Skip to content

Kategória 3-06.03 Podporovať podniky v spolupráci so školami pri kariérovej výchove žiakov odpočtom výdavkov (nákladov) na zákonom vymedzené aktivity na oboznamovanie žiakov so svetom práce od základu dane Všetky podnety

Apr 19

Eva

  • 19. 04. 2017
  • Eva

a) Nesúhlasíme s opatrením podporovať podniky v spolupráci so školami pri kariérovej výchove žiakov odpočtom výdavkov (nákladov) na zákonom vymedzené aktivity na oboznamovanie žiakov so svetom práce od základu dane.

Odôvodnenie: v rámci uvedeného opatrenia nesúhlasíme s prezentačnými aktivitami podnikov na školách, za ktoré by si podniky mohli odpočítať výdavky (náklady). Ak áno, potom nájsť systémové riešenie, aby školy neboli zaťažované na úkor vyučovania.

Apr 26

SK 8

  • 26. 04. 2017
  • SK 8

a) Nesúhlasíme s opatrením podporovať podniky v spolupráci so školami pri kariérovej výchove žiakov odpočtom výdavkov (nákladov) na zákonom vymedzené aktivity na oboznamovanie žiakov so svetom práce od základu dane.

Odôvodnenie: v rámci uvedeného opatrenia nesúhlasíme s prezentačnými aktivitami podnikov na školách, za ktoré by si podniky mohli odpočítať výdavky (náklady). Ak áno, potom nájsť systémové riešenie, aby školy neboli zaťažované na úkor vyučovania.

May 11

Peter

  • 11. 05. 2017
  • Peter

Zámer:
Podporujeme Bod 3-06.03: Podporovať podniky v spolupráci so školami pri kariérovej výchove žiakov odpočtom výdavkov (nákladov) na zákonom vymedzené aktivity na oboznamovanie žiakov so svetom práce od základu dane.

Zdôvodnenie:
Zamestnávatelia by uvítali, keby bolo možné získať daňové úľavy na základe toho, či zamestnávateľ spolupracuje so školami na rôznych stupňoch (či pracuje so skupinou študentov, či sa zapája do školských a univerzitných aktivít, či ponúka stáže pre študentov, participuje na vzdelávaní pedagógov, výskume, atď.).

Navrhovaná formulácia (doplnenie Bodu 3-06.03):
Zaviesť možnosť trojmesačnej bezplatnej praxe pre študentov v podniku. Súčasná platná legislatíva totiž odmieta akúkoľvek formu bezplatnej stáže.

May 03

Klub 500

  • 03. 05. 2017
  • Klub 500

Z pohľadu Klubu 500 by spolupráca medzi školou a podnikmi mala byť dostupná aj pre stredné školy, nielen ZŠ, ako je uvedené v návrhu 3-06.02, nakoľko sa neustále pracuje aj so žiakmi stredných škôl, aby získali motiváciu a prehľad v študovanom odbore a možnostiach uplatnenia po ukončení vzdelávania.