Skip to content

Kategória 3-08.02 Rozšíriť poskytovanie daňovej úľavy podnikom aj na poskytovanie praktického vyučovania podľa vzorového učebného plánu a vzorových osnov vyvinutých pre potrebu duálneho vzdelávania aj na žiakov bez podpísanej učebnej zmluvy Všetky podnety

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) Nesúhlasíme s opatrením rozšíriť poskytovanie daňovej úľavy podnikom aj na poskytovanie praktického vyučovania podľa vzorového učebného plánu a vzorových osnov vyvinutých pre potrebu duálneho vzdelávania aj na žiakov bez podpísanej učebnej zmluvy.

Odôvodnenie: v navrhovanom opatrení nevidíme opodstatnenie.

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) Súhlasíme.

Odôvodnenie:
Vzhľadom na to, že v súčasnosti sú žiaci v SDV vzdelávaní spolu so žiakmi, ktorí nie sú v SDV (podľa súčasnej legislatívy bolo stanovené, že môže byť skupina s minimálnym počtom žiakov 8; v prípade ak boli len 4 žiaci v SDV na doplnenie skupiny sa museli doplniť ďalší 4 žiaci, ktorí neboli v SDV; všetci sa musia vzdelávať podľa učebných plánov SDV);

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

a) Nesúhlasíme s opatrením rozšíriť poskytovanie daňovej úľavy podnikom aj na poskytovanie praktického vyučovania podľa vzorového učebného plánu a vzorových osnov vyvinutých pre potrebu duálneho vzdelávania aj na žiakov bez podpísanej učebnej zmluvy.

Odôvodnenie: v navrhovanom opatrení nevidíme opodstatnenie.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

a) Súhlasíme.

Odôvodnenie:
Vzhľadom na to, že v súčasnosti sú žiaci v SDV vzdelávaní spolu so žiakmi, ktorí nie sú v SDV (podľa súčasnej legislatívy bolo stanovené, že môže byť skupina s minimálnym počtom žiakov 8; v prípade ak boli len 4 žiaci v SDV na doplnenie skupiny sa museli doplniť ďalší 4 žiaci, ktorí neboli v SDV; všetci sa musia vzdelávať podľa učebných plánov SDV);

Apr 26

Emilia

 • 26. 04. 2017
 • Emilia

Zásadne žiadame, aby finančná podpora poskytovaná na účely praktického vyučovania u zamestnávateľa bola v rovnakej miere poskytovaná aj zamestnávateľom, ktorí sú príspevkovými organizáciami štátu formou priamej finančnej podpory. V rezorte kultúry prichádza do úvahy finančná podpora Slovenskému národnému divadlu, ktorého dielne môžu slúžiť na praktickú prípravu umeleckých remeselníkov pre potreby ďalších kultúrnych inštitúcií (všetky divadlá, hudobné inštitúcie, múzeá, galérie, knižnice).

May 14

Danka

 • 14. 05. 2017
 • Danka

3.08.02
Predpokladáte také množstvo vytvorených pracovných skupín, že to celý proces môže nielen spomaliť, ale aj posunúť „ nechceným“, nesprávnym smerom., resp. celkom zastaviť. Nebolo by vhodnejšie zrealizovať zmeny na základe už známych skutočností a poznatkov o odbornom vzdelávaní?