Skip to content

Kategória 3-04.00 Národná sústava kvalifikácií a trh práce Všetky podnety

Apr 26

Marek

 • 26. 04. 2017
 • Marek

Doplniť o tzv. malé kvalifikácie pre ĺudí s neukončeným základným vzdelaním.

Str.118 – Poznámka: Slovensko je unikátne hlavne tým, že nekompetentne nadefinovalo základné pojmy „povolanie“ a „zamestnanie“, nerešpektovalo podklady Výskumného ústavu práce SVaR z 90.rokov min.stor. + odporúčania MOP pri ponímaní „occupation – vocation – job“...
V rámci Národného projektu „Národná sústava povolaní“ sa napr. riešila sústava zamestnaní (Occupation) s prepojením na ISCO a KZAM. Popisuje (štandardizuje) pracovné činnosti, ktoré sa vykonávajú v typových zamestnaniach (požiadavky trhu práce).
Povolanie (Vocation) označuje "spôsobilosť vykonávať pracovné činnosti, ktorá sa získava určitým stupňom vzdelania a osvojením si praktických zručností a skúseností" = poňatie odporučené Medzinárodnou organizáciou práce. Ide o kompetencie jednotlivca potrebné na profesionálny výkon určitých prác; kompetencie sa získavajú hlavne vzdelávaním a odb.prípravou. To znamená, že „štandardy povolaní“ by mali vychádzať z Národnej sústavy kvalifikácií. Základným predpokladom efektívnosti vzdelávacieho systému je prepojenie NSK a NSP (resp. hlavnou úlohou vzdelávacieho systému je príprava jednotlivcov pre potreby trhu práce). Inými slovami stačia 2 druhy štandardov (povolaní + zamestnaní), ale musia byť zmysluplné a vzájomne kompatibilné...

Apr 26

Juraj

 • 26. 04. 2017
 • Juraj

a) Priznávanie kvalifikácie nie je dostatočne jasné, lebo nedefinuje, kto a ako bude skúšať, ako sa budú overovať autorizované osoby, kto ich bude autorizovať – vzorom môže byť český model;
b) Inštitucionalizácia a profesionalizácia sektorových rád nie je jednoznačne zadefinovaná. Z návrhu nie je zrejmé, v koho gescii sa celý proces bude uskutočňovať (MPSVaR SR?). Rovnako nie je z návrhu jasné, čo sa rozumie pod kamennými inštitúciami (chýba ich jednoznačné vymedzenie), kto ich bude koordinovať resp. gestorovať, atď. Rovnako nie je úplne zrejmý vzťah a kompetencie formálneho a neformálneho vzdelávania;
c) Umožnenie špecifických regionálnych stimulácií „žiaducich a nežiaducich odborov“ (preferované/nepreferované) je potrebné realizovať až na úrovni školy a odboru.

Apr 28

Milan

 • 28. 04. 2017
 • Milan

a) Priznávanie kvalifikácie nie je dostatočne jasné, lebo nedefinuje, kto a ako bude skúšať, ako sa budú overovať autorizované osoby, kto ich bude autorizovať – vzorom môže byť český model;
b) Inštitucionalizácia a profesionalizácia sektorových rád nie je jednoznačne zadefinovaná. Z návrhu nie je zrejmé, v koho gescii sa celý proces bude uskutočňovať (MPSVaR SR?). Rovnako nie je z návrhu jasné, čo sa rozumie pod kamennými inštitúciami (chýba ich jednoznačné vymedzenie), kto ich bude koordinovať resp. gestorovať, atď. Rovnako nie je úplne zrejmý vzťah a kompetencie formálneho a neformálneho vzdelávania;
c) Umožnenie špecifických regionálnych stimulácií „žiaducich a nežiaducich odborov“ (preferované/nepreferované) je potrebné realizovať až na úrovni školy a odboru.

Apr 28

Milan

 • 28. 04. 2017
 • Milan

a) Priznávanie kvalifikácie nie je dostatočne jasné, lebo nedefinuje, kto a ako bude skúšať, ako sa budú overovať autorizované osoby, kto ich bude autorizovať – vzorom môže byť český model;
b) Inštitucionalizácia a profesionalizácia sektorových rád nie je jednoznačne zadefinovaná. Z návrhu nie je zrejmé, v koho gescii sa celý proces bude uskutočňovať (MPSVaR SR?). Rovnako nie je z návrhu jasné, čo sa rozumie pod kamennými inštitúciami (chýba ich jednoznačné vymedzenie), kto ich bude koordinovať resp. gestorovať, atď. Rovnako nie je úplne zrejmý vzťah a kompetencie formálneho a neformálneho vzdelávania;
c) Umožnenie špecifických regionálnych stimulácií „žiaducich a nežiaducich odborov“ (preferované/nepreferované) je potrebné realizovať až na úrovni školy a odboru.

Apr 29

Peter

 • 29. 04. 2017
 • Peter

a) Priznávanie kvalifikácie nie je dostatočne jasné, lebo nedefinuje, kto a ako bude skúšať, ako sa budú overovať autorizované osoby, kto ich bude autorizovať – vzorom môže byť český model;
b) Inštitucionalizácia a profesionalizácia sektorových rád nie je jednoznačne zadefinovaná. Z návrhu nie je zrejmé, v koho gescii sa celý proces bude uskutočňovať. Rovnako nie je z návrhu jasné, čo sa rozumie pod kamennými inštitúciami (chýba ich jednoznačné vymedzenie), kto ich bude koordinovať resp. gestorovať, atď. Rovnako nie je úplne zrejmý vzťah a kompetencie formálneho a neformálneho vzdelávania;
c) Umožnenie špecifických regionálnych stimulácií „žiaducich a nežiaducich odborov“ (preferované/nepreferované) je potrebné realizovať až na úrovni školy a odboru.

May 14

Danka

 • 14. 05. 2017
 • Danka

Menšie kvalifikácie – áno, ale musia ich plne akceptovať a požadovať zamestnávatelia. Nebudú však len alternatívou k rekvalifikáciám? Predpokladá sa, že budú určené už absolventom ZŠ? Ak áno, ukončia ich 17 – roční mladí ľudia, ktorí sa budú ťažšie uplatňovať na pracovnom trhu. Ak budú verejnosťou vnímané ako „ menejcenné vzdelanie“, bude problém zaviesť ich do praxe. Dnes chcú maturitu aj žiaci, ktorí končia ZŠ s priemerom 4,00. Až neskôr v staršom vyhľadávajú ďalšie možnosti zmeny resp. doplnenia vzdelania ( skrátené štúdium – ak majú VL, štúdium len odborných predmetov- ak majú MS)