Skip to content

Kategória 3-04.06 Podporovať inštitucionalizáciu a profesionalizáciu sektorových rád – delegovaním kompetencií sektorových rád na etablované „kamenné“ inštitúcie pôsobiace v danom (sub)sektore hospodárstva (ďalej „sektorový reprezentant“) všade tam, kde takéto inšt Všetky podnety

Apr 26

Emilia

  • 26. 04. 2017
  • Emilia

 Zásadne nesúhlasíme s textom odporúčania „Všade tam, kde existuje silná organizácia (napr. vzdelávacia inštitúcia, podnik, klaster, cech, profesijná a stavovská organizácia), je vhodné na ňu delegovať zmluvou spojenou so spolufinancovaním (prípadne i ako výsledok tendra) zodpovednosť za taxatívne vymenované úlohy za predpokladu, že získa mandát všetkých alebo aspoň najdôležitejších hráčov v sektore....“. Nie je možné nahrádzať sektorové rady ustanovené v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z v znení neskorších predpisov inými sektorovými inštitúciami, na úkor napr. živnostníkov, malých a stredných podnikateľov, ktorí sú na základe metodiky vytvárania sektorových rád zastúpené v sektorových radách. A už vôbec nie je možné súhlasiť s tým, aby takého inštitúcie boli správcami sektorových fondov.

 Nie je možné súhlasiť ani so zámerom uvádzaným v opatrení s textom „V spolupráci so subjektmi koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce na celoštátnej úrovni (§ 28 (2) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave) a špeciálne za účasti stavovských a profesijných organizácií so zákonom ustanovenou vecnou pôsobnosťou k jednotlivým študijným a učebným odborom sa vypracujú pravidlá pre uzatváranie dohôd medzi ministerstvami a sektorovým reprezentantom o delegovaní kompetencií týkajúcich sa sektorových rád. Stavovské a profesijné organizácie tak budú odbremenené od priameho výkonu niektorých funkcií pri súčasnom zachovaní primeraného dohľadu nad ich výkonom“. Ide o úplne napadnutie kompetencie Aliancie sektorových rád, ktorá má zriaďovateľské kompetencie voči sektorovým radám.

May 03

Klub 500

  • 03. 05. 2017
  • Klub 500

Klub 500 požaduje aby strešnou – centrálnou „kamennou“ organizáciou pre sektorové rady (ako aj odborné vzdelávanie a prípravu) bol dobudovaný Štátny inštitút odborného vzdelávania za plnej účasti zástupcov zamestnávateľov v jednotlivých sektoroch. Len tým sa naplnia odporúčania Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreich, ktorý pre SR spracoval analýzu Faktory úspechu pri duálnom vzdelávaní a ktorý hovorí, že „Štíhle, transparentné administratívne štruktúry a priebeh sú ďalším základným prvkom efektívnych systémov učňovského vzdelávania.“
Klub 500 poukazuje na skutočnosť, že sme nedokázali zabezpečiť ani len kontinuitu prác ako výstupov z projektov Národnej sústavy povolaní a Národnej sústavy kvalifikácií. Tento problém nevyriešia sektorové rady (ich inštitucionalizácia a profesionalizácia ).
Dobre spracované NSP a NSK vo vzájomnej väzbe a väzbe na vzdelávacie programy a kvalifikačné štandardy postačia – samozrejme aj och priebežná kontrola a aktualizácia podľa vopred prijatých pravidiel na úrovni centrálnych orgánov - ministerstiev, nie rôznych inštitúcií...