Skip to content

Kategória 3-06.00 Celoživotné kariérové poradenstvo Všetky podnety

Apr 24

Združenie zamestnancov CPPPaP

 • 24. 04. 2017
 • Združenie zamestnancov CPPPaP

DOPLNIŤ do popisu Súčasný stav a jeho problémy


Je potrebné znížiť vyučovací úväzok výchovného poradcu, ktorý je v systéme výchovného poradenstva a prevencie jedna zo základných (dlhoročných funkčných ) zložiek, potom nebude nutné využívať externých kariérových poradcov, pretože VP budú mať viac času na kariérové poradenstvo, ktoré je súčasťou náplne ich činnosti- VP pozná situáciu v ZS, či SŠ, priamo pracuje v triednymi učiteľmi, je mediátorom v prípade spolupráce s CPPPaP.
Vzhľadom na aktuálny stav detí a mládeže je nevyhnutné, aby sme mali na škole zastúpené výchovné poradenstvo práve výchovnými poradcami. Výchova sa nám akosi z procesov v Učiacom Slovensku vytratila.
Už dnes podľa Zákona 317/2009 si môže výchovný poradca, resp. odborný zamestnanec, špecializačným vzdelávaním doplniť aj túto špecializáciu / kariérový poradca/a môže kvalifikovane realizovať kariérové poradenstvo na škole bez finančnej záťaža pre školu.

Na kariérovom poradenstve sa v hojnej miere podieľajú CPPPaP. Je to jedna zo základných odborných činností a služieb školám, žiakom a rodičom. Odborní zamestnanci realizujú kariérovú orientáciu a kariérové poradenstvo pre žiakov v období vzdelávania a prípravy na povolanie - smerovanie a voľbu štúdia, či povolania, diagnostiku a individuálne a skupinové kariérové poradenstvo pre žiakov ZŠ a SŠ. Odborní zamestnanci vedia pracovať na kariérovej výchove už s deťmi v MŠ, len je potrebné personálne dobudovať súčasný poradenský systém v školstve.

Apr 26

Marek

 • 26. 04. 2017
 • Marek

Pôvodný text:
Súčasný stav a jeho problémy
Úlohou kariérového poradenstva je pomáhať občanom...
• informovanie – poskytovanie kariérových informácií, t. j. informácií o vzdelávacích a pracov-ných príležitostiach,
• profesijná orientácia – služby súvisiace s výberom povolania alebo vzdelávania,
• kariérové poradenstvo – klasický dyadický poradenský vzťah medzi poradcom a klientom

Navrhovaný text:
Úlohou kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom; Doplniť, upraviť text: • informovanie – poskytovanie kariérových informácií, t. j. informácií o vzdelávacích a pracovných príležitostiach, tiež o požiadavkách trhu práce (zamestnaní),o požadovaných kompetenciách perspektívnych zamestnancov, informácie o aktuálnych a perspektívnych potrebách trhu práce (v SR, EÚ, v regiónoch)
• kariérová výchova (career education, guidance) – služby súvisiac s profesionálnym (študijno-profesijným) rozhodovaním sa žiakov počas vzdelávania a odbornej prípravy, s voľbou povolania alebo odboru vzdelávania,
• kariérové poradenstvo (counselling) – využíva klasický dyadický poradenský vzťah medzi poradcom a klientom; v praxi sa využívajú nielen individuálne, ale aj skupinové formy poradenstva; cieľom je nájsť súlad medzi požiadavkami a potrebami sveta práce a vnútornými predpokladmi jednotlivca; v posledných rokoch sa preferuje u  detí/žiakov formatívne (výchovné) poradenstvo, ktoré prostredníctvom výchovy a vzdelávania rozvíja u žiakov tie kompetencie, ktoré mu uľahčia uplatniť sa v dospelosti na trhu práce.

Pripomienka: Odporúčame upraviť text, zosúladiť s používanými pojmami (term.techn) - niektoré pojmy v texte sa používali za socializmu... Kariérová výchova a kariérové poradenstvo pre žiakov počas vzdelávania a odbornej prípravy sa považuje za súčasť (komplexného) výchovného poradenstva. Akceptujeme teóriu výchovného poradenstva, tiež odporúčania IAEVG

Apr 26

Marek

 • 26. 04. 2017
 • Marek

Pôvodný text: Kariérové poradenstvo na základných i na stredných školách má u nás už viac ako 50-ročnú tradíciu, avšak pojem kariérové poradenstvo naša legislatíva nepozná...

