Skip to content

Kategória 3-05.01 Zaviesť silnejšie a diferencované stimulovanie plánovania výkonov škôl v závislosti od zoznamov „žiaducich a nežiaducich“ odborov Všetky podnety

May 15

Juraj

 • 15. 05. 2017
 • Juraj

Okrem nepriameho regulačného tlaku cez financovanie bude skôr alebo neskôr nutné regulovať priamo na základe potrieb trhu práce (Podľa mňa sme asi 15 rokov po tom hraničnom termíne).
Plánovanie miest na SŠ je potrebné nahradiť tvrdou záväznosťou zriaďovateľov vytvorenia počtu miest na základe požiadaviek zamestnávateľov. Plánovanie na základe domnienky dlhodobo zlyháva spôsobuje disparitu s reálnym trhom práce. Ako je uvedené v úvode kapitoly - Nesúlad medzi dynamicky sa meniacimi dopytom a ponukou je však v trhovej ekonomike prirodzeným stavom a predstavy o uplatnení všetkých absolventov škôl v súlade klasifikácií odborov vzdelania a klasifikácií zamestnaní nie sú realistické. – je možné súhlasiť s určitý nesúlad je prirodzený, avšak vysoké percento uplatnenia absolventov je rozhodne realistické (vidíme to v okolitých krajinách) a nie je možné sa uspokojiť s vysokým nesúladom s trhom práce, ktorý je spôsobený dlhodobo nekoncepčnou prácou v oblasti zberu dát, regulácie a približovaniu vzdelávacích odborov a povolaní a regulácie siete škôl. Rovnako s vyjadrením - bolo by chybou chápať kariérové poradenstvo (cieľ 3-06) ako nástroj uspokojovania dopytu hospodárskej sféry po kvalifikáciách – nemôžem súhlasiť pretože jedným z hlavných cieľov kariérneho poradenstva je aj uspokojovanie potreby hospodárskej sféry (zamestnávateľov) v regióne a rozhodne sa nevylučuje s pomocou žiakovi a rodičovi pri identifikácii talentov a perspektívy. Iba seriózne kariérne poradenstvo pomáha odhaliť všetky reálne možnosti vzdelávania a príležitosti uplatnenia svojich daností.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 zásadne nesúhlasí s uvedeným oparením. Klub 500 navrhuje namiesto toho zaviesť priamu reguláciu študijných odborov v súlade s potrebami trhu práce a zaviesť jednoznačný, merateľný a transparentný bonusový ukazovateľ, ktorým je zamestnaný absolvent v odbore. Toto kritérium bude jednoznačne motivovať školy k nadväzovaniu spolupráce s praxou.

Apr 14

Jozef

 • 14. 04. 2017
 • Jozef

Dobrý deň prajem, v tomto bode som za zvýšený normatív pre školy, ktoré majú pri vzdelávaní vysoké náklady na praktickú prípravu svojich žiakov, ale bolo by treba tento normatív viazať priamo na odbornú prípravu tak, že škola bude finančne podporovať praktickú prípravu nákupom materiálu, pomôcok, náradia a nástrojov,..
Aby sa toto navýšenie cez normatív neminulo cieľa a nepoužilo na iné účely a školy nepoukazovali, že nemajú peniaze na odbornú prípravu.
Tiež navrhujem aby škola, ktorá pripravuje žiakov v rámci duálneho vzdelávania mala zvýšený normatív na žiaka a bola viac motivovaná pre tento systém odborného vzdelávania.
Navrhujem zníženie normatívu pre tie odbory a školy, ktoré vychovávajú žiakov za štátne peniaze pre úrady práce ( podľa počtu uplatnených žiakov na trhu práce).

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

Nesúhlasíme s navýšením alebo znížením finančného normatívu diferencovane až o 20 % normatívneho príspevku za žiaka pre príslušný odbor. Navrhujeme ponechať súčasný stav - 10 %.

Odôvodnenie: 20 % zníženie normatívu by bolo veľkým finančným zaťažením najmä pre školy s nižším počtom žiakov. V rámci finančného normatívu je potrebné zohľadňovať regionálne potreby. Je potrebné zmeniť spôsob určovania žiaducich a nežiaducich odborov, zohľadniť regionálne špecifiká a pod.

Apr 23

Daniel

 • 23. 04. 2017
 • Daniel

Načo tento čistý alibizmus? Tak buď je potrebné regulovať a chcem regulovať alebo nie. Ak je to potrebné a chcem, tak regulujem priamo jasne, podľa stanovených kritérií. A nie okolo bokolo, len aby každý zostal pekný a na nikom nebola zodpovednosť urobiť rázne rozhodnutie (zrušiť školu, neotvoriť určitý odbor).
Aký nepriamy tlak? Priamo a jasne.

Apr 25

Katarína

 • 25. 04. 2017
 • Katarína

Námietky: zoznamy žiaducich a nežiaducich odborov
Odôvodnenie: úpravou siete škôl, siete odborov, plánovaním ekonomiky, zadefinovaním smerovania ekonomiky štátu a trhových vízií, jasnou profiláciou škôl, zadefinovaním kritérií na štúdium v jednotlivých druhoch škôl, nemôže dochádzať k prebytku absolventov a tým ku kráteniu normatívneho financovania v jednotlivých odboroch

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

b) Nesúhlasíme s navýšením alebo znížením finančného normatívu diferencovane až o 20 % normatívneho príspevku za žiaka pre príslušný odbor. Navrhujeme ponechať súčasný stav - 10 %.

Odôvodnenie: 20 % zníženie normatívu by bolo veľkým finančným zaťažením najmä pre školy s nižším počtom žiakov. V rámci finančného normatívu je potrebné zohľadňovať regionálne potreby. Je potrebné zmeniť spôsob určovania žiaducich a nežiaducich odborov, zohľadniť regionálne špecifiká a pod.