Skip to content

Kategória 3-03.07 Iniciovať diskusiu k rozlíšeniu maturity zo všeobecného vzdelávania a odborného vzdelávania a zákonom následne zaviesť inštitúty všeobecnej maturity (pre všeobecné vzdelávanie) a od¬bornej maturity (pre odborné vzdelávanie) Všetky podnety

May 12

Pavel

 • 12. 05. 2017
 • Pavel

Navrhujeme zmeniť systém odborného vzdelávania na SOŠ na tzv. „stupňovitý“: 3 roky = výučný list + 2 roky = všeobecná maturita – pre možnosť prijatia na univerzitné VŠ, resp. odborná maturita – pre možnosť prijatia na odborné VŠ. (rakúsky model)

Mar 19

Andrea

 • 19. 03. 2017
 • Andrea

Maturitná skúška na Stredných odborných školách by skutočne mala vypovedať o odbornej spôsobilosti absolventa v určitej špecializovanej oblasti. Podľa štatistiky uvedenej na str. 40 študuje na gymnáziách 37 % študentov a 63 % študentov študuje na stredných odborných školách. Povinnou súčasťou maturitnej skúšky na strednej odbornej škole je: 1. externý test zo slovenského jazyka, 2. písomná forma internej časti zo slovenského jazyka, 3. ústna skúška zo slovenského jazyka, 4. externý test z cudzieho jazyka, 5. písomná forma internej časti z cudzieho jazyka, 6. ústna skúška z cudzieho jazyka ,7. praktická časť odbornej zložky, 8. teoretická časť odbornej zložky. Pomer všeobecnej maturitnej skúšky ku odbornej maturitnej skúške je momentálne 6:2, takže nemôžeme zatiaľ hovoriť o skutočnej odbornej maturitnej skúške na stredných odborných školách. Celých 63 % študentov stredných odborných škôl neukončuje svoje štúdium prevažne z odbornej zložky, ale pravdupovediac z jazykovedných disciplín. Osobne nevidím dôvod, prečo by všetci študenti SOŠ museli povinne absolvovať externý test z anglického jazyka a písomnú časť internej časti MS z anglického jazyka. Odborníci z ktorého odvetvia nášho národného hospodárstva potrebujú byť schopný riešiť gramatické perly anglického jazyka? Odborné texty, ktoré budú v rámci svojho odboru študovať sú prevažne písané jasným, konkrétnym, odborným jazykom, najčastejšie v prítomnom čase, alebo v trpom rode tak, aby nevznikali zbytočné jazykové polemiky. Gramatické javy a odlišnosti sa učia skutočne len na to, aby úspešne "preliezli " externou časťou MS. Pokiaľ sa odbornej verejnosti zdá, že ústna maturitná skúška z cudzieho jazyka je nepostačujúca ( podľa môjho názoru by na SOŠ úplne postačovala ), navrhujem, aby sa písomná maturitná skúška z anglického jazyka konala podobne ako praktická časť odbornej zložky - formou zadanej (jednoduchšej ) odbornej úlohy, avšak v cudzom jazyku , alebo odborným prekladom textu z cudzieho do materinského jazyka, či naopak. Namiesto EČ a PFIČ z cudzieho jazyka za povinnú súčasť maturitnej skúšky na SOŠ navrhujem zaviesť externú časť MS z matematiky, alebo jej ekvivalent z fyziky ( v rámci prírodovednej gramotnosti ). Aby odborné školstvo skutočne testovalo odborné vedomosti, odporúčala by som povinne zaviesť externé časti MS z odborných predmetov podľa zvoleného odboru, aby sa mohla kvalita odborných škôl porovnávať na základe výsledkov získaných v danom odbore a nie na základe vedomostí získaných v slovenskom či cudzom jazyku. Doterajší systém testovania vedomostí v slovenskom a cudzom jazyku by som ponechala len pre absolventov gymnázií. ZRUŠME NEEFEKTÍVNE TESTOVANIE !

Apr 01

Mariana

 • 01. 04. 2017
 • Mariana

Z textu nie je jasné, s akým typom SOŠ návrh Národného programu ráta, či aj s trojročným odborným vzdelávaním bez maturity alebo len so štvorročným odborným vzdelávaním s maturitou. Chcem pripomenúť existenciu tzv. jalového roka z 50. rokov 20. storočia, ktorý sa zopakoval aj od 80. rokov, kedy žiak ukončil základnú školu v 8.ročníku, absolvoval trojročnú SOŠ s výučným listom a do praxe sa dostal vo veku 14 rokov, hoci občiansky preukaz dostal až v 15. roku života. Bolo by vhodné takýto jav neopakovať.

Apr 02

Dušan

 • 02. 04. 2017
 • Dušan

Navrhujeme prehodnotiť koncept všeobecnej a odbornej maturity ( v súlade s naším návrhom pre cieľ 1-15-06) a umožniť tak aj absolventom SOŠ zvýšiť predpoklady pre vysokoškolské štúdium.
Vzdelávanie, ktoré končí maturitnou skúškou, navrhujeme vnímať v dvoch líniách: všeobecná - spolu s matematikou aj materinský a cudzí jazyk, profilová (odborná) línia – na gymnáziách sú to predmety s profiláciou na vysokoškolské štúdium, na SOŠ predmety, ktoré reprezentujú študijný odbor.

Apr 04

Viera

 • 04. 04. 2017
 • Viera

SÚHLASÍM, veľmi dobrá myšlienka. Maturita v súčasnosti porovnáva neporovnateľné (Gymnáziá a SOŠ) Návrh: Maturita na SOŠ - odborná a všeobecná - súhlasím.

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) V navrhovanom opatrení nie je jasne definovaný rozdiel medzi všeobecnou a odbornou maturitou.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

a) V navrhovanom opatrení nie je jasne definovaný rozdiel medzi všeobecnou a odbornou maturitou.

Apr 27

Tatiana

 • 27. 04. 2017
 • Tatiana

Znova dochádza ku otázke vplyvu navrhovaného cieľa 1-08.02 (zaviesť neakademicky orientovaný študijný program na gymnáziách) na úroveň maturity. „Treba vrátiť maturitám ich skutočnú signálnu hodnotu.“ „ ... a maturity z gymnázia signálom dosiahnutia vysokej úrovne všeobecného vzdelania“ – uvedené nebude dosiahnuté pri zavedení dvoch kvalitatívne odlišných všeobecno-vzdelávacích programov na gymnáziách. Ide tu o priamy rozpor medzi cieľmi 1-08.02 a 3-03.07.