Skip to content

Kategória 3-04.01 Zabezpečiť prostredníctvom sektorových rád monitoring diania na pracovných pozíciách tak, aby NSP poskytovala relevantné impulzy pre zmeny vo formulácii vzdelávacích výstupov v dôsledku zmien technológií, organizácie a deľby práce na pracoviskách Všetky podnety

Apr 26

SK 8

  • 26. 04. 2017
  • SK 8

Navrhujeme pre žiakov, ktorí ukončili SOŠ, učebný, alebo študijný odbor s výučným listom, aby ÚPSVaR sledoval obsadenie pracovných miest na trhu práce vo väzbe na profesijný odbor, ktorý žiak ukončil. Častokrát je trh práce obsadený nekvalifikovanými pracovníkmi na miestach, ktoré vyžadujú odborné zručnosti a etiku.

Apr 26

Emilia

  • 26. 04. 2017
  • Emilia

Nesúhlasíme s názorom, že podmienky a úlohy potrebné pre detailný monitoring (analýzy dopytu po vedomostiach, zručnostiach a kompetenciách v pracovných pozíciách na pracoviskách a pre zabezpečenie prenosu zmien technológií, organizácie a deľby práce na pracoviskách do kvalifikácií a vzdelávacích programov) majú byť zakotvené v zákone o odbornom vzdelávaní. Zastávame názor, že kompetencie detailného monitoringu musí ustanovovať zákon o službách zamestnanosti (aktuálne zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) v rámci ustanovení týkajúcich sa Národnej sústavy povolaní.

May 03

Klub 500

  • 03. 05. 2017
  • Klub 500

V budúcnosti by bolo vhodné sa zamerať aj na monitoring príčin fluktuácie u absolventov škôl a relevantné výsledky zapracovať do ďalších zmien vo vzdelávaní (napr. nedostatočná odborná zručnosť, chýbajúce vedomosti v oblasti IT,...).