Skip to content

Kategória 3-03.04 Skvalitniť vzdelávacie prostredie na stredných odborných školách, podporiť aj rozširovanie digitálnych učebných materiálov Všetky podnety

Apr 01

Mariana

 • 01. 04. 2017
 • Mariana

V konzervatóriách chýbajú základné učebnice pre dejiny hudby, hudobnú harmóniu, hudobnú harmóniu, pre odbor hudobno-divadelné umenie, didaktiku vyučovania jednotlivých odborov a ďalšie. Som zástancom tlačených učebných, ale aj ich verzií dostupných na internete. Okrem toho vítam rozvoj digitálnych učebných materiálov, ktoré lepšie umožňujú medzipredmetové a medziodborové vzťahy a prepojenie hlavného predmetu/odboru štúdia so širšími hospodárskymi, spoločensko-politickými, historickými a kultúrnymi súvislosťami. Pokiaľ ide o vytvorenie novej kariérovej pozície „Špecialista digitálnych edukačných obsahov“ nie som presvedčená, že na konzervatóriu by to bolo možné vzhľadom k veľkej rozmanitosti špecifických vedomostí a zručností študovaných odborov.

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) Nesúhlasné stanovisko s vytvorením novej pozície „špecialista digitálnych učebníc“.

Odôvodnenie: zastávame názor, že v súčasnom školskom systéme nie je potrebné vytvárať novú pozíciu „špecialistu digitálnych učebných materiálov. Je potrebné, aby boli preškolení súčasní učitelia, napr. v rámci kontinuálneho vzdelávania – na zlepšenie na zlepšenie zručností v IKT.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

a) Nesúhlasné stanovisko s vytvorením novej pozície „špecialista digitálnych učebníc“.

Odôvodnenie: zastávame názor, že v súčasnom školskom systéme nie je potrebné vytvárať novú pozíciu „špecialistu digitálnych učebných materiálov. Je potrebné, aby boli preškolení súčasní učitelia, napr. v rámci kontinuálneho vzdelávania – na zlepšenie na zlepšenie zručností v IKT.

Apr 27

Martin

 • 27. 04. 2017
 • Martin

Navrhujem zjednotiť viaceré opatrenia o učebných materiáloch do jedného (1-12.08). Korekcia formulácie: Verejná licencia CC-BY (Creatice Commons, uvedenie autora).

May 14

Darina

 • 14. 05. 2017
 • Darina

Chýba celý rad učebníc v odbornom školstve. Tie, ktoré sú k dispozícii sú už často zastarané a nepoužiteľné. Pred dvoma rokmi som sama bola súčasťou programu na vytvorenie digitálnej databázy lekcií v odbornom školstve. Zúčastnilo sa na ňom veľa kolegov, ktorí učia odborné predmety. Dodnes databáza nie je prístupná pre učiteľov, z môjho pohľadu zbytočne vynaložené prostriedky, pretože ak sa to aj sprístupní, mnohé materiály už nebudú aktuálne.
zabúda sa na to, že učivo odborných predmetov sa musí rýchlo a často aktualizovať - nakoľko za pár rokov už nie je relevantné. príklad: Neustále zmeny v normách - požiadavky na teplotechnické riešenie budov sa sa neustále menia a sprísňujú. Školy však majú problém získať bezplatne normy, v ktorých sú zmeny zakotvené. Na kúpu samozrejme nemajú prostriedky. V tomto smere by pomohla súčinnosť stavovských organizácií a prípadne riešenie tzv. povinného výtlačku odborných publikácií a odbornej literatúry vrátane periodík pre školu v danej oblasti.

May 16

Jitka

 • 16. 05. 2017
 • Jitka

„Špecialista digitálnych edukačných obsahov“ by sa vytváral pre jednotlivé odborné predmety, ak má materiály vyhľadávať a odskúšať?
Nápad s repozitárom digitálnych učebných materiálov je chvályhodný. Mali by sa doň sústrediť aj doteraz vytvorené práce z kontinuálnych vzdelávaní, výstupy zo štrukturálnych fondov, digitálne vzdelávacie objekty, ... Nevyhnutnou podmienkou je ich prehľadné usporiadanie a vyhľadávanie.
Toto opatrenie navrhujem zaradiť k bodu 1- 12.07