Skip to content

Kategória 3-09.00 Podpora ďalšieho vzdelávania dospelých Všetky podnety

Apr 28

Klaudius

 • 28. 04. 2017
 • Klaudius

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike jednoznačne podporuje návrh Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko a zasiela ďalšie návrhy:
Navrhujeme v úvode do strategických cieľov reformy doplniť aj strategický cieľ rozvíjať vzdelávanie dospelých/resp. ďalšie vzdelávanie, ktoré je kľúčové pre pochopenie nutnosti celoživotne sa vzdelávať.

Vo všeobecnosti je celá reforma zameraná na znižovanie nezamestnanosti, ale to je len jeden z aspektov, ktorý je potrebné reformou dosiahnuť, dôležitejšie je postavenie/uznanie/podpora pre kvalitné vzdelanie naprieč všetkými generáciami.

Navrhujeme viac posilniť spoluprácu vzdelávacích inštitúcií (formálneho vzdelávania s neformálnym) navzájom a tiež s decíznou sférou, ale rovnako aj na medzinárodnej/európskej úrovni. Na naplnenie takéhoto cieľa je potrebné uviesť aj nejaké nástroje - vytvorenie platformy vzdelávacích inštitúcií poskytujúcich neformálne vzdelávanie, finančné nástroje, ktoré sú uvedené, ale aj finančné nástroje ako sú rôzne grantové schémy (napr. podpora partnerstiev v rámci EŠIF).

V dnešnom turbolentne sa meniacom svete je nereálne, aby človek získal všetky potrebné vedomosti a zručnosti pre prácu a život výhradne v škole (v počiatočnom vzdelávaní). Alarmujúco nízky stav participácie dospelých na celoživotnom vzdelávaní na Slovensku sa naďalej prehlbuje, napriek realizácií národného projektu CVANU sa po ukončení štúdia vzdeláva len 3% populácie (2016). Riešenie vidíme v zapojení aktérov, ktorí sa usilujú o pozitívne zmeny v oblasti ďalšieho vzdelávania. Vyjadrujeme úprimnú snahu poskytnúť odbornú pomoc pri nastavovaní národných resp. dopytových projektov v oblasti ďalšieho vzdelávania a taktiež pri formovaní legislatívy.

Navrhujeme terminologicky nastaviť prostredie edukácie na Slovensku. Ako príklady uvádzame neujasnenosť pojmov kvalifikácia a celoživotné vzdelávanie. Bez toho, aby sa ministerstvo zhodlo na význame pojmu kvalifikácia, nie je možné zmysluplne tvoriť Národnú sústavu kvalifikácií, Slovenský kvalifikačný rámec a pod. Všimol si to aj CEDEFOP resp. Rada Európy. Takmer všetky európske politiky v oblasti vzdelávania operujú pojmami kvalifikácia, vzdelávací výstup/ výsledky vzdelávania a pomocou prístupu „shift to learning outcomes approach“ zavádzajú potrebné nástroje na efektívne a transparentné nastavenie vzdelávacieho systému, ktoré následne umožňuje validáciu výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.

Navrhujeme zadefinovať vzdelávanie dospelých v legislatíve SR v zmysle uznesenia Rady Európy o obnovenom európskom programe vzdelávania dospelých. Pomôže to odstrániť nepresnosť používania termínu „celoživotné vzdelávanie“ napr. Zákon o celoživotnom vzdelávaní. Celoživotné vzdelávanie je charakterizované ako vzdelávanie počas celého života jednotlivca. Jednoducho povedané: celoživotné vzdelávanie = vzdelávanie „od kolísky po hrob“. Termín celoživotné vzdelávanie teda v sebe zahŕňa aj školské vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ) aj ďalšie vzdelávanie. V prípade zákona o celoživotnom vzdelávaní by sa dalo očakávať, že bude riešiť aj materské školy, základné, stredné a vysoké školstvo.. čo však nie je skutočnosťou. Naopak, dochádza k tomu, že pojem celoživotné vzdelávanie sa vďaka chybne pomenovanému zákonu používa nesprávne ako synonymum ďalšieho vzdelávania.

May 03

Klaudius

 • 03. 05. 2017
 • Klaudius

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike jednoznačne podporuje návrh Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko a zasiela ďalšie návrhy:

Navrhujeme v úvode do strategických cieľov reformy doplniť aj strategický cieľ rozvíjať vzdelávanie dospelých/resp. ďalšie vzdelávanie, ktoré je kľúčové pre pochopenie nutnosti celoživotne sa vzdelávať.

Vo všeobecnosti je celá reforma zameraná na znižovanie nezamestnanosti, ale to je len jeden z aspektov, ktorý je potrebné reformou dosiahnuť, dôležitejšie je postavenie/uznanie/podpora pre kvalitné vzdelanie naprieč všetkými generáciami.

Navrhujeme posilniť spoluprácu vzdelávacích inštitúcií (formálneho vzdelávania s neformálnym) navzájom a tiež s decíznou sférou, ale rovnako aj na medzinárodnej/európskej úrovni. Na naplnenie takéhoto cieľa je potrebné uviesť aj nejaké nástroje - vytvorenie platformy vzdelávacích inštitúcií poskytujúcich neformálne vzdelávanie, finančné nástroje, ktoré sú uvedené, ale aj finančné nástroje ako sú rôzne grantové schémy (napr. podpora partnerstiev v rámci EŠIF).

