Skip to content

Kategória 1-02.09 Vytvoriť personálne, materiálne a finančné podmienky pre implementáciu inklúzie do vzdelávania Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

podnet SKU:
Požadujeme tento cieľ priorizovať a zaradiť do akčného plánu a rozpočtu na rok 2018.
Ak niektoré školy dostanú finančné prostriedky napr. na požadované miesta asistentov učiteľa a iné nie, dochádza k porušovaniu ústavného princípu rovnosti.

Apr 25

 • 25. 04. 2017

Ak nebude legislatívou garantované, že KAŽDÉ dieťa, ktoré potrebuje pomoc odborníka a asistenta ho skutočne dostane, proces inklúzie sa stane iba formálnym, pre dieťa neprospešným, frustrujúcim učiteľov a zvyšných žiakov triedy.
Odborný personál: školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg
Podporný personál: asistent učiteľa, osobný asistent, zdravotnícky personál, pomocný vychovávateľ.
Pri sumarizovaní potrebného počtu špeciálnych pedagógov je nutné počítať aj s tým, že časť ich úväzku bude realizovaná aj ako úväzok pedagogického zamestnanca (špecifické predmety) a že v ich starostlivosti nie sú iba žiaci so ŠVVP, ale aj ďalší žiaci, ktorí špeciálnopedagogickú pomoc potrebujú ( l šp. pedagóg na 20 žiakov teda nepostačuje).

Je nevyhnutné opäť zapracovať do legislatívy najvyšší možný počet ZZ v triede a zníženie počtu žiakov v triede za žiakov so ZZ (za každého žiaka so ZZ -2).

Z vyššie uvedeného vyplýva, že vzdelávanie žiakov so ZZ inkluzívnou formou bude finančne veľmi náročné. Pribúda tiež riziko reálneho získania potrebného počtu odborníkov (najmä do menších miest a do dedinských škôl). Program nepočíta s možnosťou, že sa riaditeľovi školy nemusí nepodariť zabezpečiť podmienky pre vzdelávanie žiaka so ŠVVP, nerieši aký postup bude voliť riaditeľ školy ak zákonný zástupca požiada o prijatie, resp. zmenu formy vzdelávania pre ťažko ZP dieťa. Nepočíta tiež s tým, ako vyriešiť otázku oscilácie pozornosti bežných žiakov zapríčinenú aktivitami asistentov so žiakmi so ŠVVP (najmä na prvom stupni, kde nie je rozvinutá autoregulácia pozornosti).
Nerieši, že súčasný učiteľ ,,bežnej“ ZŠ nevie, často ani nechce vzdelávať postihnutých žiakov.
Nerieši umelé zvyšovanie počtu žiakov so ŠVVP v snahe školy dosiahnuť počet na získanie financií na mzdu školského špeciálneho pedagóga.
V školách je zabezpečená dostupnosť MT vybavenia, bezbariérové prístupy...Štát poskytuje v tejto oblasti potrebnú finančnú a technickú podporu“
Zabezpečenie dostupnosti materiálno-technického zabezpečenia formou projektov zaťažuje pedagógov, nie je riešením spracovávať projekty a čakať, či budú úspešné, riešením je zabezpečiť potrebnú finančnú a technickú podporu.

Apr 05

Viera

 • 05. 04. 2017
 • Viera

Zavedenie povinného vzdelávania žiakov do 17 – 18 roku veku, nevylučovať opakovanie ročníka , nakoľko by to u žiakov malo demotivačný charakter, s vedomím ,že sa nemusia učiť vôbec a predsa prejdú do vyššieho ročníka , čo by sa negatívne prejavilo na záverečných či maturitnýc h skúškach v závere štúdia Neprospievajúci žiaci (z pohľadu hlavne SŠ) by určite nemali mať možnosť bez problémov pokračovať v štúdiu. Rodičia by nedostatočnú známku brali ako každú inú a potom by mal takýto žiak v 4. ročníku problém zmaturovať a dokončiť si vzdelanie. Rodičia by nereagovali včas a neriešili by prestup na ľahšiu formu štúdia v prvom alebo druhom ročníku. Ponechať hodnotenie nedostatočnou s výnimkou prvého ročníka zš.

