Skip to content

Kategória 3-06.02 Ustanoviť povinnosť priameho kontaktu žiaka so svetom práce a podporovať školy v jeho zabezpečovaní Všetky podnety

May 14

Alžbeta

  • 14. 05. 2017
  • Alžbeta

Môžeme zadefinovať, že priamy kontakt so svetom práce nemá slúžiť pre účely náboru jednotlivých zamestnávateľov ale v prvom rade pre oboznámenie sa s trhom práce a jeho zákonitosťami.

May 03

Klub 500

  • 03. 05. 2017
  • Klub 500

Z pohľadu Klubu 500 by spolupráca medzi školou a podnikmi mala byť dostupná aj pre stredné školy, nielen ZŠ, ako je uvedené v návrhu 3-06.02, nakoľko sa neustále pracuje aj so žiakmi stredných škôl, aby získali motiváciu a prehľad v študovanom odbore a možnostiach uplatnenia po ukončení vzdelávania.

May 15

Marta

  • 15. 05. 2017
  • Marta

Navrhujeme doplniť podporu nielen škôl, ale aj školských zariadení (CVČ), ktoré sa venujú rôznym podporným aktivitám oblasti techniky, prírodovedy a iným v spolupráci s priemyselnými spoločnosťami a taktiež inovatívnymi metódami vplývajú na žiakov.