Skip to content

Kategória 3-01.00 Vplyv zmien spoločnosti na odborné vzdelávanie a prípravu Všetky podnety

Mar 19

Juraj B.

 • 19. 03. 2017
 • Juraj B.

v predloženom materiáli je v nedostatočnej miere odzrkadlená potreba kultivácia komunikácie, osobitne v celosvetovom jazyku, jednoducho vzaté, na intenzívnu výučbu angličtiny tento materiál zabúda.

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) V zhodnotení súčasného stavu chýba komplexné zhodnotenie. Uvedené vyhodnotenie sa javí čitateľom ako názor autorov na danú problematiku, nie ako reálny stav. V zhodnotení chýbajú konkrétne analýzy, argumentácia, exaktné porovnanie s minulosťou resp. s porovnateľnými vzdelávacími systémami v zahraničí.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

Stanovisko SK 8 k súčasnému stavu:

a) V zhodnotení súčasného stavu chýba komplexné zhodnotenie. Uvedené vyhodnotenie sa javí čitateľom ako názor autorov na danú problematiku, nie ako reálny stav. V zhodnotení chýbajú konkrétne analýzy, argumentácia, exaktné porovnanie s minulosťou resp. s porovnateľnými vzdelávacími systémami v zahraničí.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Podľa Klubu 500 nie sú správne závery popisujúce stav, ako keby mali byť jednotlivé pracovné miesta len zaniknuté. Zánik niektorých typov pracovných miest so sebou prináša vznik iných. Napríklad podľa Medzinárodnej federácie robotiky bolo v roku 2015 na pracovníka vo výrobe suverénne najviac robotov Južnej Kórei (viď graf nižšie), na druhom a treťom mieste sa umiestnili Japonsko a Nemecko. Aktuálna miera nezamestnanosti v Kórei je 3,6%, v Japonsku 3,1% a v Nemecku 3,9%. Sú to jedny z najnižších mier nezamestnaností na svete. Ak by platili závery autorov, v týchto krajinách by bola nezamestnanosť najvyššia.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

K strana 107 Úvod. Odborné vzdelávanie a príprava:
Klub 500 navrhuje vypustenie tvrdenia „Nesúlad medzi dynamicky sa meniacimi dopytom a ponukou je však v trhovej ekonomike prirodzeným stavom a predstavy o uplatnení všetkých absolventov škôl v súlade klasifikácií odborov vzdelania a klasifikácií zamestnaní nie sú realistické.“ Z pohľadu zamestnávateľov nikdy nebola vznesená predstava a ani požiadavka o plnej zamestnanosti absolventov. Klub 500 požaduje, aby materiál popisoval skutkový stav, ktorým je nevyhovujúci počet študentov v systéme, nedostatočná finančná motivácia a administratívna náročnosť.

May 14

Pavel

 • 14. 05. 2017
 • Pavel

Zaviesť počas celého vzdelávania budúcich pedagógov na stredných a vysokých školách povinne špeciálnu pedagogiku.

May 15

Alžbeta

 • 15. 05. 2017
 • Alžbeta

Asociácia výchovných poradcov opätovne vyzýva vládu SR a kompetentné orgány k prijatiu okamžitých opatrení na zavedenie kariérovej výchovy ako prierezovej témy vo všetkých ročníkoch ZŠ ako prvého a základného kroku pre reálnu podporu duálneho vzdelávania ( zavedenie kariérovej výchovy je definované aj v programovom vyhlásení vlády SR). Zároveň s týmto krokom žiadame navýšiť pre výchovných poradcov dostatočný časový fond pre poskytovanie kariérové poradenstva každému jednému žiakovi a jeho rodičovi už od 7. ročníka v podobe individuálneho a skupinového poradenstva v rozsahu minimálne 15 hodín ( Fínsko poskytuje každému žiakvi v posledných troch rokoch základnej školy 76 hodín aktivít vyažúcich sa na kariérové poradenstvo a výchovu) .
Upozorňujeme na skutočnosť, že akékoľvek finančné motivačné nástroje na stredných školách zo strany vlády SR, kompetentných orgánov a zamestnávateľov sa budú mínať účinku bez identifikácie a systematickej podpory rozvoja potenciálu každého jedného žiaka ešte na základnej škole prostredníctvom výchovného poradcu, prepájaním osobných predstáv, záujmov, schopností, zručností, hodnôt žiakov s trhom práce.
Kvalifikovaným zamestnancom so záujmom o svoju prácu sa nestane žiak na základe záujmu o motivačné štipendium, ale na základe prepojenia svojho potenciálu s budúcim povolaním, ktoré sa musí definovať samotnou „kvalitou“ každého žiaka samostatne.