Skip to content

Kategória 3-03.06 Definovať nanovo požiadavky na pedagogickú spôsobilosť majstrov odbornej výchovy a učiteľov odborných predmetov vo vytvorenej pracovnej skupine na analýzu existujúcich programov ponúkaných na získanie kvalifikácie Všetky podnety

Apr 09

Jozef

  • 09. 04. 2017
  • Jozef

Dobrý deň pracujem na pozícií MOV a možno aj preto vidím ako je práca majstra odbornej výchovy nedocenená. Keď som nastúpil na túto pozíciu tak som musel do niekoľkých rokov začať štúdium na VŠ aby som dosiahol vzdelanie podľa vyhlášky 437/2009 . Toto som vykonal a potrebuje ho každý kto chce pracovať na tejto pozícií ako odborník s praxe. Žiadna škola, ktorá zamestná a potrebuje MOV nepreplatí tieto náklady, jedine čo umožní, že poskytuje nejaké voľno na štúdium na externé štúdium. Tieto náklady len na školné sú okolo 3500 EUR. Preto sa ani nečudujem, že o toto povolanie nie je záujem. Na pozíciu učiteľa odborných predmetov nie je problém s obsadením tohto miesta. A to po majstrovi sa správne požaduje , aby ovládal nie len praktický a názorne ovládať svoj odbor, ale potrebuje byť dobrý aj po teoretickej stránke, aby vedel opísať technologický postup pri práci, zloženie materiálu.. Veľa sa hovorí o kvalite učiteľov a ak to pôjde takto ďalej školy budú spokojné ak toto miesto vôbec za takýchto podmienok obsadia.
Začína sa rozbiehať duálne vzdelávanie a aj toto je hlavne postavené (okrem inštruktorov v podnikoch) na praktickej príprave.
Preto navrhujem ak majú byť na tomto mieste MOV aj odborníci z praxe, aby sa zmenila spomínaná vyhláška 437/2009 v časti VIII a na túto pozíciu postačila maturitná skúška v požadovanom odbore a prax minimálne 5 rokov a tak ako to bolo niekedy pedagogické vzdelanie.
Vážim si každého učiteľa, ktorý vykonáva svoju prácu tak , že odovzdá svojím zvereným žiakom to čo by chcel, aby jeho deťom odovzdali iný učitelia, ktorý sa podieľajú zas na jeho vzdelávaní.

May 14

Danka

  • 14. 05. 2017
  • Danka

Súhlasím s potrebou nanovo definovať ped. spôsobilosť MOV a učiteľov ODP. Načo však vytvárať ďalšiu pracovnú skupinu? Údajov potrebných na zadefinovanie ped. spôsobilosti má MŠ určite dosť, treba ju jednoducho vykonať a nie sa zdržiavať ďalšími prieskumami analýzami a diskusiami v pracovnej skupine. Ak ju však MŠ hodlá naozaj vytvoriť, mám záujem byť jej členom. Som riaditeľkou SOŠ TaS v Brezne a v odbornom školstve pôsobím od roku 1998.

Apr 27

Tatiana

  • 27. 04. 2017
  • Tatiana

Pozícia špecialistov z praxe v odbornom vzdelávaní môže byť veľkým prínosom v praktickej príprave v odbore, avšak ak opatrenie „uľahčovať ich zamestnanie v škole na plný úväzok“ by znamenalo znížiť či eliminovať dobu prípravy v oblasti nadobúdania pedagogických a psychologických kompetencií, mohlo by to mať v konečnom dôsledku kontraproduktívny efekt.

Apr 28

Mária

  • 28. 04. 2017
  • Mária

Ak má ostať zachované prepojenie na predmetovú odbornosť v rámci prípravy učiteľov profesijných predmetov, nebolo by vhodné neumožniť vysokým školám tohto zamerania bez učiteľského štúdia, organizovať doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) za jednoznačne stanovených podmienok. Zrušením DPŠ na „neučiteľských“ vysokých školách by sa znížila:
a/ Možnosť pre odborníkov z praxe získať pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie profesijných predmetov. (Na ktorých/koľkých VŠ na Slovensku budú môcť pedagogickú kvalifikáciu získať absolventi „neučiteľských“ vysokých škôl?)
b/ Ochota týchto odborníkov z praxe učiť profesijné (odborné) predmety na SOŠ. DPŠ je pre nich prijateľnejšou formou získania pedagogickej spôsobilosti ako dvoj/trojročné magisterské štúdium (návrhové opatrenie 2-05.04).

May 03

Klub 500

  • 03. 05. 2017
  • Klub 500

Z pohľadu Klubu 500 nie je nutná žiadna pracovná skupina, postačuje jasne zadefinovať pravidlá uznávania vzdelania a praxe zo strany ministerstva!