Apr 19

Martina

 • 19. 04. 2017
 • Martina

S okamžitou platnosťou doplniť a dofinancovať ústavné právo na asistentov učiteľa – Zákon č. 245/2008 Z. z. § 95, ods. 9, Výbor OSN, 2016, kapitola F. Zdravotné postihnutie, základná starostlivosť a blaho č. 36), Ústava SR, čl.12 a 42.

Zadefinovať náplň práce asistenta učiteľa a osobného asistenta dieťaťa v MŠ, ŠMŠ a žiaka v ZŠ, ŠŽŠ. Asistent učiteľa by mal odborne podliehať inkluzívnemu tímu, nie riaditeľovi.

Legislatívne upraviť potrebu osobného asistenta, ktorý môže byť súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.

Apr 05

Jana

 • 05. 04. 2017
 • Jana

Pri inklúzii sa často zabúda na personálne obsadenie v škole, určite aspoň jeden psychológ, špeciálny pedagóg ale aj logopéd, na ktorého sa často zabúda a neradí sa do žiadnej z kategórií a pritom je tak potrebný dalo by sa povedať, že pre všetky deti s individuálnym planom (integrovane deti). Vyčlenenie finančných prostriedkov na týchto odborníkov.
Ďalej potreba asistentov ale nie takých, ktorí budu len na papieri, oficiálne pridelení k danému dieťaťu a fyzicky tam vlastne nebudú (chodia suplovať do iných tried alebo družiny a nie sú vlastne nijakým prínosom pre dieťa, ktoré to najviac potrebuje a ktorému bol ten asistent po dlhých perepútiach pridelený). Z 20 dni v mesiaci strávia s dieťaťom asi len 10dní alebo dokonca len 5dní. Nemá to žiadnu kontrolovateľnosť a riaditeľ si ich môže posielať na zástup kedykoľvek, pretože je to pre školu finančne lacnejšie. Kontrolovať asistentov či si aj oni plnia svoju úlohu. Rodičia sa nemajú na koho obrátiť, každí dava ruky preč čo sa týka asistentov. Bez toho žiadna inklúzia a ani integrácia nemôže byť.

Mar 20

Andrej

 • 20. 03. 2017
 • Andrej

Bolo by prínosné zamestnávať špeciálneho pedagóga, na ktorého budú vyčlenené dodatočné prostriedky. V dnešných základných školách sa stretávame s veľkým percentom žiakov, ktorí sú začlenení do intaktného prostredia s nie dostačujúcimi možnosťami pedagógov, Špeciálny pedagóg má vyčlenený čas a metódy práce pre začlenených žiakov.

Apr 17

Gabriela

 • 17. 04. 2017
 • Gabriela

PERSONÁLNE POTREBY V OBLASTI PREVENCIE a INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA SÚ ZÁSADNÉ

Prevenciu na školách realizujú preventisti z radov učiteľov, ktorí sa tejto oblasti venujú, zúčastňujú sa seminárov, školení alebo kontinuálneho vzdelávania, pripravujú aktivity, podujatia. Tejto aktivite sa venujú nad rámec pracovných povinností. Táto činnosť nie je finančne ohodnotená, riaditelia škôl to premieňajú do osobného príplatku alebo do odmeny, ak na to finančne majú.

Školy potrebujú tím kvalitných odborníkov, ktoré sa venujú len svojej konkrétnej činnosti a to plnohodnotne:
- Sociálny pedagóg
- Školský psychológ
- Školský špeciálny pedagóg
- Mnohé školy s vysokým podielom marginalizovanej rómskej komunity by potrebovali mať vlastného sociálneho pracovníka a pedagogických asistentov
- Asistenti učiteľa – tvoria nevyhnutnú súčasť tohto odborného tímu, keďže prakticky denne sú so špecifickou skupinou detí a okrem samotného učenia sa, venujú sa týmto deťom aj po stránke prevencie a psychológie, komplexne.