Navrhovaný text: Kariérové poradenstvo na základných a stredných školách má u nás už viac ako 50-ročnú tradíciu, avšak pojem kariérové poradenstvo naša legislatíva nepozná. Kariérové poradenstvo, predtým "poradenstvo v profesionálnom (študijno-profesijnom) vývine" žiakov je u nás tradične súčasťou komplexného výchovného poradenstva, čomu zodpovedá aj príslušná legislatíva. Výchovné poradenstvo sa zameriavaalo na optimalizáciu osobnostného, sociálneho a študijno-profesijného vývinu. Výchovní poradcovia vykonávajú úlohy súvisiace s výchovným poradenstvom (vrátane kariérového poradenstva v študijno-profesijnom vývine žiakov) popri svojej hlavnej náplni práce, ktorou je výučba predmetov, pre ktoré majú aprobáciu.............. Výchovní poradcovia na plnenie úloh v oblasti výchovného poradenstva (vrátane kariérovej výchovy) teda nemajú dostatočný priestor.

Apr 26

Marek

 • 26. 04. 2017
 • Marek

Pôvodný text: Školské vzdelávacie programy... a hodnotení profesijných kompetencií žiakov.

Navrhovaný text: Školské vzdelávacie programy zatiaľ nevenujú dostatočnú pozornosť oboznamovaniu žiakov so svetom práce a rozvoju ich záujmov o príslušnú prácu. Kariérová výchova a vzdelávanie žiakov je pritom nevyhnutným predpokladom pre zefektívnenie poradenstva či už výchovných poradcov alebo psychológov, špeciálnych pedagógov. Paralelne so službami kariérového poradenstva je teda nevyhnutné v podmienkach škôl zabezpečiť systematickú kariérovú výchovu a vzdelávanie žiakov, vývoj a aplikáciu efektívnych poradenských programov zameraných na rozvoj kompetencií, zručností potrebných na riadenie úspešnej a uspokojivej pracovnej kariéry. Významne sa musí skvalitniť aj informačná podpora kariérového poradenstva digitálnymi zdrojmi vrátane (online) nástrojov na pomoc žiakom i poradcom pri sebahodnotení a hodnotení študijno-profesijných kompetencií žiakov.úspešnej a uspokojivej pracovnej kariéry. Významne sa musí skvalitniť aj informačná podpora kariérového poradenstva digitálnymi zdrojmi vrátane (online) nástrojov na pomoc žiakom i poradcom pri sebahodnotení a hodnotení študijno-profesijných kompetencií žiakov.

Apr 26

Marek

 • 26. 04. 2017
 • Marek

Cieľ 3-06 Celoživotné kariérové poradenstvo Funguje efektívny systém kariérovej výchovy a celoživotného kariérového poradenstva

Pokiaľ sa zvýši úväzok výchovného (resp. školského) poradcu, nebude nutné využívať externých kariérových poradcov, pretože VP budú mať viac času na kariérové poradenstvo. Externí kariéroví poradcovia (napr. z úradov práce) často nevedia primerane komunikovať s deťmi, žiakmi - ťažko ich efektívne využiť v kariérovej výchove... Sú zvyknutí pracovať s dospelými, často im chýbajú pedag-psychologické zručnosti. Na kariérovom poradenstve sa vo veľkej miere podieľajú CPPPaP. Je to jedna zo základných odborných činností a služieb školám, žiakom a rodičom. Odborní zamestnanci realizujú kariérové poradenstvo, smerovanie a voľbu štúdia, či povolania, diagnostiku a individuálne a skupinové poradenstvo pre žiakov ZŠ a SŠ.

Apr 28

Štefan

 • 28. 04. 2017
 • Štefan

Je tak trochu paradox, že o celoživotnom poradenstve je v tomto dokumente reč v kapitole venovanej (strednému) odbornému vzdelávaniu a príprave. Rešpektujem však existujúcu štruktúru dokumentu a fakt, že na prierezové témy, akou je aj celoživotné kariérové poradenstvo, tu nebol jednoducho priestor. Ale vďaka i za to, UsS je od Ducha školy, Konštantína a Milénia prvým dokumentom tohto typu, v ktorom sa vôbec o kariérovom poradenstve hovorí.

