Skip to content

Kategória 3-03.02 Zákonom i procedurálne rozlíšiť doklad o ukončení vzdelávania (vzdelávacieho programu) od dokladu o nadobudnutí stupňa vzdelania, resp. kvalifikácie. Všetky podnety

Apr 25

Katarína

  • 25. 04. 2017
  • Katarína

Námietky: vydávanie dokladov o ukončení vzdelávania a dokladov o stupni vzdelania
Odôvodnenie: dva doklady o ukončení vzdelania, stredná školy vydáva doklad o ukončení vzdelania a hodnotenie známkou predstavuje hodnotenie stupňa . Skúšky, ktoré vedú k nadobudnutiu stupňa vzdelania predpokladajú vytváranie nových inštitúcií a teda opakovane zvýšenie finančných nákladov s tým spojených. O delegovaní skúšobného komisára by nemohol rozhodovať okresný úrad v sídle kraja náhodným výberom, nakoľko je nevyhnutné rešpektovať špecializáciu a odbornosť.

Apr 27

Martin

  • 27. 04. 2017
  • Martin

Pravidlá pre doklady o ukončení vzdelávania a o nadobudnití stupňa vzdelania by mali byť jednotné pre všetky stupne vzdelania (ISCED) a všetky druhy škôl, napr. ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, SOŠ, G, VŠ. Navhujem zjednotiť s opatrením 3-03.07.

May 03

Klub 500

  • 03. 05. 2017
  • Klub 500

Klub 500 nesúhlasí s návrhom oddelenia, nakoľko je presne popísaný spôsob skúšky, úlohy jednotlivých aktérov v tomto procese a nevidíme dôvod na jeden certifikát o vzdelaní zo školy a druhý od iného poskytovateľa! Nie je z nášho pohľadu nutné riešiť ukončovanie štúdia nezávislými záverečnými skúškami v gescii iba zamestnávateľov! Duálne vzdelávanie je o priebežnej spolupráci školy a zamestnávateľa, nastavení, kontrole a hodnotení pravidiel od začiatku procesu vzdelávania až po jeho ukončenie záverečnou alebo maturitnou skúškou ! a spolu – t.j. škola a zamestnávateľ v spolupráci ! Nie je dobré pripúšťať verejné diskusie o oddelení všeobecnej a odbornej maturity a nebodaj meraniach ktorá je potrebnejšia ...!

May 14

Danka

  • 14. 05. 2017
  • Danka

Dôsledkom bude pravdepodobne nižšia úspešnosť absolventov SOŠ pri získaní dokladu o kvalifikácii. To spôsobí nižší záujem o štúdium na SOŠ. Bude externá aj MS na gymnáziách? Nestačili by jednotné záverečné skúšky pre konkrétne odbory v rámci celej SR, ktorých kvalitu by garantovala aj príslušná stavovská organizácia (Nemecký model) a samozrejme štát na základe platnej legislatívy?