Skip to content

Kategória 1-03.04 Vytvoriť špecifické programy ranej starostlivosti a včasnej intervencie zohľadňujúce špecifické potreby detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a sociálne vylúčených spoločenstiev Všetky podnety

Apr 24

Lucia

 • 24. 04. 2017
 • Lucia

V dokumente sú pojmy raná starostlivosť a včasná intervencia vnímané predovšetkým ako služby sociálnej, zdravotnej, opatrovateľskej starostlivosti a uvádzané v spojitosti s jasľami, centrami včasnej intervencie, DSS (1-07.02) alebo deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia (bod 1-03.04) . Uvádzané služby sú poskytované v rezorte zdravotníctva a sociálnych vecí . Návrh: Do národného programu (ako dokumentu zaoberajúceho sa primárne výchovou a vzdelávaním ) zakomponovať pojem rané poradenstvo/raná starostlivosť v spojitosti s CŠPP. Práve CŠPP s tímom odborníkov majú v oblasti raného poradenstva svoje nezastupiteľné miesto a zohrávajú dôležitú úlohu pri diagnostike a komplexnej stimulácii detí s rizikovým vývinom alebo zdravotným znevýhodnením a ich nástupe do predškolských a školských zariadení.
V praxi sa často stáva, že je žiak v prvých ročníkoch ZŠ odoslaný pre ťažkosti v učení do CŠPP , kde sa v rámci diagnostiky zistí, že ťažkosti (niekedy diskrétne a nezachytené ani pediatrom) sa už prejavovali v ranom veku, pred samotným nástupom do školy alebo predškolského zariadenia. Jeho zlyhávanie v škole je tak dôsledkom niečoho, čo malo byť podchytené ešte pred nástupom do školy.
V tejto súvislosti navrhujeme tiež v legislatíve zadefinovať pojem dieťa s rizikovým vývinom v ranom veku (identifikovaným na základe lekárskeho skríningu alebo napr. ranej diagnostiky predrečového a rečového správania dieťaťa v poradenskom zariadení) , keďže v dokumente sa tento pojem uvádza, ale v školskej legislatíve absentuje. Sú to deti s rizikom zdravotného postihnutia a/alebo vývinovej poruchy.
V súvislosti s CŠPP nejde o deti rizikové z dôvodu vonkajších vplyvov (nevyhovujúce rodinné prostredie, deti migrantov, týrané, zneužívané deti atď,...), čo patrí skôr do kompetencie CPPPaP v rámci sociálno-patologických javov. Poskytovanie raného poradenstva/starostlivosti v CŠPP je bezplatné a zodpovedá aj požiadavkám článku 23 Dohovoru a právach dieťaťa – „s uznaním zvláštnych potrieb postihnutého dieťaťa sa pomoc, v súlade s odst. 2 tohto článku musí poskytovať podľa možnosti bezplatne, s ohľadom na finančné zdroje rodičov alebo iných osôb, ktoré sa o dieťa starajú. "

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

podnet SKU:
V tejto súvislosti navrhujeme výraznejšie podporiť existujúce a vznik nových nízkoprahových zariadení.

Mar 16

Ján

 • 16. 03. 2017
 • Ján

K bodu 1-03.04 o deťoch zo znevýhodneného prostredia, (prípadne k bodu 1-05.02 o národnostných menšinách) by som dodal:

Vytvoriť miesta učiteľov a asistentov učiteľov v oblastiach s výraznou rómskou populáciou, ktorí budú ovládať rómsky jazyk.
Vytvoriť rámec, (metodický a finančný) pre tvorbu učebníc v rómskom jazyku. V prvom kroku rámec pre preklady učebníc do rómskeho jazyka, neskôr pre nové učebnice v rómskom jazyku.
Vytvoriť rámec (metodický, logistický a finančný) pre neskorší vznik školy s vyučovacím jazykom rómskym, podobne ako sú školy s vyučovacím jazykom maďarským.