Niektoré podnety a návrhy nie je možné priamo zaradiť pod niektorý špecifický cieľ v tejto časti (3.06.01-3.06.05), uvádzam ich preto v tejto úvodnej časti. Nie sú systematické (to ani nie je možné urobiť v rámci povolených 3600 znakov), som však presvedčený o tom, že komplexný návrh, ako by sa mali zabezpečovať služby kariérového poradenstva, kariérovej výchovy a vzdelávania a rozvoja kariéry, by mala vypracovať samostatná pracovná skupina (týka sa to teda celej tejto problematiky v oblasti výchovy a vzdelávania, nielen parciálnych cieľov 3.06.04 a 3.06.05), v ktorej by mali svoje zastúpenie všetky relevantné odborné skupiny, praktici, zástupcovia jednotlivých inštitúcií (ministerstvo, VÚDPaP, ŠIOV, ŠPÚ, MPC, zástupcovia VŠ, asociácie a združenia, ale aj klienti poradenských služieb a i.). Už len zopakujem, že takýto komplexný návrh by mal pokryť celú oblasť vzdelávania, všetky jeho stupne, mal by sa týkať celého životného cyklu človeka

Navrhovaný model by mal podľa môjho názoru rešpektovať doterajší vývoj a súčasný stav na Slovensku. Poradenský systém v rezorte školstva má za sebou 60 rokov vývoja, nie je možné to nerešpektovať a je absolútne nereálne snažiť sa o vytvorenie úplne nového systému. Poradenstvo je len podporným systémom, nie dominantnou aktivitou, nemožno preto očakávať, že bude v centre záujmu aj s potrebnými finančnými zdrojmi.

Za kľúčové by som považoval nasledovné:
- vrátiť na základné školy pracovné vyučovanie, ktoré je aj prostriedkom vytvorenia si vzťahu k fyzickej práci, prostriedkom na získanie manuálnej zručnosti, priestorom na získanie pocitu úspechu žiaka z vyvorenia čohosi "vlastnými rukami";
- s kariérovou výchovou treba začať už v predškolskom veku, pokračovať v priebehu celej ZŠ i SŠ - deti by mali rásť s myšlienkou, s otázkou, čo budú robiť, "keď budú veľké"; mali by chápať zmysel toho, prečo sa vlastne vzdelávajú, prečo chodia do školy (dnes im to často uniká), pretože práca je popri hre a učení jednou z troch hlavných činností človeka a v práci dnešné deti strávia i viac ako 50 rokov svojho života; deti by mali od útleho detstva neprestajne "snívať" o tom, čím budú až vyrastú, mali by sme sa deti pýtať, čím chcú byť, a nie na akú školu chcú ísť...;
- kariérová výchova pritom nemôže byť vecou výchovného či kariérového poradcu, mala by byť súčasťou všetkých predmetov, mali by sa na nej podieľať všetci vyučujúci; tomu musí zodpovedať aj príprava učiteľov - napr. jednosemestrálny kurz o kariérovej výchove a vzdelávaní by mal byť povinnou súčasťou štúdia na všetkých fakultách pripravujúcich budúcich učiteľov;
- na Slovensku existujú desiatky škôl, základných i stredných, niekoľko centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré by mohli byť vzorom, ako sa má kariérová výchova robiť, ako poskytovať komplexné služby v tejto oblasti - žiakom, rodičom, učiteľom; je množstvo príkladov z blízkeho i vzdialeného zahraničia, ktorých okamžitá implementácia v našich podmienkach by nevyžadovala žiadne mimoriadne finančné zdroje, zmenu legislatívy či prípravu učiteľov, poradcov;
(pokračujem ďalším samostatným návrhom)

Apr 28

Štefan

 • 28. 04. 2017
 • Štefan

V nadväznosti na to, čo som uviedol vyššie, už len ako parciálne námety spomeniem:

- potrebu vytvárania potrebných nástrojov, metód a pomôcok, učebníc, pre kariérovú výchovu, rozvoj kariéry, poradenstvo;

- pozornosť je potrebné venovať vypracovaniu štandardov kvality v kariérovom poradenstve ako verejnej službe;

- kariérová výchova i poradenstvo by sa mali intenzívnejšue zamerať na tranzitné obdobia - prechod žiakov/študentov z jedného stupňa vzdelávania na ďalší, oveľa viac by sa malo pracovať s rodičmi - mimochodom, jednou z hlavných príčin nedostatočného záujmu o duálne vzdelávanie (takmer by sa tu dalo hovoriť o krachu) je skutočnosť, že sa úplne podcenila práca s rodičmi, s ktorou je potrebné začať najneskôr v 6. - 7. ročníku ZŠ (viď funkčné modely duálneho vzdelávania v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, ale i krajiny ako Švédsko, Dánsko, Holandsko a ďalšie, kde sa uplatňujú len niektoré prvky duálneho vzdelávania);

