Skip to content

Kategória 3-02.02 Využiť existujúce grantové schémy (KEGA, VEGA, APVV) alebo iné súťažné zdroje na iniciovanie výskumov uplatnenia vedomostí, zručností a kompetencií na trhu práce, teda na detailnejší pohľad na uplatnenie, než na súlad, či nesúlad medzi vzdelávacím Všetky podnety

May 03

Klub 500

  • 03. 05. 2017
  • Klub 500

Klub 500 navrhuje vypustenie uvedeného opatrenia ako operatívneho, nie systémového opatrenia. Uvedené analýzy, resp. sledovanie ich výstupov by malo byť predmetom činnosti Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktorý by mal mať vytvorené materiálne a personálne predpoklady na výkon týchto činností.