Tiež uvádzame, že pri 640 žiakoch je veľmi smutné mať financovaný dlhodobo IBA 1,5 úväzku asistenta učiteľa! Veľmi dôležité je, aby tento odborný tím bol financovaný štátom. Školy si plne financujú školského špeciálneho pedagóga a ak majú dostatok financií, tak si dofinancujú aspoň pol úväzku asistenta učiteľa. Viac si škola nemôže dovoliť a myslíme si, že toto by nemalo byť úlohou školy!

Sme nútení hľadať iné možnosti. Školy žiada ÚPSVaR o dobrovoľníkov s pedagogickým vzdelaním. Reálne nastúpili 3 dobrovoľníci, ktorí vykonávajú činnosť asistenta učiteľa. Po polroku činnosti musia ukončiť dobrovoľníctvo. Problémom je administratívna záťaž pri hľadaní ďalších dobrovoľníkov, ktorú školu čaká. Nikde nemáme záruku, že budeme mať k dispozícii ďalších dobrovoľníkov a pokryjeme potreby detí. Tiež je to zmena pre dieťa, ktoré má svojho asistenta, je na neho zvyknuté a po polroku ho buď stráca, alebo sa mení osoba dobrovoľníka. Finančné zabezpečenie je nevyhovujúce – dobrovoľník podá taký istý výkon ako štátom financovaný asistent, ale jeho „plat“ je hlboko pod platom asistenta!

Okrem toho je často podpora zo strany štátu nesystematická pri realizácii projektov napríklad na podporu inkluzívneho tímu. Školy sa do projektov zapoja, získajú financie, zamestnajú inkluzívny tím a po troch rokoch po skončení vynikajúceho projektu, musia týchto ľudí prepustiť, kedže s projektom končia aj financie. Pýtame sa, kde je zabezpečená kontinuita v práci so žiakmi? A sme zase na začiatku problému!

Ak je výchovno - vyučovací proces personálne zabezpečený, vnímame, že presadzované hodnoty ako "individuálny prístup", "rešpektovanie potrieb žiakov so ŠVVP"je zabezpečený. Inak je to len ilúzia o hodnotách, ktoré by školy, ich učitelia, chceli v práci so žiakmi rozvíjať.

ŠKOLY POTREBUJÚ MAŤ REÁLNY TÍM ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV A ASISTENTOV UČITEĽA, KTORÍ SÚ FINANCOVANÍ ŠTÁTOM DLHODOBO! Tím odborníkov by pracoval so žiakmi v rámci vyučovania, po vyučovaní a navštevovali rodinné prostredie, usmerňovali rodičov pri výchove a vzdelávaní a navrhovali opatrenia pri zanedbávaní starostlivosti o svoje deti.

Apr 26

Zuzana

 • 26. 04. 2017
 • Zuzana

- v súčasnosti je akútny nedostatok asistentov a špeciálnych pedagógov. Škola čaká na závery diagnostiky žiakov neúmerne dlhý čas. Každé dva roky sa musia správy obnovovať, čo zaťažuje aj školu aj poradenské centrá. V akom časovom horizonte sa počíta s vytvorením týchto podmienok?
- týka sa táto špecifikácia len ZŠ alebo aj stredných škôl?

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Špeciálni pedagógovia už teraz pristupujú ku každému žiakovi i n d i v i d u á l n e! Používajú špeciálne metódy, formy práce, učebné pomôcky. Je potrebné zadefinovať zameranie práce asistentov a odstupňovať podľa vzdelania.
Žiadame zverejniť harmonogram a finančné krytie pre implementáciu inkluzívneho vzdelávania. Žiadame presne vysvetliť transformáciu špeciálnych škôl na centrá odbornosti v procese individualizácie a odbornej podpory vo vzdelávaní detí so ŠVVP v bežných školách. O tejto úlohe žiadame verejne diskutovať so širokým okruhom odborníkov (špeciálnych pedagógov, učiteľov na základných školách, rodičov a i.).