V dnešnom turbolentne sa meniacom svete je nereálne, aby človek získal všetky potrebné vedomosti a zručnosti pre prácu a život výhradne v škole (v počiatočnom vzdelávaní). Alarmujúco nízky stav participácie dospelých na celoživotnom vzdelávaní na Slovensku sa naďalej prehlbuje, napriek realizácií národného projektu CVANU sa po ukončení štúdia vzdeláva len 3% populácie (2016). Riešenie vidíme v zapojení aktérov, ktorí sa usilujú o pozitívne zmeny v oblasti ďalšieho vzdelávania. Vyjadrujeme úprimnú snahu poskytnúť odbornú pomoc pri nastavovaní národných resp. dopytových projektov v oblasti ďalšieho vzdelávania a taktiež pri formovaní legislatívy.

Navrhujeme terminologicky nastaviť prostredie edukácie na Slovensku. Ako príklady uvádzame neujasnenosť pojmov kvalifikácia a celoživotné vzdelávanie. Bez toho, aby sa ministerstvo zhodlo na význame pojmu kvalifikácia, nie je možné zmysluplne tvoriť Národnú sústavu kvalifikácií, Slovenský kvalifikačný rámec a pod. Odporúča nám to aj CEDEFOP resp. Rada Európy. Takmer všetky európske politiky v oblasti vzdelávania operujú pojmami kvalifikácia, vzdelávací výstup/ výsledky vzdelávania a pomocou prístupu „shift to learning outcomes approach“ zavádzajú potrebné nástroje na efektívne a transparentné nastavenie vzdelávacieho systému, ktoré následne umožňuje validáciu výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.

Navrhujeme zadefinovať vzdelávanie dospelých v legislatíve SR v zmysle uznesenia Rady Európy o obnovenom európskom programe vzdelávania dospelých. Pomôže to odstrániť nepresnosť používania termínu „celoživotné vzdelávanie“ napr. Zákon o celoživotnom vzdelávaní. Celoživotné vzdelávanie je charakterizované ako vzdelávanie počas celého života jednotlivca. Jednoducho povedané: celoživotné vzdelávanie = vzdelávanie „od kolísky po hrob“. Termín celoživotné vzdelávanie teda v sebe zahŕňa aj školské vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ) aj ďalšie vzdelávanie. V prípade zákona o celoživotnom vzdelávaní by sa dalo očakávať, že bude riešiť aj materské školy, základné, stredné a vysoké školstvo.. čo však nie je skutočnosťou. Naopak, dochádza k tomu, že pojem celoživotné vzdelávanie sa vďaka chybne pomenovanému zákonu používa nesprávne ako synonymum ďalšieho vzdelávania.

Apr 05

alica

 • 05. 04. 2017
 • alica

Rekvalifikačné kurzy dehonestujú stredné odborné vzdelávanie. Predsa murárskej, inštalatérskej alebo stolárskej profesii sa nemôže človek naučiť v priebehu dvoch mesiacov. Chýbajú nám odborníci na stavbách, ale školy, ktoré ich chcú učiť, nemajú žiakov. Nech sa takíto ľudia stanú žiakmi odborných škôl a umožnime im trojročné štúdium urobiť za dva roky, ale nerobme z "certifikantov" odborníkov. Potom sa nečudujme, že nemáme peniaze nato, aby sme si v súkromí zaplatili murára. On vie, že je vzácny.

May 09

Jana

 • 09. 05. 2017
 • Jana

Každý dospelý má mať právo na celoživotné vzdelávanie vrátane dospelých so zdravotným postihnutím, a preto je potrebné zabezpečiť, aby takéto programy boli dostupné aj pre nich

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Prioritu by malo mať správne nastavenie škôl (vrátane ich financovania) a až následne podpora vzdelávania zamestnancov – štát by mal zvážiť výšku takto vynaložených prostriedkov a ich opodstatnenie, pretože v prevažnej väčšine je to dôsledok zlého profilu absolventa školy a teda zbytočne zaplatených prostriedkov štátu, ktoré treba nanovo prefinancovať !
Preto odporúčame dôsledne rozlišovať pri akomkoľvek návrhu daňových úľav či inej motivácie medzi prehlbovaním či zvyšovaním vzdelávania v odbore a medzi dovzdelávaním pri absolvovaní nepotrebných a štátom platených odborov vzdelávania.

May 15

Viera

 • 15. 05. 2017
 • Viera

Architektúra je zhmotnením fungovania spoločnosti. Zo všetkých oblastí umenia je človeku najbližšia, nakoľko ho aj fyzicky obýva a vytvára podmienky pre realizáciu jeho životných aktivít. Samotná architektúra je preto oblasťou v ktorej je možné vzdelávať po celý život, nie len v školskom a aktívnom veku, ale predovšetkým aj v postproduktívnom veku. Je vhodné podnecovať dospelú populáciu na participácii formovania a kreovania svojho okolia. Preto je vhodné podporovať procesy participatívneho plánovania sídel a investičnej činnosti samospráv, ktoré zvyšujú spokojnosť a identifikáciu verejnosti s prostredím v ktorom žijú. Školy v spolupráci s tretím sektorom a miestnou občianskou spoločnosťou sa môžu stať významnými hráčmi v tejto oblasti posilňovania a demokratizácie verejného priestoru slovenských sídel. Celoživotné vzdelávanie dospelých poskytovať a rozšíriť aj na nižšie stupne škôl bližšie k ľuďom.