Skip to content

Kategória 3-06.01 Explicitne ustanoviť povinnosť rozvíjať zručnosti žiakov pre riadenie vlastnej kariéry v štátnych vzdelávacích programoch a povinnosť realizovať kariérové vzdelávanie a výchovu, či už špecializovanou blokovou formou zameranou na „Svet práce" alebo Všetky podnety

May 14

Alžbeta

  • 14. 05. 2017
  • Alžbeta

Kariérová výchova sa musí stať súčasťou celého výchovno vzdelávacieho procesu už od materskej školy. Koncom štúdia na základnej škole vyústi prvý krát do prvej smerovej voľby, ktorá je sprevádzaná kariérovým poradenstvom od siedmeho ročníka ZŠ. Následne počas štúdia na strednej škole získava kariérové poradenstvo ako služba študentom na ešte väčšej dôležitosti a nestráca na význame ani počas nasledujúcich životných etáp t.j. kariérová výchova musí byť prierezovou témou vo všetkých vzdelávacích programoch.

Apr 26

Marek

  • 26. 04. 2017
  • Marek

Kariérová výchova bude zameraná na spoznávanie seba samého vo vzťahu k budúcej práci, k uplatneniu sa na trhu práce a na učenie sa o svete práce, čo musí vyústiť do rozvoja zručností potrebných na riadenie úspešnej a uspokojivej pracovnej kariéry. Medzi zručnosti pre riadenie vlastnej profesijnej dráhy patria napríklad schopnosť pomenovať vlastné silné stránky a záujmy, vyhľadávať informácie o trhu práce a povolaniach, vypracovať vlastný krátko- a strednodobý plán kariéry, robiť rozhodnutia ohľadom vlastnej kariéry, identifikovať príležitosti a zvládať postupy v priebehu kariérového vývinu. Školy na všetkých stupňoch prostredníctvom kariérovej výchovy a vzdelávania budú podporovať rozvoj zručností na riadenie vlastnej vzdelávacej a profesijnej dráhy a plánovanie kariéry počas vzdelávania a odbornej prípravy podľa národne definovaného rámca.

Apr 19

Eva

  • 19. 04. 2017
  • Eva

a) V rámci systému kariérového poradenstva je potrebné, aby na každej škole bol kariérový poradca, ktorého v súčasnosti „supluje“ výchovný poradca;
b) Zároveň musia byť školám pridelené finančné prostriedky na kariérových poradcov – bez tohto kroku nie je možné realizovať navrhované opatrenia v podkapitole 3.- 06..