Skip to content

Kategória 1-03.01 Vytvoriť doplnkovú časť stratégie rozvoja inkluzívneho vzdelávania zameraného na vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia a sociálne vylúčeného prostredia a jej implementačný plán Všetky podnety

Apr 23

Silvia

  • 23. 04. 2017
  • Silvia

„Neškatuľkovať“ deti a žiakov, no ak je to potrebné, potom odporúčame sformulovať nový Cieľ 1-0.. s názvom Vytvoriť doplnkovú časť stratégie rozvoja inkluzívneho vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Právo na vzdelanie je podložené Ústavov SR a Zákonom č. 245/2008 Z. z. Súčasne aj odporúčaním výboru OSN 2016 v znení: „Výbor naliehavo žiada zmluvný štát, aby k postihnutiam zaujal postoj založený na ľudských právach, zaviedol komplexnú stratégiu pre inklúziu detí s postihnutiami a aby: (a) Upravil školský zákon s cieľom zakotviť v národnej legislatíve princíp a právo na inkluzívne vzdelávanie a prijal komplexné konkrétne opatrenia, vrátane definovaných zodpovedností a časového rámca pre implementáciu (kapitola F, č. 37).

Mar 18

juraj

  • 18. 03. 2017
  • juraj

Vytvoria sa poradenské centrá v ktorých budú absolventi sociálnej práce. Myslíte,že pôjdu medzi sociálne znevýhodnené rodiny kontrolovať pomoc rodičov pri domácich úlohách.

Apr 05

Pavol

  • 05. 04. 2017
  • Pavol

Súhlasím s vytvorením pracovných skupín s odborníkmi z praxe či z akademických pracovníkov, ale takých, ktoré majú dlhoročné skúsenosti priamo v teréne, ale nie takých ľudí, ktorí si budujú na tom svoju kariéru, ako je napr. pán Klain, alebo niektorí riaditelia ZŠ, ktorí klamú ministerstvo školstva a verejnosť o skutočných výsledkoch, ktoré dosahujú a nakoniec klamú aj sami seba. Už len taký základný fakt, že meranie IQ nie je dôležité, je neprofesionálne vo vzťahu k PISA.

Apr 11

Pavol

  • 11. 04. 2017
  • Pavol

Súhlasím s tým vytvoriť pracovné skupiny odborníkmi z praxe aj z akademických pracovníkov, ale takých, ktoré majú dlhoročné skúsenosti priamo v teréne, ale nie takých ľudí, ktorí si budujú na tom svoju kariéru, ako je napr. pán Klain, alebo niektorí riaditelia ZŠ, ktorí klamú ministerstvo školstva, verejnosť o skutočných výsledkoch, ktoré dosahujú a nakoniec klamú aj sami seba. Už len taký základný fakt, že meranie IQ nie je dôležité je neprofesionálne vo vzťahu k PISA.

Apr 18

Jana

  • 18. 04. 2017
  • Jana

„Neškatuľkovať“ deti a žiakov, no ak je to potrebné, potom odporúčame sformulovať nový Cieľ 1-0.. s názvom Vytvoriť doplnkovú časť stratégie rozvoja inkluzívneho vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Právo na vzdelanie je podložené Ústavov SR a Zákonom č. 245/2008 Z. z. Súčasne aj odporúčaním výboru OSN 2016 v znení: „Výbor naliehavo žiada zmluvný štát, aby k postihnutiam zaujal postoj založený na ľudských právach, zaviedol komplexnú stratégiu pre inklúziu detí s postihnutiami a aby: (a) Upravil školský zákon s cieľom zakotviť v národnej legislatíve princíp a právo na inkluzívne vzdelávanie a prijal komplexné konkrétne opatrenia, vrátane definovaných zodpovedností a časového rámca pre implementáciu (kapitola F, č. 37).