Skip to content

Kategória 3-05.00 Súlad dopytu a ponuky absolventov Všetky podnety

Mar 22

Robert

  • 22. 03. 2017
  • Robert

Školy často v blízkom okolí vytvárajú prebytok absolventov aj keď celoštátne je ich nedostatok. Toto sa týka hlavne stredných škôl. Financovanie na žiaka by malo zohľadňovať aj to, v ktorom regióne tento žiak pravdepodobne svoje vzdelanie uplatní, čiže odkiaľ pochádza.

Apr 07

Ján

  • 07. 04. 2017
  • Ján

Na Slovensku je veľký dopyt po absolventoch technických odborných škôl. Záujem o štúdium na týchto školách zo strany žiakov ZŠ je trvale nízky. Zákonom č. 61/2015 Z.z. o odbornom a vzdelávaní a príprave sa zrušili ako typy stredných odborných škôl dopravné akadémie a technické akadémie, a zostali ponechané obchodné a hotelové akadémie, čím sa ešte viacej znížil záujem žiakov študovať na technických odboroch. Preto je potrebné vrátiť do typov stredných odborných škôl aj dopravné a technické akadémie, ktoré pripravujú žiakov v technických odboroch aj v systéme duálneho vzdelávania.

May 03

Klub 500

  • 03. 05. 2017
  • Klub 500

Súčasný stav a problémy
Klub 500 upozorňuje, že pokiaľ budú o počtoch tried a výkonoch škôl (až po otvárané odbory štúdia) rozhodovať samosprávne kraje je úplne zbytočné hovoriť o akýchkoľvek opatreniach, monitoringu či prognózovaní. Akokoľvek dobre argumentované poznanie spoločenskej potreby je podriadené želaniam konkrétnych samospráv, ktoré povýšia svoj záujem nad ten celospoločenský ! Tu nebude fungovať nič ako nástroj – jedine prenesenie kompetencií priamo na štát !!!
Z pohľadu Klubu 500 bolo chybou zavádzanie zoznamov nedostatkových odborov, nakoľko tieto sú len administratívnym zoznamom bez vypovedacej schopnosti a nedôveryhodnými položkami. Svedčí o tom aj diskusia k zoznamom na pôde Rady vlády, kedy jednotlivé odbory boli spochybňované aj zástupcami rezortov. Z pohľadu Klubu 500 by efektívny systém mal ísť formou odmeňovania výsledku vzdelávania – ktorým je zamestnaný absolvent vo vyštudovanom odbore. Toto kritérium bude jednoznačne motivovať školy k nadväzovaniu spolupráce s praxou tak pre školy, ako aj študentov. Problémom odborného vzdelávania na Slovensku je aj jeho systém riadenia formou siedmych materiálne a personálne a finančne nevybavených stavovských a profesijných organizácií. To isté platí aj pre samosprávne kraje. Z pohľadu Klubu 500 je preto nevyhnutné zaviesť štíhle, centrálne, transparentné administratívne štruktúry ako základný prvok efektívnych systémov duálneho vzdelávania v súlade s odporúčaniami Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreich, ktorý pre SR spracoval analýzu Faktory úspechu pri duálnom vzdelávaní. SR by mala pristúpiť aj k prevzatiu kompetencií nad regionálnym školstvom späť priamo na ministerstvo školstva.
Klub 500 odporúča doplniť opatrenie, ktorým sa zvýši informovanosť žiakov a rodičov, čo je v praxi náplňou práce profesie, pre ktorú sa žiaci na odborných školách rozhodujú, pretože často idú študovať odbor, o ktorom majú značne odlišné predstavy, ako je realita a následne po skončení školy hľadajú svoje uplatnenie v inom odbore, príp. sa hlásia na úrade práce, pretože odmietajú nastúpiť do zamestnania, ktoré nezodpovedá ich predstave o náplni práce, a to aj napriek tomu, že daný odbor vyštudovali.
Navrhovaný cieľ sa zameriava len na stredné školy, ale často sú problémom aj neregulované a často irelevantné odbory vysokých škôl (nielen súkromných), ktoré bez väčších obmedzení ročne produkujú množstvo vysokoškolákov, ktorí sa v praxi s daným odborom nemajú možnosť uplatniť.