May 09

Jana

 • 09. 05. 2017
 • Jana

Vzdelávanie, rozvíjanie kompetencií a zručností sa nekoná len v triede, ale aj na rôznych exkurziách, v škole v prírode, na kultúrnych podujatiach (divadlo, kino)... Preto je dôležité zabezpečiť pre všetky deti - aj deti so zdravotným postihnutím podmienky, aby sa mohli zúčastniť na týchto aktivitách rovnako ako aj v školských kluboch alebo na ďalších mimoškolských aktivitách (výlety) (prítomnosť asistenta alebo iná forma potrebnej podpory).

Apr 23

Silvia

 • 23. 04. 2017
 • Silvia

S okamžitou platnosťou doplniť a dofinancovať ústavné právo na asistentov učiteľa – Zákon č. 245/2008 Z. z. § 95, ods. 9, Výbor OSN, 2016, kapitola F. Zdravotné postihnutie, základná starostlivosť a blaho č. 36), Ústava SR, čl.12 a 42.

Zadefinovať náplň práce asistenta učiteľa a osobného asistenta dieťaťa v MŠ, ŠMŠ a žiaka v ZŠ, ŠŽŠ. Asistent učiteľa by mal odborne podliehať inkluzívnemu tímu, nie riaditeľovi.

Legislatívne upraviť potrebu osobného asistenta, ktorý môže byť súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.

May 12

Martina

 • 12. 05. 2017
 • Martina

Je potrebné legislatívne upraviť personálnu potrebu asistentov učiteľa so zdravotným znevýhodnením a jeho financovanie. Mali by byť dané jasné pravidlá, aby škola vopred vedela s koľkými asistentmi môže rátať. Potreba počtu asistentov učiteľa sa neustále zvyšuje, avšak finančné prostriedky sú nedostačujúce a ich prideľovanie nejasné. Zmena, hlavne zníženie počtu asistentov v priebehu školského roka narušuje výchovno-vzdelávací proces žiaka so zdravotným postihnutím a komplikuje pracovno-právne vzťahy. Bolo by dobré zosúladiť potrebu počtu asistentov učiteľa a ich financovania z pohľadu školského a kalendárneho roka. Taktiež finančné prostriedky na jedného asistenta sú nízke. Podľa tabuľky odmeňovania pedagogických zamestnancov je kvalifikovaný samostatný asistent učiteľa s úplným stredným vzdelaním zaradený v 8. platovej triede, čo je momentálne 581,50€, spolu s odvodmi sú mzdové náklady na jedného takéhoto zamestnanca vo výške 784,73€, pričom mesačný normatív na osobné náklady AU v roku 2017 je 753,00 Eur na jeden celý pracovný úväzok. A vôbec sa neberie do úvahy zvýšenie platovej tarify podľa odpracovaných rokov. Taktiež sa nepočíta s nákladmi na náhradu mzdy počas dočasnej pracovnej neschopnosti, tvorbu sociálneho fondu, či príspevku na stravné lístky. A ďalšie náklady, napr. odmena za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku až do sumy jeho funkčného platu.

Apr 09

Roman

 • 09. 04. 2017
 • Roman

Pre žiakov s ťažším sluchovým postihnutím je potrebné pridať ďalšie osoby - tlmočníci slovenského posunkového jazyka a prepisovatelia simultánneho prepisu hovorenej reči, ktorej základom je zaznamenanie hovoreného jazyka do písomnej podoby v reálnom čase. Žiaci majú podľa právnych predpisov plnohodnotné právo na prístupnosť k informácii a komunikácii a na dostupnosť služby. Je to na žiakovi, ktorú osobu si vyberie. Tlmočník alebo prepisovateľ by sa stával súčasťou pedagogického tímu na určitý čas.

