Skip to content

Kategória 3-02.01 Zabezpečiť informácie o uplatnení absolventov na trhu práce Všetky podnety

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) Zastávame názor, že termín zisťovania uplatnenia absolventov k 31.08. je skresľujúci vzhľadom na to, že absolvent môže vykonávať absolventskú prax, ale je vedený ako nezamestnaný. Navrhujeme zisťovať údaj k 31.12. príslušného kalendárneho roka.

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) Nesúhlasíme s inštitucionalizáciou pravidelného vyhodnocovania uplatnenia absolventov na trhu práce v prvom, treťom a piatom roku po absolvovaní poverenou organizáciou (napr. CVTI, ŠIOV, Trexima, SAV, zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave ustanovených vecne príslušných organizácií).

Odôvodnenie: zastávame názor, že Sociálna poisťovňa v súčasnosti už disponuje potrebnými údajmi.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

a) Nesúhlasíme s inštitucionalizáciou pravidelného vyhodnocovania uplatnenia absolventov na trhu práce v prvom, treťom a piatom roku po absolvovaní poverenou organizáciou (napr. CVTI, ŠIOV, Trexima, SAV, zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave ustanovených vecne príslušných organizácií).

Odôvodnenie: zastávame názor, že Sociálna poisťovňa v súčasnosti už disponuje potrebnými údajmi.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

a) Zastávame názor, že termín zisťovania uplatnenia absolventov k 31.08. je skresľujúci vzhľadom na to, že absolvent môže vykonávať absolventskú prax, ale je vedený ako nezamestnaný. Navrhujeme zisťovať údaj k 31.12. príslušného kalendárneho roka.

Apr 26

Emilia

 • 26. 04. 2017
 • Emilia

Na zabezpečenie relevantných dát o uplatnení absolventov treba využiť nastavené metodologické postupy, ktoré sa pilotne overili prostredníctvom národných projektov. Tieto zisťovania musia byť jednoznačne v kompetencii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, keďže ide o uplatnenie absolventov na trhu práce. Nie je potrebné vytvárať nové administratívne zdroje, skôr sa odporúča rozširovať údajovú základňu pre používané modely.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 navrhuje, aby inštitúciou zodpovednou za zber informácií o uplatnení absolventov bola štátna inštitúcia (Sociálna poisťovňa, prípadne ŠÚ) nie podporou, alebo realizovaním prostredníctvom vecne príslušných organizácií v súlade so Zákonom o OVP. Zodpovednosť by mala mať jedna, nie 7 inštitúcií.
Upozorňujeme, že informácie sú relevantné vtedy, ak nevychádzajú z prieskumu „vzorky“ cez dotazník ale týkajú sa všetkých a podľa rovnakých pravidiel hodnotenia – t.j. v tomto prípade v súčasnej dobe jedine v Sociálnej poisťovni ( potreba rozšíriť informáciu v priamej a nevyhnutnej väzbe – dosiahnuté vzdelanie v odbore a uplatnenie v odbore ...). Obdobne takáto informácia absentuje aj na Úradoch práce SVaR...