Skip to content

Kategória 4-01.02 Prideľovať všetky štátne zdroje na výchovu a vzdelávanie len cez kapitolu ministerstva školstva Všetky podnety

Apr 26

Valéria

 • 26. 04. 2017
 • Valéria

Toto opatrenie je potrebné doplniť konkrétne:
Všetky školy a školské zariadenia, ktoré sú definované v § 27 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v z. n. p. tvoriace sústavu škôl a v § 112 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v z. n. p. tvoriace sústavu školských zariadení budú financované z rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva.

Apr 08

Martin

 • 08. 04. 2017
 • Martin

Súhlas – prideľovať všetky štátne zdroje na výchovu a vzdelávanie len cez kapitolu ministerstva školstva.
Trváme na presune materských škôl, ŠKD pod prenesené financovanie z kapitoly MŠVVaŠ SR.

Apr 23

Juraj

 • 23. 04. 2017
 • Juraj

Ano, podporujem.

Apr 25

Gabriela

 • 25. 04. 2017
 • Gabriela

Zabezpečiť financovanie regionálneho školstva výlučne MŠVVŠ SR

Normatívne financovanie škôl podľa počtu žiakov už od jeho začiatku negatívne ovplyvňuje kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu. Pre školu je najdôležitejším kritériom počet žiakov a nie kvalita vzdelávania, nakoľko normatív pridelený na žiaka zo štátneho rozpočtu nepokrýva často ani základné potreby škôl. Navrhujeme prispievať na materiálne a priestorové vybavenie škôl (z pridelených financií na toto nezostáva)

May 12

Pavel

 • 12. 05. 2017
 • Pavel

Alokáciu zdrojov vrátiť do stavu v roku 2003, kedy štát poskytoval na výchovu a vzdelávanie zdroje v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní ....... aj pre originálne kompetencie.
4-01.05 návrh ako bod 4-01.02

Apr 18

Jana

 • 18. 04. 2017
 • Jana

Legislatívne zaradiť financovanie MŠ ako dôležitého zariadenia poskytujúceho výchovu a vzdelávanie.

Legislatívne zaradiť financovanie ŠMŠ, ŠZŠ ako dôležitého zariadenia poskytujúceho výchovu a vzdelávanie nie cez Ministerstvo vnútra ale cez Ministerstvo školstva.

Financovanie škôl by nemalo byť podľa počtu žiakov (pozerá sa na kvantitu a nie na vedomosti). Dôležité je aj prihliadanie na pokrokovosť škôl v integrácií (dofinancovanie).

Pri každom opatrení vyžadujúcom si navýšenie rozpočtu pre školstvo doplniť údaje o odhadovanej potrebe navýšenia rozpočtu a či to bude pre mzdy zamestnancov alebo na rozvoj technického vybavenia a nezabúdať na údržbu škôl (zastarané budovy, chýba bezbariérovosť – následne výhovorky, že nemôžu byť deti so ZZ prijaté do bežnej školy) – riešiť cez zriaďovateľa priamo na MŠ kde by mala byť rezerva financií.

Apr 19

Martina

 • 19. 04. 2017
 • Martina

Legislatívne zaradiť financovanie MŠ ako dôležitého zariadenia poskytujúceho výchovu a vzdelávanie.

Legislatívne zaradiť financovanie ŠMŠ, ŠZŠ ako dôležitého zariadenia poskytujúceho výchovu a vzdelávanie nie cez Ministerstvo vnútra ale cez Ministerstvo školstva.

Financovanie škôl by nemalo byť podľa počtu žiakov (pozerá sa na kvantitu a nie na vedomosti). Dôležité je aj prihliadanie na pokrokovosť škôl v integrácií (dofinancovanie).

Pri každom opatrení vyžadujúcom si navýšenie rozpočtu pre školstvo doplniť údaje o odhadovanej potrebe navýšenia rozpočtu a či to bude pre mzdy zamestnancov alebo na rozvoj technického vybavenia a nezabúdať na údržbu škôl (zastarané budovy, chýba bezbariérovosť – následne výhovorky, že nemôžu byť deti so ZZ prijaté do bežnej školy) – riešiť cez zriaďovateľa priamo na MŠ kde by mala byť rezerva financií.