Apr 26

Zuzana

 • 26. 04. 2017
 • Zuzana

Pri vytváraní podmienok riešiť zabezpečenie pomoci žiakom pri inkluzívnom vzdelávaní, ktorí nezvládajú úkony sebaobsluhy. Existuje niekoľko možnosti jej zabezpečenia – cez osobných asistentov, zdravotného asistenta, opatrovateľa. Spolupráca v tejto oblasti s rezortom práce, sociálnych vecí a rodiny resp. aj zdravotníctva. Vždy však pôjde o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.

Apr 18

Jana

 • 18. 04. 2017
 • Jana

S okamžitou platnosťou doplniť a dofinancovať ústavné právo na asistentov učiteľa – Zákon č. 245/2008 Z. z. § 95, ods. 9, Výbor OSN, 2016, kapitola F. Zdravotné postihnutie, základná starostlivosť a blaho č. 36), Ústava SR, čl.12 a 42.

Zadefinovať náplň práce asistenta učiteľa a osobného asistenta dieťaťa v MŠ, ŠMŠ a žiaka v ZŠ, ŠŽŠ. Asistent učiteľa by mal odborne podliehať inkluzívnemu tímu, nie riaditeľovi.

Legislatívne upraviť potrebu osobného asistenta, ktorý môže byť súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.

Apr 11

Zuzana

 • 11. 04. 2017
 • Zuzana

Opakovane komentujeme neurčitosť - primerané je pre každého niečo iné. Pre jedného je primeraná suma 5 Eur, pre iného 50. Odkiaľ nadobudneme dostatok finančných prostriedkov na uspokojenie „primeranosti“ každej školy? Dúfajme, že pri prideľovaní asistentov budeme aspoň o niečo štedrejší ako je tomu dnes. Ak škola žiada 8 asistentov, ledva dostane schválenie na 4.

Apr 27

Martina

 • 27. 04. 2017
 • Martina

Tvorcom a aktivistom dovoliť "povinne" naštudovať vývinovú psychológiu (nie predvojnový dokument :-)), zhliadnuť film Summerhill, teóriu Montessori a zaradiť sa ku projektom Skutočne zdravá škola.......implementovať sa hlavne do kruhov Mš a Zš - medzi skutočné "problémy" na pracoviskách (so vzdelávaním pedagógov, zaškolením v novinkách, spĺňaním ekonomických požiadaviek a hlaaaaaaaaaaaaaaaavne doriešiť v prvom rade "kompetencie" obcí v školských inštitúciách)

Apr 27

František

 • 27. 04. 2017
 • František

S okamžitou platnosťou doplniť a dofinancovať ústavné právo na
asistentov učiteľa – Zákon č. 245/2008 Z. z. § 95, ods. 9, Výbor OSN,
2016, kapitola F. Zdravotné postihnutie, základná starostlivosť a blaho
č. 36), Ústava SR, čl.12 a 42.
Zadefinovať náplň práce asistenta učiteľa a osobného asistenta dieťaťa
v MŠ, ŠMŠ a žiaka v ZŠ, ŠŽŠ. Asistent učiteľa by mal odborne podliehať
inkluzívnemu tímu, nie riaditeľovi.
Legislatívne upraviť potrebu osobného asistenta, ktorý môže byť súčasťou
výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.

May 10

Jana

 • 10. 05. 2017
 • Jana

Vzdelávanie, rozvíjanie kompetencií a zručností sa nekoná len v triede ale aj na rôznych exkurziách, v škole v prírode, na kultúrnych podujatiach (divadlo, kino). Preto je dôležité zabezpečiť pre všetky deti - aj deti so zdravotným postihnutím podmienky, aby sa mohli zúčastniť na týchto aktivitách rovnako ako aj v školských kluboch alebo na ďalších mimoškolských aktivitách (výlety) (prítomnosť asistenta alebo iná forma potrebnej podpory).

Apr 25

Gabriela

 • 25. 04. 2017
 • Gabriela

„Vzniknú primerané stabilné finančné mechanizmy počas celého roka pre vystavanie adekvátnych podporných štruktúr priamo v školách, najmä pedagogických asistentov a/alebo asistentov žiakov” .

