Skip to content

Kategória 4-01.04 Vytvoriť pracovnú skupinu na revíziu výšky normatívov stredných odborných škôl a bonusovej schémy pri plnení/neplnení ustanovených minimálnych výstupných štandardov Všetky podnety

Mar 15

Juraj

 • 15. 03. 2017
 • Juraj

Súhlasím s tým, aby sa revidovali normatívy pre stredné odborné školy a aby sa vytvorila pracovnú skupina na jej revíziu.
Chcel by som upozorniť na kategóriu stredných odborných škôl 15, kde je súčasný normatív vo výške cca 3393 eur (stred). V tejto skupine odborov sú väčšinou odbory "F". Ide o odbory 2 - ročné, ktoré končia ani nie výučným listom.
Chápem, že vzdelávanie najmä "marginalizovaných skupín spoločnosti" je náročné a prakticky s veľmi malým efektom (koľkí absolventí odborov F sa reálne zamestnajú a nájdu si prácu?!), neviem však, či vynaložené prostriedky vo výške cca 3400 eur na žiaka za rok sú efektívne vynaložené prostriedky, pretože prínos absolventov takýchto odborov je pre spoločnosť absolútne nízky v porovnaní s finančnými, vzdelávacími, výchovnými prostriedkami vloženými do vzdelávania odborou F. Väčšina absolventov ak pracuje, vykonáva pomocné práce a nerozumiem tomu, že ich vzdelávanie je finančne náročnejšie ako vzdelávanie napríklad absolventov strojárskych odborov, ktorí pracujú s napr. CNC strojmi, novými softvérmi, modernou technikou, pripravujú sa na prácu s robotmi, ....
Stále hovoríme o vzdelanostnej ekonomike, preto by sme mali v prvom rade podporovať také odbory, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu, sú efektívne a pre rozvoj spoločnosti majú dlhodobý efekt.
Myslím si, že Slovenská republika nie je taká bohatá, aby si mohla dovoliť investovať do dvojročných odborov viac ako 2,5 - násobok normatívu, ktorý ide napríklad na gymnaziálne štúdium.

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) Súhlasíme s vytvorením pracovnej skupiny na revíziu výšky normatívov stredných odborných škôl a bonusovej schémy pri plnení/neplnení ustanovených minimálnych výstupných štandardov.
b) Zároveň navrhujeme, aby uvedený model bonusovej schémy – indikátor plnenia/neplnenia ustanovených minimálnych výstupných štandardov, v ktorom bude navrhnutý finančný príspevok (bonus) za pozitívny výsledok práce školy a spôsob spätnej väzby škole za negatívny výsledok práce školy, bol navrhnutý aj pre gymnázia.

Apr 25

Jozef

 • 25. 04. 2017
 • Jozef

Zmeniť znenie :
4-01.04 Vytvoriť pracovnú skupinu na vytvorenie nového modelu normatívneho financovania
Nový model nebude založený na kapitačnom princípe ( peniaze na žiaka). Normatív bude v dvoch častiach.
1. Normatív na vzdelávací program, s personálnym normatívom a normatívom na tovary a služby.
1.1. Personálny normatív bude vychádzať z personálnej náročnosti vzdelávacieho programu a
1.2. normatív na tovary a služby z „materiálno technickej“ náročnosti vzdelávacieho programu. Normatív na tovary a služby bude mať ako súčasť
a) inovačný normatív vo výške odpisov strojov a techniky potrebnej pre vzdelávací program.
2. Normatív na prevádzku s personálnym normatívom a normatívom na tovary a služby.
2.1. Personálny normatív bude vychádzať z personálnej náročnosti prevádzky školy ( veľkosť budovy, areálu, IKT vybavenia, ….) a
2.2. normatív na tovary a služby z „materiálno technickej“ náročnosti prevádzky školy. Normatív na prevádzku bude určený exkluzívnym auditom a bude zohľadňovať aj formu hospodárenia školy.
Obidva normatívy budú zohľadňovať efektivitu školy . ( počet žiakov)
Model v žiadnom prípade nemožno vnímať ako určenie obligatórnych výdavkov. Má to byť len metodika prerozdelenia časti štátneho rozpočtu.

Apr 25

Jozef

 • 25. 04. 2017
 • Jozef

Zmeniť znenie :
4-01.04 Vytvoriť pracovnú skupinu na vytvorenie nového modelu normatívneho financovania
Nový model nebude založený na kapitačnom princípe ( peniaze na žiaka). Normatív bude v dvoch častiach.
1. Normatív na vzdelávací program, s personálnym normatívom a normatívom na tovary a služby.
1.1. Personálny normatív bude vychádzať z personálnej náročnosti vzdelávacieho programu a
1.2. normatív na tovary a služby z „materiálno technickej“ náročnosti vzdelávacieho programu. Normatív na tovary a služby bude mať ako súčasť
a) inovačný normatív vo výške odpisov strojov a techniky potrebnej pre vzdelávací program.
2. Normatív na prevádzku s personálnym normatívom a normatívom na tovary a služby.
2.1. Personálny normatív bude vychádzať z personálnej náročnosti prevádzky školy ( veľkosť budovy, areálu, IKT vybavenia, ….) a
2.2. normatív na tovary a služby z „materiálno technickej“ náročnosti prevádzky školy. Normatív na prevádzku bude určený exkluzívnym auditom a bude zohľadňovať aj formu hospodárenia školy.
Obidva normatívy budú zohľadňovať efektivitu školy . ( počet žiakov)
Model v žiadnom prípade nemožno vnímať ako určenie obligatórnych výdavkov. Má to byť len metodika prerozdelenia časti štátneho rozpočtu.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

a) Súhlasíme s vytvorením pracovnej skupiny na revíziu výšky normatívov stredných odborných škôl a bonusovej schémy pri plnení/neplnení ustanovených minimálnych výstupných štandardov.
b) Zároveň navrhujeme, aby uvedený model bonusovej schémy – indikátor plnenia/neplnenia ustanovených minimálnych výstupných štandardov, v ktorom bude navrhnutý finančný príspevok (bonus) za pozitívny výsledok práce školy a spôsob spätnej väzby škole za negatívny výsledok práce školy, bol navrhnutý aj pre gymnázia.

Apr 28

Mária

 • 28. 04. 2017
 • Mária

4 – 01.04
Navrhujem doplniť: vytvoriť pracovnú skupinu na revíziu výšky normatívov aj gymnázií, nielen stredných odborných škôl.

May 14

Danka

 • 14. 05. 2017
 • Danka

4.01.04
Načo však vytvárať pracovnú skupinu? Údajov potrebných na revidovanie má MŠ určite dosť, treba ju jednoducho vykonať a nie sa zdržiavať ďalšími prieskumami a diskusiami v pracovnej skupine. Ak ju však MŠ hodlá naozaj vytvoriť, budú jej členmi aj ľudia z praxe, napr. riaditelia SOŠ, ktorí nemalú časť svojho pracovného času venujú správe budov? Ak áno mám záujem byť jej členom. Som riaditeľkou SOŠ TaS v Brezne a v odbornom školstve pôsobím od roku 1998. Čo bude pozitívny výsledok školy? Kto ho bude merať a ako?