Skip to content

Kategória 1-02.10 Vytvoriť pre rodičov informačné zdroje a kanály o inklúzii vo vzdelávaní a efektívne ich využívať učiteľmi pri práci s rodičmi Všetky podnety

Apr 09

Jana

 • 09. 04. 2017
 • Jana

Som za zavedenie celoplošnej podpory pre deti intelektovo nadané-napr. kompenzačný príspevok pre intelektovo nadané dieťa

-za možnosť vykonávať osobnú asistenciu rodičom dieťaťa v škole, alebo rodičom vybratej inej osoby
-jednotný systém posudzovania ZTP detí/ dieťa, ktorému je schopná škola vytvoriť podmienky 20 h týž. , aby malo podľa z. 447/2008 nárok automaticky na osobnú asistenciu, nakolko vzdelávanie vedie k samostatnosti a povolaniu, aby do stupňa odkazanosti sa automaticky započítaval čas v škole. Aby rodičia mali možnosť rozhodnúť sa, kto bude vykonávať osobnú asitenciu a aj oni samy by mali tú možnosť. V súčasnosti nie je možné vykonávať starostlivosť rodičom pre st. odkázanosti 1-4 pre dieťa od 6 do 18r.
-tým sa zvýši zamestnanosť a nebudú podporované len rodiny, kde dieťa má odkázanosť 5st a 6st.
-dieťa sa v škole vzdeláva a neopatruje, preto je nelogické, že ako náhle príde rodič pre dieťa do školy, už vyžaduje opatrovanie, úkony sa časovo prekrývajú (pre opatrovnie najmenej 8h denne) kompexným posudzovaním nebude dochádzať k tomu, že dieťa má nárok na opatrovatelský príspevok, asistenta učiteľa, škol. klub, denný stacionár v rozsahu až 8 h denne. Som zato, aby celý deň dieťaťa sa dal komlpexne a riadne zdiagnostikovať a zároveň určiť stupeň okázanosti už napr. v centre včasnej intervecie a to by bolo záväzné aj pre UPSVaR, aj pre rodiča, aj pre školu
-aby sociálnu posudkovú činnosť nevykonávali úrady, ale centrá včasnej intervancie
-posudoví lekári mali prax so ZTP osobami, alebo osobné skúsenosti, min. raz ročne boli preškolovaní a aktívne sa zapájali do leg. procesov o právach ZTP osob, svoje odborné znalosti by vedeli preukázať fóra, OZ, stáže
-aby sa nemohlo v praxi stať, že dieťa má problém byť riadny čas v škôlke a matka nedostala žiadnu kompenzáciu ZTP dieťaťa /zaručená solidárnosť/
-podporovať školské zariadenia v rámci povinného vzdelávnia, zrušiť povinnú šk. dochádzku napr. vytvorenie centra voľného času pre deti vyžadujúce asitenta tj. deti intelekotvo nadané a zároveň ZTP
-podpora rodičov v domácom vzdelávaní

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) Zastávame názor, že v súčasnosti nie je možné, aby sa pedagóg pri počte 30 žiakov v triede, venoval každému žiakovi individuálne;
b) Navrhované opatrenia pri individualizovanom vzdelávaní vychádzajú z nepravdivého predpokladu - že žiaci sa chcú vzdelávať a spoločnosť inkluzívne vzdelávanie príjme; v navrhovaných opatreniach nie je definované ako budeme merať úspešnosť a výsledky opatrení v rámci individualizovaného vzdelávania;
c) Je potrebné zadefinovať konkrétne podmienky inkluzívneho vzdelávania – počet žiakov na pedagóga, počet asistentov, počet špeciálnych miestností, kvalifikácia pedagóga, normatív na žiaka,...
d) Navrhované opatrenia predstavujú riziko pre splnenie požiadavky 100 % spôsobilého zdravotného stavu pri prijímaní žiakov na odborné školy.

Apr 26

Gábor

 • 26. 04. 2017
 • Gábor

Všetky materiály reformy sprístupniť aj v jazyku národnostných menšín!

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

a) Zastávame názor, že v súčasnosti nie je možné, aby sa pedagóg pri počte 30 žiakov v triede, venoval každému žiakovi individuálne;
b) Navrhované opatrenia pri individualizovanom vzdelávaní vychádzajú z nepravdivého predpokladu - že žiaci sa chcú vzdelávať a spoločnosť inkluzívne vzdelávanie príjme; v navrhovaných opatreniach nie je definované ako budeme merať úspešnosť a výsledky opatrení v rámci individualizovaného vzdelávania;
c) Je potrebné zadefinovať konkrétne podmienky inkluzívneho vzdelávania – počet žiakov na pedagóga, počet asistentov, počet špeciálnych miestností, kvalifikácia pedagóga, normatív na žiaka,...
d) Navrhované opatrenia predstavujú riziko pre splnenie požiadavky 100 % spôsobilého zdravotného stavu pri prijímaní žiakov na odborné školy.

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Rodičov treba najprv vzdelávať a až potom im vytvárať informačné zdroje a kanály o inklúzií.

May 04

Marek

 • 04. 05. 2017
 • Marek

je potrebné zabezpečiť lepšiu komunikáciu medzu vyučujúcimi a rodičmi. Praktickejšie oboznámenie o rôznych aktivitách, presunoch v škole, a pod. Využívať tel. + mailovú komunikáciu.

May 10

Valeria

 • 10. 05. 2017
 • Valeria

Rodičia postihnutých detí, by radi vzdelávali svoje deti aj dlhšie ako len počas povinnej školskej dochádzky, v rámci toho , že je každý vzdelateľný, tak vzdelať aj takýchto ľudí podľa ich možností a schopností aby ich ďaľší život mal zmysel a cítili sa potrební pre spoločnosť.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Dať pri inklúzii a individualizácii právomoci pedagogickej rade. Riaditeľ sa musí uchádzať o súhlas pedagógov pri prijímaní týchto žiakov do školy.