Zdôvodnenie: - mnohé deti z rómskeho prostredia nielenže prichádzajú do školy s horšími štartovacími podmienkami, ale ešte sú na nich hneď od začiatku kladené zvýšené nároky a to, aby zvládli výuku v cudzom (slovenskom) jazyku. Možnosť výuky v rómskom jazyku, zo začiatku aspoň čiastočná formou pochopenia textu v rómskej učebnici by im výrazne mohla uľahčiť štart do školy. Uvedomujem si, že je s tým spojených mnoho problémov, napríklad, že nie všetci rómovia používajú ten istý jazyk, že mnohí rómovia používajú zmes rómčiny a slovenčiny a podobne. Avšak myslím, že v tomto smere by sme mali vyjsť tým deťom v ústrety, ak chceme, aby aj pre nich bolo vzdelávanie prínosné a nedostali sa hneď na začiatku medzi outsiderov.

Apr 05

Pavol

 • 05. 04. 2017
 • Pavol

Prosím Vás, nebuďte naivní, že sa podarí zapojiť celé rodiny...Vrazia sa do toho celé milióny a efekt bude nulový lebo to sa tu už dialo a deje.

Apr 11

Pavol

 • 11. 04. 2017
 • Pavol

Prosím Vás nebuďte naivní, ak sa podarí zapojiť celé rodiny, vrazia sa do toho celé milióny a efekt a efekt bude nulový, to sa už dialo a deje.

Apr 27

Katarína

 • 27. 04. 2017
 • Katarína

Vybudovať takéto centrá ranej starostlivosti a včasnej intervencie je veľmi dôležité. Z vlastných skúseností viem, že pedagogickí a odborní pracovníci pracujúci v takýchto zariadeniach už v predškolskom veku detí z SZP vedia posúdiť, ktoré dieťa zvládne osnovy základnej školy a naopak , ktoré i za predpokladu, že zvláda slovenský jazyk a je socializované , bude musieť byť vzdelávané podľa variantu A špeciálnych škôl. Je naozaj nerozumné si myslieť, že všetky deti hromadne, hoci za pomoci odborníkov, zvládnu základnú školu. Deťa s ŠVVP si potrebuje vybudovať dôverný vzťah s človekom , ktorý s ním pracuje a toto nebude možné, keď bude mať okolo seba hŕbu odborníkov striedajúcich sa pri jeho vzdelávaní. Dovolím si tvrdiť, že špeciálny pedagóg pracujúci v špeciálnej škole obsiahne pri svojej práci učiteľa, vychovávateľa, psychológa, logopéda, terapeuta a priaznivo pôsobí na komplexný vývoj takýchto detí. Problém je skôr v tom, že štát nastavil niektoré zákony a podmienky tak, že ich to jednoducho nemotivuje. Veľká zmena by sa mala uskutočniť v tejto oblasti.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Táto časť nenavrhuje žiadne konkrétne kroky, ktorými sa posunie problematika vzdelávania žiakov zo SZP a SVS dopredu. Navrhuje sa tu zriadenie komisie a analýza projektov, ktoré prebehli. Je potrebné osloviť ľudí, ktorí dosiahli v práci s touto skupinou ľudí úspechy (ako napr. učiteľky z Dobšinej), aby vysvetlili svoju stratégiu, ktorú používali. Táto sa následne realizuje na celom Slovensku. Pri práci s rómskymi žiakmi je však dôležitá práca v predškolskom veku, počas povinnej školskej dochádzky je dôležité, aby do školy vôbec chodili a ak budú chodiť do školy, aby tam ostávali aj v popoludňajších hodinách a doučili sa to, čo nestihli počas vyučovania.
Ak chceme individualizovať prístup pedagógov k žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, tak je potrebný najmä dostatočný počet asistentov učiteľa.
Je potrebné podchytiť deti zo SZP v ranom veku, socializovať ich od 3 rokov veku v materských školách. Povinná predškolská príprava dieťaťa zo SZP by bola predpokladom úspešnejšieho zvládnutia vzdelávania. Problém je však potrebné riešiť už aj v súčinnosti s rodinou, rodičmi. Je nutné zmeniť sociálny systém štátu a posilniť spoluprácu cez sociálneho kurátora - lekára - špeciálneho pedagóga.