Skip to content

Kategória 4-01.05 Dosiahnuť pri zvyšovaní tarifných platov v originálnych kompetenciách dohodu medzi štátom a samosprávou o zdrojoch na ich vykrytie Všetky podnety

Apr 13

Viera

 • 13. 04. 2017
 • Viera

Nutné zmeniť spôsob financovania zrušením originálnych kompetencií a zaradiť všetkých učiteľov pod správu ministerstva školstva!!!!
Vyriešilo by sa mnoho problémov s nerovnomerným financovaním ...

Mar 22

Gabriela

 • 22. 03. 2017
 • Gabriela

Je nutné zlúčiť dvojaké financovanie do jedného cez ministerstvo školstva. Takéto dvojaké financovanie prináša iba problémy. Samosprávy nie sú ochotné navyšovať teraz financie a nebudú ani ochotné sa so štátom dohodnúť.

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: Zjednotiť originálne pod prenesené kompetencie.

Mar 17

Gabriela

 • 17. 03. 2017
 • Gabriela

Presunúť zabezpečovanie chodu školských klubov pod prenesené kompetencie tam, kde ŠKD sú priamou súčasťou právnej subjektivity ZŠ.

Mar 20

Andrej

 • 20. 03. 2017
 • Andrej

Radil by som vyčleniť ŠKD z originálnych kompetencii a priradiť k preneseným, cieľom je materiálne a funkčné oživenie ŠKD, resp. dodržiavanie financovania na 100% požadovaného financovania navýšeného na dostatočnú úroveň.

Apr 24

Edita

 • 24. 04. 2017
 • Edita

Školské zariadenia financovať cez kapitolu ministerstva školstva. Zabezpečiť rovnaké financovanie pre štátne, cirkevné aj súkromné školské zariadenia (rodičia týchto detí platia rovnaké dane štátu, tak prečo niektorým štát uberá z ich nárokovateľných financií na pobyt v školskom zariadení len na 88%).

May 12

Pavel

 • 12. 05. 2017
 • Pavel

Alokáciu zdrojov vrátiť do stavu v roku 2003, kedy štát poskytoval na výchovu a vzdelávanie zdroje v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní ....... aj pre originálne kompetencie.

Apr 18

Jana

 • 18. 04. 2017
 • Jana

Navrhujeme zlúčiť dvojaké financovanie do jedného cez ministerstvo školstva v bežných školách, ale aj v špeciálnych školách.

Apr 19

Martina

 • 19. 04. 2017
 • Martina

Navrhujeme zlúčiť dvojaké financovanie do jedného cez ministerstvo školstva v bežných školách, ale aj v špeciálnych školách.

Apr 23

Silvia

 • 23. 04. 2017
 • Silvia

Navrhujeme zlúčiť dvojaké financovanie do jedného cez ministerstvo školstva v bežných školách, ale aj v špeciálnych školách.

Apr 27

František

 • 27. 04. 2017
 • František

Navrhujeme zlúčiť dvojaké financovanie do jedného cez ministerstvo
školstva v bežných školách, ale aj v špeciálnych školách.

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Sme zástancami jedného spôsobu financovania pracovníkov v školstve – pod ministerstvom školstva, nie aj pod ministerstvom vnútra a obcou.

May 04

Zdenko

 • 04. 05. 2017
 • Zdenko

Bod 4-01.05 riešenie zvyšovania tarifných platov v originálnych kompetenciách je v súčasnosti problém, ktorý však vznikol pokrivením nastavených pravidiel správnej decentralizácie a fiškálnej decentralizácie najmä v roku 2007 a následne, kedy sa bez zmeny výpočtu výnosu objemu podielových daní pre mestá a obce na ne preniesla povinnosť financovať neštátne školy a školské zariadenia a deformácia financovania, ktorá vysoko motivuje na vznik nových škôl a školských zariadení a najmä nárast počtu prepočítaných žiakov. Samospráva by však vedela použiť aj viac zdrojov, ale často „supluje“ štát a z originálnych príjmov hradí náklady na prenesený výkon štátnej správy napríklad prispievaním na mzdy zamestnancov základných škôl.

May 15

Monika

 • 15. 05. 2017
 • Monika

Je nutné zlúčiť dvojaké financovanie do jedného cez ministerstvo školstva. Takéto dvojaké financovanie prináša iba problémy. Samosprávy nie sú ochotné navyšovať teraz financie a nebudú ani ochotné sa so štátom dohodnúť.