Skip to content

Kategória 2-08.01 Upraviť súčasný systém kariérových pozícií a dopĺňať ho podľa potreby o nové pozície Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: Navrhujeme opatrenie prepracovať a doplniť o niektoré dnes už v praxi škôl existujúce pozície (koordinátori enviromentálnej výchovy, finančnej gramotnosti, prevencie a pod.). Implementovať do kariérových pozícii terapeuta. Navrhujeme vyčleniť zo systému kariérových pozícií koordinátora informatizácie a zaviesť pozíciu nepedagogického zamestnanca "správca siete."
Opatrenie neobsahuje žiadne iné návrhy pozícií okrem "mentora" a predsedu okresnej predmetovej komisie. V zahraničí bežne na školách pracujú napr. arteterapeuti či muzikoterapeuti. Aktuálne sú tieto služby iba v súkromnom sektore a rodičia si to pre svoje deti nemôžu dovoliť. Nemusí ísť nutne o psychológa ani špeciálneho pedagóga, môže ísť o expresívneho terapeuta a jeho rolu treba v zákone 317 otvoriť.

Apr 09

katarína

 • 09. 04. 2017
 • katarína

Na úroveň zástupcu riaditeľa školly postaviť funkciu výchovného a kariérového poradcu. Sú to šikovní a fundovaní ľudia na svojom mieste. Výchovné a kariérové poradenstvo sa prelína. V ostatnom období sa objavilo množstvo nápadov a myšlienok, len vytvorme týmto zamestnancom školstva adekvátne podmienky na výkon ich práce.

Mar 30

Carmen

 • 30. 03. 2017
 • Carmen

Podporujem všetky hlasy za pozíciu výchovného poradcu. Som na tejto pozícii už 25 rokov v dvoch školách, s mladými ľuďmi pracujem veľmi rada, ale nevytvorenie takmer žiadnych podmienok na prácu VP ma demotivuje. Postavenie VP sa úplne vytratilo, postavenie, ktoré mu kedysi prináležalo, sa úplne stratilo v školskom zákone. Začína ho vytláčať dokonca aj kariérový poradca, pritom sa ich pracovná náplň prelína. Máme veľa šikovných výchovných poradcov s bežným pedagogickým vzdelaním a bohatými skúsenosťami. Vráťme im postavenie, ktoré im patrí a ktoré bolo kedysi automatické. Nielen pridávať prácu a povinnosti, prípadne šikanovať kontrolami.

Apr 13

Viera

 • 13. 04. 2017
 • Viera

Jednoznačne upraviť systém kariérových pozícií pre všetky školy rovnako. V súčasnosti v materských školách bez právnej subjektivity (originálne kompetencie) sú zástupcovia riaditeľov iba poverení (nie menovaní), takže sú bez funkčného príplatku a ďalších z funkcie vyplývajúcich náležitostí.
Rovnako je na zamyslenie, že uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom (s príplatkom) je v mnohých materských školách každý školský rok riaditeľka materskej školy napriek tomu, že na škole pôsobia aj kvalitné učiteľky s 1., resp. 2.atestáciou s dlhoročnou praxou.

Apr 19

Mária

 • 19. 04. 2017
 • Mária

Považujem za nevyhnutné doplniť (a dopracovať profesijný štandard) dve kariérové pozície:
supervízor v predmete
supervízor v riadení školy

Apr 27

Martin

 • 27. 04. 2017
 • Martin

Navrhujem vypustiť toto opatrenie ako zbytočné. Navyše príklad predsedu okresnej predmetovej komisie popiera zmysel iných cieľov.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Navrhujeme definovať kariérovú pozíciu mentor a doplniť vedúcich MO.

May 14

Terézia

 • 14. 05. 2017
 • Terézia

Pri vytváraní nových pozícií vytvoriť pozíciu školský knihovník.

May 15

Miloš

 • 15. 05. 2017
 • Miloš

– systém doterajších kariérových pozícií nemá praktický význam. Obsadzovanie kariérovej pozície „Pedagogický zamestnanec špecialista“ je výlučne v právomoci riaditeľa školy (pričom nevidím dôvod na to, aby musela byť napr. predmetová komisia, napokon vyhláška o strednej škole tento útvar nepozná...). Podpora profesijného rastu a využitie kvalitných učiteľov je v životnom záujme riaditeľa školy (škola je miesto, kde sa rodí kvalita + kultúra školy je rozhodujúci faktor ), nepotrebuje k tomu žiadnu iniciatívu centra. Podporujem zámer zvýšiť nároky na riaditeľov, vrátane vytvorenia etického kódexu riaditeľa.