- deťom/žiakom na ZŠ je potrebné v celom priebehu školskej dochádzky umožniť spoznávanie sveta práce v reálnych podmienkach, v tejto oblasti je možné využiť príklady zo zahraničia (napr. Francúzsko, Rakúsko);

- zaujímavým prostriedkom ako budovať vzťah žiakov/študentov k vlastnej budúcnosti je myšlienka portfólií (zložka s dokladmi, dôkazmi o získaných zručnostiach, nadobudnutých vedomostiach a pod.) využiteľného pri rozhodovaní o ďalšom smerovaní vzdelávania, profesijného zamerania;

- jedným zo spôsobov využitia vzdelávacích poukazov by mohlo byť ich použitie na kariérové poradenstvo u certifikovaných organizácií...

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

a) V rámci systému kariérového poradenstva je potrebné, aby na každej škole bol kariérový poradca, ktorého v súčasnosti „supluje“ výchovný poradca;
b) Zároveň musia byť školám pridelené finančné prostriedky na kariérových poradcov – bez tohto kroku nie je možné realizovať navrhované opatrenia.

May 14

Alžbeta

 • 14. 05. 2017
 • Alžbeta

Tento cieľ odporúčame spracovávať ako samostatnú kapitolu nakoľko už jej samotný názov Celoživotné kariérové poradenstvo hovorí o službe, ktorá má dosah až do obdobia staroby človeka t.j. tieto služby využívajú od žiakov cez študentov, pracujúcich dokonca aj dôchodcovia. Odporúčame zameniť druhú úroveň intervencie Profesijná orientácia za Kariérovú výchovu. Dávame do pozornosti skutočnosť, že služby výchovných poradcov aj v oblasti kariérového poradenstva sú zo strany žiadané ale vzhľadom k minimálnej časovej dotácii je nemožné túto službu poskytnúť všetkým žiakom. V súčasnosti prichádzajú z externého prostredia ponuky do škôl na kariérové poradenstvo v neidentifikovateľnej kvalite a rozsahu s nejasným pozadím cieľa a zámeru.

May 14

Alžbeta

 • 14. 05. 2017
 • Alžbeta

Navrhovaný model by mal rešpektovať doterajší vývoj a súčasný stav na Slovensku. Poradenský systém v rezorte školstva má za sebou 60 rokov vývoja, nie je možné to nerešpektovať a je absolútne nereálne snažiť sa o vytvorenie úplne nového systému. Poradenstvo je len podporným systémom, nie dominantnou aktivitou, nemožno preto očakávať, že bude v centre záujmu aj s potrebnými finančnými zdrojmi. Za kľúčové by som považoval nasledovné:
- vrátiť na základné školy pracovné vyučovanie, ktoré je aj prostriedkom vytvorenia si vzťahu k fyzickej práci, prostriedkom na získanie manuálnej zručnosti, priestorom na získanie pocitu úspechu žiaka z vyvorenia čohosi "vlastnými rukami"
- s kariérovou výchovou treba začať už v predškolskom veku, pokračovať v priebehu celej ZŠ i SŠ - deti by mali rásť s myšlienkou, s otázkou, čo budú robiť, "keď budú veľké" mali by chápať zmysel toho, prečo sa vlastne vzdelávajú, prečo chodia do školy (dnes im to často uniká), pretože práca je popri hre a učení jednou z troch hlavných činností človeka a v práci dnešné deti strávia i viac ako 50 rokov svojho života; deti by mali od útleho detstva neprestajne "snívať" o tom, čím budú až vyrastú, mali by sme sa deti pýtať, čím chcú byť, a nie na akú školu chcú ísť...;
- kariérová výchova pritom nemôže byť vecou výchovného či kariérového poradcu, mala by byť súčasťou všetkých predmetov, mali by sa na nej podieľať všetci vyučujúci; tomu musí zodpovedať aj príprava učiteľov - napr. jednosemestrálny kurz o kariérovej výchove a vzdelávaní by mal byť povinnou súčasťou štúdia na všetkých fakultách pripravujúcich budúcich učiteľov;
- na Slovensku existujú desiatky škôl, základných i stredných, niekoľko centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré by mohli byť vzorom, ako sa má kariérová výchova robiť, ako poskytovať komplexné služby v tejto oblasti - žiakom, rodičom, učiteľom; je množstvo príkladov z blízkeho i vzdialeného zahraničia, ktorých okamžitá implementácia v našich podmienkach by nevyžadovala žiadne mimoriadne finančné zdroje, zmenu legislatívy či prípravu učiteľov, poradcov; (pokračujem ďalším samostatným návrhom)
- už len ako parciálne námety spomeniem potrebu vytvárania potrebných V nadväznosti na to, čo som uviedol vyššie, už len ako parciálne námety spomeniem:
- potrebu vytvárania potrebných nástrojov, metód a pomôcok, učebníc, pre kariérovú výchovu, rozvoj kariéry, poradenstvo;
- pozornosť je potrebné venovať vypracovaniu štandardov kvality v kariérovom poradenstve ako verejnej službe;
- kariérová výchova i poradenstvo by sa mali intenzívnejšue zamerať na tranzitné obdobia - prechod žiakov/študentov z jedného stupňa vzdelávania na ďalší, oveľa viac by sa malo pracovať s rodičmi - mimochodom, jednou z hlavných príčin nedostatočného záujmu o duálne vzdelávanie (takmer by sa tu dalo hovoriť o krachu) je skutočnosť, že sa úplne podcenila práca s rodičmi, s ktorou je potrebné začať najneskôr v 6. - 7. ročníku ZŠ (viď funkčné modely duálneho vzdelávania v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, ale i krajiny ako Švédsko, Dánsko, Holandsko a ďalšie, kde sa uplatňujú len niektoré prvky duálneho vzdelávania);
- deťom/žiakom na ZŠ je potrebné v celom priebehu školskej dochádzky umožniť spoznávanie sveta práce v reálnych podmienkach, v tejto oblasti je možné využiť príklady zo zahraničia (napr. Francúzsko, Rakúsko);
- zaujímavým prostriedkom ako budovať vzťah žiakov/študentov k vlastnej budúcnosti je myšlienka portfólií (zložka s dokladmi, dôkazmi o získaných zručnostiach, nadobudnutých vedomostiach...

