Skip to content

Kategória 3-06.04 Vytvoriť pracovnú skupinu na podporu profesionalizácie služieb, ktorá vyhodnotí zahraničné a domáce modely služieb kariérového poradenstva a navrhne model zabezpečovania služieb kariérového poradenstva Všetky podnety

Apr 26

Marek

  • 26. 04. 2017
  • Marek

Doplniť: inštitucionalizovať metodické usmerňovanie pre kariérovú výchovu žiakov v období vzdelávania a odbornej prípravy, zodpovedné za rozvoj zručností výchovných poradcov (CPPPaP)

Pripomienka: Potrebné je: • inštitucionalizovať metodické pracovisko pre kariérové poradenstvo pre žiakov v období vzdelávania a odbornej prípravy, zodpovedné za rozvoj zručností odborných zamestnancov (psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov ai.)
• Aktualizovať profesijné štandardy spracované pre výchovných a kariérových poradcov v rámci projektov MPC (s finančným príspevkom ESF) „Profesijný a kariérový rast pedagogických (a odborných) zamestnancov“ 2012-2013 a  „Efektívna prevencia pred nezamestnanosťou začína v školách a školských zariadeniach“ 2006-2008. ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA V existujúcom školskom poradenskom systéme je potrebné aplikovať navrhovaný Model kariérového poradenstva pod gesciou MŠVVaŠ SR, ako efektívne prepojenie škôl, ŠZ, UPSVaR, zamestnávateľov a ďalších zainteresovaných na duálnom vzdelávaní a podpore odborného školstva. Bilancia kompetencií ešte nie je vhodná pre žiakov ZŠ z hľadiska ich vývinových potrieb.

Pôvodný text: Pri vyhodnocovaní príkladov praxe sa treba zamerať
- na zahraničné modely krajín, ktoré už boli na Slovensku študované
- na domáce modely, napr. Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva návrh systémového riešenia poradenstva na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Navrhovaný text/ ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA
Pri vyhodnocovaní príkladov praxe sa treba zamerať na: - zahraničné modely kar.poradenstva už známe na Slovensku - na domáce modely, napr. Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva
-na využitie výstupov projektov ESF v oblasti školstva venovaných kariérovému poradenstvu, osobitne výstupov národného projektu VÚDPaP „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí" (KOMPOSYT - významný nástroj pre kariérové poradenstvo)

Vyjadrujeme zásadný nesúhlas so Systémom riešenia poradenstva na stredných školách v KSK . Nie je to systémové riešenie, ale desystematizácia existujúceho a fungujúceho systému Výchovného poradenstva a prevencie ukotveného v súčasnej platnej legislatíve školského zákona !, ktorý je potrebné len personálne podporiť . Naopak narúša funkčnosť PRO – VUDPaPu, CPPPaP a ďalších zložiek poradenstva, pretože školských psychológov, výchovných poradcov na školách majú metodicky usmerňovať CPPPaP a kariérové poradenstvo je žiadanou službou školám.

Apr 04

Viera

  • 04. 04. 2017
  • Viera

"navrhnúť primerané zníženie úväzku výchovných poradcov na vytvorenie poradenských kapacít výchovných poradcov" - súhlasím, súčasný stav je nepostačujúci.

May 03

Klub 500

  • 03. 05. 2017
  • Klub 500

Klub 500 navrhuje zaviesť zásadu stanovovania úväzku kariérového poradcu vo forme intervalu „od-do“ tak, aby sa umožnilo riaditeľom škôl prispôsobiť si výšku úväzku potrebám školy v rámci stanoveného intervalu.

May 14

Alžbeta

  • 14. 05. 2017
  • Alžbeta

Z príkladov praxe odporúčame vyradiť návrh systémového riešenia poradenstva na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, pretože tento návrh nekorešponduje so súčasne platnou legislatívou a zároveň tento návrh ešte nebol zrealizovaný t.j. nemôže byť príkladom praxe.

May 15

Danka

  • 15. 05. 2017
  • Danka

Zaviesť povinný test profesijnej orientácie pre všetkých absolventov základných škol, ktorý by pomohol odhaliť slabe a silne stranky žiakov a odporučil by im vhodne dalsie studium. Rozhodnutie by ostalo na žiakovi. V Nemecku to funguje.