Kto bude garantovať vznik primeraných finančných mechanizmov a čo sa myslí pod pojmom „primerané“?
doplniť a dofinancovať asistentov učiteľa v zmysle ústavného práva Ústava SR, čl. 12 a 42a Zákona č. 245/2008 Z. z. § 95, ods. 9, Zadefinovať náplň práce asistenta učiteľa a osobného asistenta dieťaťa v MŠ, ŠMŠ a žiaka v ZŠ, ŠŽŠ.
Legislatívne upraviť potrebu osobného asistenta, ktorý môže byť súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.

Apr 26

Zuzana

 • 26. 04. 2017
 • Zuzana

Zo špecializovaných vzdelávacích zariadení pre deti navrhujem vypustiť špeciálne školy. Vychádzam z Dohovoru o právach osôb pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý v článku 24 Vzdelávanie uvádza
1. Zmluvné strany uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelanie. Na účel uplatňovania tohto práva bez diskriminácie a na základe rovnosti príležitostí zmluvné strany zabezpečia začleňujúci vzdelávací systém na všetkých úrovniach a celoživotné vzdelávanie...
2. Pri realizácii tohto práva zmluvné strany zabezpečia, aby
a) osoby so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho zdravotného postihnutia vylúčené zo všeobecného systému vzdelávania a aby deti so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho zdravotného postihnutia vylúčené z bezplatného a povinného základného vzdelávania alebo zo stredoškolského vzdelávania.

V prechodnom období (10 rokov? ) pripúšťam existenciu špeciálnych tried v základných prípadne stredných školách.

Aj v Záverečných odporúčaniach k východiskovej správe Slovenskej republiky Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím z 18.4.2016 sa uvádza:
67. Výbor je znepokojený tým, že pre deti a študentov so zdravotným postihnutím nie je dostupné právo na inkluzívne vzdelávanie a že pretrváva segregovaný vzdelávací systém
68. Výbor ďalej odporúča, aby zmluvný štát ...
(b) prijal právne záväzný plán prechodu od segregovaných škôl k inkluzívnemu vzdelávaniu na všetkých úrovniach vrátane stanovenia harmonogramu, určenia zodpovedných orgánov a pridelenia primeraných zdrojov;

May 15

Ján

 • 15. 05. 2017
 • Ján

Vážení,

školská legislatíva nezohľadňuje súkromné školy ako súkromné organizácie. Riaditeľ školy má neúmerné kompetencie vydávať bez súhlasu zriaďovateľa základné školské dokumenty !!! Keď si neplní povinnosti voči zriaďovateľovi podľa § 5 zákona 596/2003 a má zlé výsledky, žiadne sankcie mu nehrozia. Zo svojej funkcie je prakticky neodvolateľný podľa § 3 zákona 596/2003, pretože zákon ako dôvod odvolania nepripúšťa zlé výsledky práce riaditeľa, neplnenie si povinností !
Ministerstvo školstva neverí zriaďovateľom, hoci aj oni spĺňajú kvalifikačné požiadavky ! Zriaďovateľ má len najvyššiu zodpovednosť za školu , ale žiadne právomoci....

Rada školy je síce iniciatívny a poradný orgán, ale nemá kontrolné právomoci= § 24 zákona, nie je teda oprávnená vstupovať do účtovníctva školy. Formulácia, že je orgán verejnej kontroly, má len deklaratívnu povahu. V rade školy si môže riaditeľ školy rôznymi ekonomickými výhodami zabezpečiť podporu pracovníkov školy a rodičov. Rada školy rozhoduje o riaditeľovi, ktorého prácu pozná len sčasti.

Tento stav zapríčiňuje ohrozenie konkurencieschopnosti a inovatívnosť súkromných škôl.

Mgr. Ján Zuberec
zriaďovateľ
Súkromná základná škola Bell Amos