Skip to content

Kategória 3-03.00 Kvalita stredných odborných škôl Všetky podnety

Apr 26

Emilia

 • 26. 04. 2017
 • Emilia

Odporúčame prehodnotiť súčasný model financovania „na žiaka“, ktorý v praxi vedie k tendencii školy získať čo najviac žiakov, týchto si udržať, k benevolencii pri hodnotení žiakov a následnému poklesu vedomostnej úrovne žiakov.

Mar 17

roman

 • 17. 03. 2017
 • roman

Majster nemôže byť dobrý len v teoretickej rovine, je potrebné ho vysielať na prax - aj do zahraničia. Aby bol zručný. Toto nám však potrvá cca 15 rokov !! bohužiaľ zaspali sme. Je potrebné profesionalizovať ľudí.
Školstvo potrebuje zručných ľudí, je potrebné ich vychváliť, takých, ktorí chcú odovzdávať skúsenosti mladej generácii. A táto ich bude mať rada. Toto je ten najvyšší CIEĽ.
Zručnosť pedagógov a Láska k deťom. Robiť veci s lásky a nie len kvôli peniazom.

Apr 26

Juraj

 • 26. 04. 2017
 • Juraj

a) Ak sa chceme v budúcnosti baviť o minimálnom výstupnom štandarde je potrebné stanoviť rovnako minimálny vstupný štandard na SOŠ a VŠ. Rovnako v súvislosti s touto témou je potrebné zamerať pozornosť aj na priebežné overovanie postupného progresu žiaka alebo študenta smerom k očakávanému výstupnému štandardu každoročne;
b) V OVP je potrebné riešiť ukončovanie štúdia nezávislými záverečnými skúškami v gescii zamestnávateľov;
c) Problémom OVP a SOŠ nie je chýbajúca digitalizácia (t.j. digitálne prostriedky) ale naopak chýbajúci relevantný obsah pre tieto digitálne prostriedky. Navrhujeme zamerať pozornosť v prvom rade na využitie toho, čo už všetko školy majú, ale nevyužívajú z dôvodu neaktuálneho obsahu;
d) V prvom rade je potrebné zamerať sa na definovanie role pedagogických zamestnancov odborných predmetov, majstrov odbornej výchovy a inštruktorov a až následne definovať ich profesionalizáciu. Upozorňujeme na potrebu jasne definovať spôsob realizácie, nakoľko nesúhlasíme s povinnosťou zamestnávateľa poskytovať odborné vzdelávanie pedagógom odborných predmetov;
e) Podporujeme návrh na oddelenie ukončovania štúdia záverečnou skúškou od všeobecnej maturity. Navrhujeme, aby bolo možné všeobecnú maturitu získať popri odbornom štúdiu resp. po jeho ukončení (rakúsky model). Všeobecnú maturitu navrhujeme definovať ako podmienku vstupu na VŠ s povinnými predmetmi ako je Slovenský jazyk a Matematika a predmetom resp. predmetmi potrebnými pre postup na daný smer vysokoškolského štúdia. Odborná maturita je v tomto prípade nadbytočná;
f) Pre zabezpečenie kvality OVP je potrebné zabezpečiť, aby školy definovali svoju víziu pôsobenia a zamerania;
g) Je potrebné zaviesť systém modulovej výučby (vyučovanie v tematických celkoch) v systéme OVP tak v teoretickej, ako aj praktickej časti
h) Zaviesť výučbu všeobecných predmetov aplikovaným spôsobom v OVP.

Mar 15

Erik

 • 15. 03. 2017
 • Erik

Zdravím :D Som žiak SOŠ a mám návrh k maturitným skúškam zo Slovenského jazyka a lit. na SOŠ.
1. Zrušiť ústne skúšanie z Lit.
2. Dát na báze dobrovoľnosti maturitu zo SJ, ako je matematika. Z čoho jeden z týchto dvoch predmetov by musel byť maturitný predmet, ktorý by si žiak vybral, počas svojho 4 ročného štúdia.
Ja ako študent SOŠ sa denne stretávam stým že na z lit. máme strašné z známky, nikto nečíta knihy(ktoré sú určené na maturitné skúšky). Radšej by som maturoval z Matematiky a to aj väčšina našich žiakov. Keď chcem ísť na Vysokú Školu, potrebujem matematiku ako hlavný predmet a nie literatúru. Týka sa to technických univerzít ( elektronika,informatika, mechatronika a pod.)
Ďakujem

Apr 13

Viera

 • 13. 04. 2017
 • Viera

- zamerať pozornosť aj na prijímacie konanie na stredné pedagogické školy a zaviesť bez rozdielu (aj súkromné školy) talentové skúšky nielen na denné štúdium, ale aj pomaturitné štúdium popri zamestnaní, t.j. dvojročné vzdelávanie.