Apr 23

Silvia

 • 23. 04. 2017
 • Silvia

Legislatívne zaradiť financovanie MŠ ako dôležitého zariadenia poskytujúceho výchovu a vzdelávanie.

Legislatívne zaradiť financovanie ŠMŠ, ŠZŠ ako dôležitého zariadenia poskytujúceho výchovu a vzdelávanie nie cez Ministerstvo vnútra ale cez Ministerstvo školstva.

Financovanie škôl by nemalo byť podľa počtu žiakov (pozerá sa na kvantitu a nie na vedomosti). Dôležité je aj prihliadanie na pokrokovosť škôl v integrácií (dofinancovanie).

Pri každom opatrení vyžadujúcom si navýšenie rozpočtu pre školstvo doplniť údaje o odhadovanej potrebe navýšenia rozpočtu a či to bude pre mzdy zamestnancov alebo na rozvoj technického vybavenia a nezabúdať na údržbu škôl (zastarané budovy, chýba bezbariérovosť – následne výhovorky, že nemôžu byť deti so ZZ prijaté do bežnej školy) – riešiť cez zriaďovateľa priamo na MŠ kde by mala byť rezerva financií.

Apr 27

František

 • 27. 04. 2017
 • František

Legislatívne zaradiť financovanie MŠ ako dôležitého zariadenia
poskytujúceho výchovu a vzdelávanie.
Legislatívne zaradiť financovanie ŠMŠ, ŠZŠ ako dôležitého zariadenia
poskytujúceho výchovu a vzdelávanie nie cez Ministerstvo vnútra ale cez
Ministerstvo školstva.
Financovanie škôl by nemalo byť podľa počtu žiakov (pozerá sa na
kvantitu a nie na vedomosti). Dôležité je aj prihliadanie na pokrokovosť
škôl v integrácií (dofinancovanie).
Pri každom opatrení vyžadujúcom si navýšenie rozpočtu pre školstvo
doplniť údaje o odhadovanej potrebe navýšenia rozpočtu a či to bude pre
mzdy zamestnancov alebo na rozvoj technického vybavenia a nezabúdať
na údržbu škôl (zastarané budovy, chýba bezbariérovosť – následne
výhovorky, že nemôžu byť deti so ZZ prijaté do bežnej školy) – riešiť cez
zriaďovateľa priamo na MŠ kde by mala byť rezerva financií.

May 15

Henrieta

 • 15. 05. 2017
 • Henrieta

Navrhujeme doplniť do tejto časti všetky ďalšie finančné prostriedky, ktoré štát - ministerstvo plánuje poskytovať školám. Uvádza ich konkrétne v nasledujúcich statiach tohto dokumentu:
časť 1-16.03 - konkrétne sa tu myslí na ďalšie vzdelávanie riaditeľov škôl - posledná veta v odseku - "Školám je preto potrebné poskytovať finančné prostriedky, ktoré by mohli použiť aj na tento typ služieb",
v časti 1-16.05 - pri tvorbe pozitívnej mikroklímy školy štát chce podporovať rôzne spôsoby vytvárania pozitívne socioklímy medzi učiteľmi vo vnútri školy - napr. teambuildingové akcie pre učiteľov atď.
v časti 2-06.5 - "Štát zabezpečí dostatok finančných prostriedkov, ktoré budú mať školy k dispozícii na ďalšie vzdelávanie učiteľov"
- vhodné by bolo ozrejmiť a jasne zadefinovať tu, v rámci akých fin. balíkov a odkiaľ budú tieto finančné prostriedky školy dostávať na vyššie uvedené činnosti, keďže sa vyššie píše len o normatívnom spôsobe financovania založené na mzdovom a prevádzkovom normatíve, z čoho logicky financie nevychádzajú na vyššie uvedené aktivity a činnosti.