Apr 26

Juraj

 • 26. 04. 2017
 • Juraj

a) V návrhu chýba bod, ktorý jednoznačne vymedzí úlohu sprevádzania ku kariérovej zrelosti ako úlohu celého pedagogického zboru. Rovnako je potrebné upozorniť na skutočnosť, že k uvedenej problematike existuje model kariérovej zrelosti schválený MŠVVaŠ SR, ktorý bol vytvorený v rámci národného projektu RSOV;
b) Analýzy je potrebné začať analýzou už existujúcich a ministerstvom schválených modelov a nástrojov, ktoré boli vytvorené v rámci národných projektov.

Apr 28

Milan

 • 28. 04. 2017
 • Milan

a) V návrhu chýba bod, ktorý jednoznačne vymedzí úlohu sprevádzania ku kariérovej zrelosti ako úlohu celého pedagogického zboru. Rovnako je potrebné upozorniť na skutočnosť, že k uvedenej problematike existuje model kariérovej zrelosti schválený MŠVVaŠ SR, ktorý bol vytvorený v rámci národného projektu RSOV;
b) Analýzy je potrebné začať analýzou už existujúcich a ministerstvom schválených modelov a nástrojov, ktoré boli vytvorené v rámci národných projektov.

Apr 29

Peter

 • 29. 04. 2017
 • Peter

a) V návrhu chýba bod, ktorý jednoznačne vymedzí úlohu sprevádzania ku kariérovej zrelosti ako úlohu celého pedagogického zboru. Rovnako je potrebné upozorniť na skutočnosť, že k uvedenej problematike existuje model kariérovej zrelosti schválený MŠVVaŠ SR, ktorý bol vytvorený v rámci národného projektu RSOV;
b) Analýzy je potrebné začať analýzou už existujúcich a ministerstvom schválených modelov a nástrojov, ktoré boli vytvorené v rámci národných projektov.

May 14

Danka

 • 14. 05. 2017
 • Danka

3-06
Plne súhlasím. Výchovný poradca na ZŠ v súčasnosti rieši množstvo problémov a kariérové poradenstvo je len malou časťou tejto práce. Okrem toho, je to bežný učiteľ, ktorý má len malú úľavu v úväzku a nemá čas ani priestor problematiku vnímať komplexne, Vhodné by bolo, aby kariérové poradenstvo bolo riešené v súlade s príslušným ÚPSVaR, ktorý by ho zastrešoval.