Odôvodnenie:
- do praxe prichádzajú absolventi rôznych nepedagogických odborov, aj technických smerov (s maturitou), ktorí si doplnili vzdelanie dvojročným štúdiom na pedagogických školách (aj súkromných). Podmienky na prijímanie študentov by sa mali zamerať na spôsobilosť preukazovať talent po hudobnej, výtvarnej, telesnej i jazykovej stránke. Často títo adepti získavajú doklad o absolvovaní povinnej praxe iba formálne a tak im jednoznačne chýbajú skúsenosti z praxe, t.j. z práce s deťmi. Takto do pracovného procesu prichádzajú mnohí absolventi pedagogických škôl nedostatočne pripravení, bez žiaducej spôsobilosti pracovať ako učiteľ.

Apr 29

Peter

 • 29. 04. 2017
 • Peter

a) Ak sa chceme v budúcnosti baviť o minimálnom výstupnom štandarde je potrebné stanoviť rovnako minimálny vstupný štandard na SOŠ a VŠ. Rovnako v súvislosti s touto témou je potrebné zamerať pozornosť aj na priebežné overovanie postupného progresu žiaka alebo študenta smerom k očakávanému výstupnému štandardu každoročne;
b) V OVP je potrebné riešiť ukončovanie štúdia nezávislými záverečnými skúškami v gescii zamestnávateľov;
c) Problémom OVP a SOŠ nie je chýbajúca digitalizácia (t.j. digitálne prostriedky) ale naopak chýbajúci relevantný obsah pre tieto digitálne prostriedky. Navrhujeme zamerať pozornosť v prvom rade na využitie toho, čo už všetko školy majú, ale nevyužívajú z dôvodu neaktuálneho obsahu;
d) V prvom rade je potrebné zamerať sa na definovanie role pedagogických zamestnancov odborných predmetov, majstrov odbornej výchovy a inštruktorov a až následne definovať ich profesionalizáciu. Upozorňujeme na potrebu jasne definovať spôsob realizácie, nakoľko nesúhlasíme s povinnosťou zamestnávateľa poskytovať odborné vzdelávanie pedagógom odborných predmetov;
e) Podporujeme návrh na oddelenie ukončovania štúdia záverečnou skúškou od všeobecnej maturity. Navrhujeme, aby bolo možné všeobecnú maturitu získať popri odbornom štúdiu resp. po jeho ukončení (rakúsky model). Všeobecnú maturitu navrhujeme definovať ako podmienku vstupu na VŠ s povinnými predmetmi ako je Slovenský jazyk a Matematika a predmetom resp. predmetmi potrebnými pre postup na daný smer vysokoškolského štúdia. Odborná maturita je v tomto prípade nadbytočná;
f) Pre zabezpečenie kvality OVP je potrebné zabezpečiť, aby školy definovali svoju víziu pôsobenia a zamerania;
g) Je potrebné zaviesť systém modulovej výučby (vyučovanie v tematických celkoch) v systéme OVP tak v teoretickej, ako aj praktickej časti
h) Zaviesť výučbu všeobecných predmetov aplikovaným spôsobom v OVP.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 poukazuje na skutočnosť, že je jedným zo základných príčin súčasnej úrovne odborného vzdelávania je aj rozmach vysokoškolského vzdelávania a všeobecného stredoškolského vzdelávania, v dôsledku čoho deti, ktoré majú predpoklady byť kvalitnými odbornými kádrami študujú na gymnáziách, školách s maturitou a pokračujú na vysokých školách v smeroch, ktoré nie sú uplatniteľné v praxi. Aj v dôsledku toho nie je záujem o štúdium na odborných školách, nakoľko financovanie „na hlavu“ spôsobuje, že vysokú školu de facto skončí každý kto sa prihlási.

May 12

Pavel

 • 12. 05. 2017
 • Pavel

Kvalita SOŠ závisí v podstatnej miere od žiakov, ktorí prichádzajú zo ZŠ. Bohužiaľ sme žiadne opatrenie(!) riešiace problém prijímania žiakov so slabými výsledkami na maturitné odbory (dokonca aj niektoré gymnázia neváhajú prijať aj žiaka s jednou, či viac dostatočnými).
Je nutné stanoviť vstupný štandard pre študijné odbory – urýchlene prijať také legislatívne opatrenia, ktoré by stanovili kritéria na prijímanie žiakov na jednotlivé typy SŠ, podľa výsledkov zo ZŠ – priemerný prospech, známky z profilových predmetov, výsledky monitoru, tak aby neumožňovali prijímať prospechovo slabých žiakov.

