Skip to content

Kategória 3-03.01 Ustanoviť minimálny výstupný štandard úspešného ukončenia štúdia, ktorý bude predmetom externého hodnotenia nezávislými špecialistami – skúšobnými komisármi, ktorí budú vyberaní z radov pedagogických zamestnancov (nová kariérová pozícia) a spomedz Všetky podnety

Mar 17

Iveta

 • 17. 03. 2017
 • Iveta

Nie som presvedčená o objektívnosti a správnosti tohto návrhu, kariérová pozícia - skúšobný komisár z radov učiteľov, je pekná myšlienka, ale obávam sa, že to bude fungovať nie veľmi podľa Vašich predstáv. Každá škola , tým myslím odborná, vynakladá veľké úsilie na to, aby žiaci mohli vykonávať odborný výcvik priamo na pracoviskách, len ... Momentálne je to vybavovanie veľmi náročné. Pritom sedliacky rozum hovorí, ak rodič dá súhlas a poverený učiteľ, majster OV zabezpečí miesto vykonávania OV, pod jeho dohľadom nie je problém tieto práce - dohodnuté vykonávať. A ešte toľko k tomu. Kompetencie týchto pedagogických pracovníkov sú dostatočné na to, aby objektívne posúdili aj kvalifikovanosť žiakov pri ukončovaní štúdia. Stačí ubrať z nárokov, ktoré doteraz platia pri prijímaní práve ľudí na pozíciu majstrov OV. Vráťme sa k DPŠ a maturita s výučným listom, ale minimálne 5 - 10 rokov praxe v odbore a neklaďme dôraz na to, že sa musí k pedagogickému vzdelaniu dostať cez bakalárske štúdia (potom si doplnia aj magisterské štúdium, lebo platovo idú vyššie). Čo je ešte horšie, "zbiera bodíky".
Preskúšanie žiakov nezabezpečí vyššiu kvalifikovanosť absolventov - verte tomu.
Potrebujeme otvoriť cestu kvalitným ľuďom ( je takých mnoho), ktorí priamo z praxe majú záujem vykonávať prácu majstra OV ( u nás konkrétne hlavne v oblasti stavebníctva, elektrotechniky, ..., ale odrádza ich momentálne nastavená možnosť získavania si pedagogickej spôsobilosti.

Apr 25

Katarína

 • 25. 04. 2017
 • Katarína

Námietky: vytvorenie novej kariérovej pozície skúšobných komisárov
Odôvodnenie: namiesto skúšobných komisárov je potrebné vytvoriť pre teoretické predmety štandardizované testy, ktorých úspešné on-line absolvovanie je nevyhnutnou podmienkou a predpokladom objektívneho hodnotenia. Na maturitné skúšky sú už v súčasnosti na základe žiadosti a na základe možností, delegovaní zástupcovia stavovskej organizácie. Účasťou skúšobných komisárov sa navýšia finančné náklady na skúšky. V súčasnosti prítomnosť cudzieho, objektívneho člena skúšobnej komisie predstavuje predseda predmetovej maturitnej komisie a predseda školskej maturitnej komisie.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

Stanovisko SK 8:
a) Nesúhlasíme s navýšením alebo znížením finančného normatívu diferencovane až o 20 % normatívneho príspevku za žiaka pre príslušný odbor. Navrhujeme ponechať súčasný stav - 10 %.

Odôvodnenie: 20 % zníženie normatívu by bolo veľkým finančným zaťažením najmä pre školy s nižším počtom žiakov. V rámci finančného normatívu je potrebné zohľadňovať regionálne špecifiká .

Apr 26

Emilia

 • 26. 04. 2017
 • Emilia

Do ustanovení minimálnych výstupných štandardov je potrebné zapojiť aj predstaviteľov stredných škôl a sektorové rady. Stanovenie minimálnych požiadaviek úspešného ukončenia štúdia musí byť prepojené na výstupy Národnej sústavy povolaní a Národnej sústavy kvalifikácií.

Apr 05

Jazykové

 • 05. 04. 2017
 • Jazykové

Určite treba štandardizovať výstupy zo základného odborného profilu (elektro, strojárstvo....) aby maturitné vysvedčenie zo školy A a zo školy B mohlo mať rovnakú výpovednú hodnotu a váhu a aby sa zotierali rozdiely medzi školami. Skúšobní komisári však nemôžu byť len iným pomenovaním súčasných predsedov predmetových maturitných komisií, ale naozaj najlepšími učiteľmi a odborníkmi. Ak sa bude jednať o odborníkov z praxe, tiež to nie je jednoduché, lebo už teraz sú členmi predmetových maturitných komisií zástupcovia stavovských organizácií, no nie sú vždy úplne z odboru, a zo skúsenosti môžem povedať, že stavovské organizácie delegujú ľudí,ktorí veľmi v práci nechýbajú. Ak na pozvanie školy aj príde kvalifikovaný odborník, tak nechce tam byť oficiálne, nechce robiť žiadnu administratívu,lebo ho to zaťažuje.

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) Nesúhlasíme s navýšením alebo znížením finančného normatívu diferencovane až o 20 % normatívneho príspevku za žiaka pre príslušný odbor. Navrhujeme ponechať súčasný stav - 10 %.

Odôvodnenie: 20 % zníženie normatívu by bolo veľkým finančným zaťažením najmä pre školy s nižším počtom žiakov. V rámci finančného normatívu je potrebné zohľadňovať regionálne špecifiká .

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

Okrem stanovenia minimálneho vstupného štandardu úspešného ukončenia štúdia, ktorý bude predmetom externého hodnotenia nezávislými špecialistami, je potrebné sledovať aj vstupné údaje pri nástupe na strednú školu. V prípade, že vstupnými údajmi má byť napr. Testovanie 9 je potrebné, aby toto testovanie bolo objektívne.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 nesúhlasí so zriaďovaním nových kariérových pozícií pokiaľ nie je riadne definovaná a zosúladená s potrebami praxe pozícia všetkých pedagogických zamestnancov vstupujúcich do odborného vzdelávania.

May 12

Pavel

 • 12. 05. 2017
 • Pavel

Nesúhlasíme s vytvorením novej kariérovej pozície – skúšobný komisár.

May 14

Danka

 • 14. 05. 2017
 • Danka

V princípe súhlasím. V čom je však rozdiel medzi súčasným predsedom predmetovej maturitnej komisie, ktorého menuje okresný úrad v sídle kraja a skúšobným komisárom? Aká inštitúcia bude zabezpečovať externú skúšku?