Skip to content

Kategória 4-01.08 Využívať transparentne zdroje zo štrukturálnych fondov na dosahovanie cieľov z tohto národného programu Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

  • 28. 04. 2017
  • Vladimír

Pripomienka SKU: Na úrovni ministerstva navrhujeme zriadiť podporný projektový tím, ktorý by odbremeňoval školy od zbytočnej administratívnej záťaže pri podávaní žiadostí a riadení projektu. Vzhľadom na indikovaný harmonogram výziev navrhujeme opatrenie priorizovať.

Apr 24

Edita

  • 24. 04. 2017
  • Edita

Zjednodušiť administráciu fondov EÚ. Investovať väčšie množstvo finančných prostriedkov do konkrétnych projektov, aby projekty boli schválené všetkým školám, ktoré majú záujem a spĺňajú podmienky (je to najlepší protikorupčný nástroj a tiež spravidla lacnejší).
Umožniť školám, ktoré si to môžu dovoliť – nebudú žiadať dofinancovanie v dohodovacom konaní, spolufinancovať projekty z rozpočtu školy. Pre niektoré školy nie je jednoduché získať financie na spolufinacovanie projektov. Pre každú školu je efektívnejšie kúpiť si niečo za 5% ako za 100%.

May 04

Zdenko

  • 04. 05. 2017
  • Zdenko

netransparentné vynakladanie zdrojov 4-01.08 sa má nahlasovať na úrade vlády... Otázkou zostáva, či sú príslušné výzvy reálne nastavené tak, aby pozitívne menili prostredie škôl či vyučovací proces a najmä to ako sa reálne čerpajú a či sa vôbec čerpajú. Toto považujeme za kameň úrazu

May 09

Jana

  • 09. 05. 2017
  • Jana

Využívanie zdrojov zo štrukturálnych fondov (najmä na projekty ako asistenti učiteľa a pod, kde školy nemajú v čom reálne súťažiť, keďže potreby sú všade rovnaké, ale aj iné) by školy mali byť ušetrené „súťaže“ a vypisovania projektov. Túto úlohu by mali prevziať školské úrady alebo tak ako v Českej republike by ministerstvo školstva mohlo vytvoriť šablóny, ktoré by školy uchádzajúce sa o eurofondy jednoducho vyplnili.

May 15

Jitka

  • 15. 05. 2017
  • Jitka

Vítam túto možnosť, aby „bol zapojený čo najväčší počet škôl do projektov, aby boli všetky prostriedky využité čo najefektívnejšie a mal z nich prospech čo najväčší počet detí, žiakov, študentov a učiteľov.“ Pravidlá pre projekty z určitej výzvy boli nastavené tak, že napr. vytvárané učebné pomôcky (pracovné zošity pre konkrétny predmet) sa smeli používať iba na danej škole, čo je v protiklade s navrhovaným najefektívnejším využitím.
Navrhujem využiť štrukturálne fondy EÚ napr. pri tvorbe učebných materiálov tak, že vytvorené materiály na jednotlivé predmety budú sprístupnené všetkým školám (na centrálnom úložisku). Tieto projekty by mohli byť vytvárané aj na centrálnej úrovni za účasti aktívnych učiteľov celého Slovenska alebo v rámci spolupráce škôl s podobným zameraním.
Rada by som poznala názor autorov dokumentu Učiace sa Slovensko na pravidlá vypĺňania výkazov a ďalších administratívnych činností pri realizácii projektov.