Mar 22

Róbert Drago

 • 22. 03. 2017
 • Róbert Drago

V tomto dokumente Učiace sa Slovensko som nenašiel žiadnu zmienku o konzervatóriu......, píše sa tu len o stredných odborných školách, gymnáziách, ale o tomto type školy žiadna zmienka.

Apr 01

m

 • 01. 04. 2017
 • m

V návrhu Národného programu absentujú konzervatóriá. Návrh tak nerešpektuje platný Školský zákon č. 245/2008 Z.Z., ktorý v § 32 definuje stredné školy takto: „Stredné školy sú: a) gymnázium, b) stredná odborná škola, c) konzervatórium.“ Podľa návrhu akoby sa s typom strednej školy „konzervatórium“ v budúcej školskej reforme nerátalo. To je však neakceptovateľné. Navyše, ako už vyplýva už z obsahu návrhu, istá nekoncepčnosť sa javí v tom, že o gymnáziách sa pojednáva v časti 1. Kvalita a dostupnosť výchovy a vzdelávania (Cieľ 1-08) a po časti 2. Profesia učiteľa, sa v časti 3.Odborné vzdelávanie a príprava pojednáva o stredných odborných školách. Umelecké školstvo má v návrhu minimálny zástoj.
Výskyt kľúčových slov z oblasti huby a umenia v návrhu: hudba (0), hudobné (2), umelecké (25 – v súvislosti s umeleckým nadaním, umeleckými aktivitami, ZUŠ a titulmi na VŠ), výtvarné (1), konzervatórium (0).

Apr 25

Katarína

 • 25. 04. 2017
 • Katarína

Námietky: kritériá kvality školy
Odôvodnenie: školy potrebujú podporu v motivácii žiakov pre dosahovanie výborných študijných výsledkov a to je možné dosiahnuť úpravou siete škôl, úpravou siete odborov, zmenou spôsobu financovania škôl, zmeniť postavenie žiaka ako zdroja finančného zdroja pre školy, jasnou profiláciou škôl,

Apr 28

Milan

 • 28. 04. 2017
 • Milan

a) Ak sa chceme v budúcnosti baviť o minimálnom výstupnom štandarde je potrebné stanoviť rovnako minimálny vstupný štandard na SOŠ a VŠ. Rovnako v súvislosti s touto témou je potrebné zamerať pozornosť aj na priebežné overovanie postupného progresu žiaka alebo študenta smerom k očakávanému výstupnému štandardu každoročne;
b) V OVP je potrebné riešiť ukončovanie štúdia nezávislými záverečnými skúškami v gescii zamestnávateľov;
c) Problémom OVP a SOŠ nie je chýbajúca digitalizácia (t.j. digitálne prostriedky) ale naopak chýbajúci relevantný obsah pre tieto digitálne prostriedky. Navrhujeme zamerať pozornosť v prvom rade na využitie toho, čo už všetko školy majú, ale nevyužívajú z dôvodu neaktuálneho obsahu;
d) V prvom rade je potrebné zamerať sa na definovanie role pedagogických zamestnancov odborných predmetov, majstrov odbornej výchovy a inštruktorov a až následne definovať ich profesionalizáciu. Upozorňujeme na potrebu jasne definovať spôsob realizácie, nakoľko nesúhlasíme s povinnosťou zamestnávateľa poskytovať odborné vzdelávanie pedagógom odborných predmetov;
e) Podporujeme návrh na oddelenie ukončovania štúdia záverečnou skúškou od všeobecnej maturity. Navrhujeme, aby bolo možné všeobecnú maturitu získať popri odbornom štúdiu resp. po jeho ukončení (rakúsky model). Všeobecnú maturitu navrhujeme definovať ako podmienku vstupu na VŠ s povinnými predmetmi ako je Slovenský jazyk a Matematika a predmetom resp. predmetmi potrebnými pre postup na daný smer vysokoškolského štúdia. Odborná maturita je v tomto prípade nadbytočná;
f) Pre zabezpečenie kvality OVP je potrebné zabezpečiť, aby školy definovali svoju víziu pôsobenia a zamerania;
g) Je potrebné zaviesť systém modulovej výučby (vyučovanie v tematických celkoch) v systéme OVP tak v teoretickej, ako aj praktickej časti
h) Zaviesť výučbu všeobecných predmetov aplikovaným spôsobom v OVP.