30

Miroslav

 • 30. 04. 2017
 • Miroslav

Model riadenia škôl a kompetencie rád škôl podľa pôvodného znenia zákona 596 bol výborný. Zavádzal silnú decentralizáciu školstva , a to i v oblasti výberu riaditeľov škôl. Výber riaditeľov by sa mal stabilizovať, alebo odpolitizovať. Určite nedovoliť ďalšie posilňovanie politického vplyvu na obsadenie tohto postu.
Riaditeľ školy by mal byť určite pedagóg. Veď väčšina našich škôl má počty žiakov 200-400. Teda rozhodujúca je kultúra školy a kvalita pedagogických procesov v nej. A to je parketa pedagóga, nie právnika či ekonóma.

Apr 12

Mária

 • 12. 04. 2017
 • Mária

V tejto časti dokumentu sa reforma obsahom venuje len systému riadenia výchovy a vzdelávania, avšak školské stravovanie je súčasťou prevencie ( prevencia výživou !) a tým aj súčasťou výchovy a vzdelávania ako je to zdôrazňované v dokumentoch WHO (Parížska deklarácia z decembra 2016, závery z predsedníctva Malty v Rade EÚ z mája 2017). Je potrebné reformovať aj systém riadenia školského stravovania (viac v pripomienke k bodu 4.02.06), a to z dôvodu, že v tomto systéme absentuje odbornosť v riadení a manažérske techniky.

Apr 27

Miloslav

 • 27. 04. 2017
 • Miloslav

Súhlasíme, treba spresniť úlohu zriaďovateľa vo vzťahu k riadeniu školy.
Súhlasíme, treba vymedziť postavenie riaditeľa ako lídra zmeny na úrovni školy, avšak pokladáme za nevyhnutné, aby mal pedagogické vzdelanie (možno po diskusii výnimka pri SOŠ).
Sme za sieť štátnych školských úradov (bývalé KŠÚ) v krajských mestách, nie sú potrebné školské úrady obecné.
Nesúhlasíme s tým, že MPC bude iba na 50 % dotované štátom (postupná privatizácia).

Apr 28

Milan

 • 28. 04. 2017
 • Milan

a) Nie je jasne definované, čo sa myslí pod „novou kultúrou“ riadenia výchovy a vzdelávania na úrovni všetkých aktérov a rovnako „spolupráca s praxou“;
b) Optimalizáciu kompetencií ministerstva školstva a štruktúry priamo riadených organizácií je potrebné zrealizovať na základe nezávislého auditu kompetencií a činností a následného zlúčenia do minimálneho počtu samostatných inštitúcii.

Apr 29

Peter

 • 29. 04. 2017
 • Peter

a) Nie je jasne definované, čo sa myslí pod „novou kultúrou“ riadenia výchovy a vzdelávania na úrovni všetkých aktérov a rovnako „spolupráca s praxou“;
b) Optimalizáciu kompetencií ministerstva školstva a štruktúry priamo riadených organizácií je potrebné zrealizovať na základe nezávislého auditu kompetencií a činností a následného zlúčenia do minimálneho počtu samostatných inštitúcii.

Apr 25

Adriana

 • 25. 04. 2017
 • Adriana

suhlasim s podnet

Apr 25

Adriana

 • 25. 04. 2017
 • Adriana

suhlasim s podnet

Apr 26

Juraj

 • 26. 04. 2017
 • Juraj

a) Nie je jasne definované, čo sa myslí pod „novou kultúrou“ riadenia výchovy a vzdelávania na úrovni všetkých aktérov a rovnako „spolupráca s praxou“;
b) Optimalizáciu kompetencií ministerstva školstva a štruktúry priamo riadených organizácií je potrebné zrealizovať na základe nezávislého auditu kompetencií a činností a následného zlúčenia do minimálneho počtu samostatných inštitúcii.

May 15

Richard

 • 15. 05. 2017
 • Richard

Stav: nízka úroveň medzisektorovej spolupráce, z nášho pohľadu prioritne v oblasti napĺňania cieľov prierezovej témy environmentálna výchova
Všeobecne sa dá konštatovať nedostatočná úroveň spolupráce medzi environmentálnymi organizáciami a inštitúciami - na úrovni medzirezortnej a medzisektorovej, ale aj na úrovniach vnútri jednotlivých rezortov (napríklad medzi školami) či vnútri sektorov (napríklad medzi mimovládnymi organizáciami). Je tak nedostatočne využívaný potenciál zdieľania námetov, nápadov, overených projektov, programov, inšpirácií, príkladov dobrej praxe... Pôda odborných envirovýchovných organizácií (či už štátnych či neštátnych) je úrodná na ekopedagogické inovácie, je preto nešťastné tento potenciál prehliadať a nevyužívať.
Potreba: podpora spolupráce

May 16

Pavel

 • 16. 05. 2017
 • Pavel

V tejto časti dokumentu sa reforma obsahom venuje len systému v oblasti riadenia , výchovy a vzdelávania, avšak školské stravovanie je súčasťou prevencie (prevencia výživou) a tým aj súčasťou výchovy a vzdelávania ako je to zdôrazňované v dokumentoch WHO (Parížska deklarácia z decembra 2016, závery Predsedníctva z Malty v rade EU z mája 2017). Je potrebné reformovať aj systém riadenia školského stravovania (viac v pripomienke k bodu 4.02.06) a to z dôvodu, že v tomto systéme absentuje odbornosť v riadení a manažérske techniky.