Skip to content

Kategória 3-05.03 Vypracúvať analýzy príčin nesúladu pre vybrané odbory (skupiny odborov) s vysokým nesúladom v ponuke a dopyte po absolventoch Všetky podnety

Apr 19

Eva

  • 19. 04. 2017
  • Eva

a) Zastávame názor, že plán výkonov by mal byť záväzný pre všetky školy bez ohľadu na zriaďovateľov. Navrhujeme, aby za nedodržanie určeného počtu tried a žiakov boli školy sankcionované (zníženie normatívu).

Apr 26

SK 8

  • 26. 04. 2017
  • SK 8

a) Zastávame názor, že plán výkonov by mal byť záväzný pre všetky školy bez ohľadu na zriaďovateľov. Navrhujeme, aby za nedodržanie určeného počtu tried a žiakov boli školy sankcionované (zníženie normatívu).