Skip to content

Kategória 3-04.02 Ustanoviť v NSK podmienky pre priznávanie kvalifikácie rigoróznou formuláciou kvalifikačných štandardov a najmä tvorbou hodnotiacich manuálov pre rozhodovanie o naplnení či nenaplnení kvalifikačných štandardov Všetky podnety

Apr 05

dana

  • 05. 04. 2017
  • dana

Zúžiť rozdávanie živností. Profesiu by mal vykonávať len odborník s výučným listom. Rýchlokvasení rekvalifikovaní odborníci narobia viac škody ako osohu. Stavebné školy majú nedostatok žiakov. Ak chce niekto podnikať v stavebnom remesle, nech sa zapíše do prvého ročníka a študuje v učebnom odbore napríklad aj popri zamestnaní. Umožnila by som jedine skrátenie štúdia z troch na dva roky tým, že prvé dva ročníky by mohol absolvovať za prvý školský rok a v treťom ročníku by sa pridal k denným žiakom až do záverečných skúšok, kde by preukázal teoretické aj praktické vedomosti.

Apr 26

Emilia

  • 26. 04. 2017
  • Emilia

Nesúhlasíme s názorom, že kvalifikácie môžu, ale nemusia zodpovedať detailným štvorčíselným klasifikáciám SK ISCO-08, ktoré boli východiskom pre prácu na NSP. Zastávame názor, že kvalifikácie musia mať identifikáciu voči Sk ISCO-08, inak nebude možné ich vyhodnocovať z hľadiska procesných štatistík týkajúcich sa trhu práce.