Skip to content

Kategória 2-08.00 Kariérový systém učiteľov Všetky podnety

Apr 27

Blanka

 • 27. 04. 2017
 • Blanka

2-08.01 - nielen, rozšíriť na všetky špecifické pozície, napr. vedúci predmetových komisií, MZ, vedúci školskej knižnice, knihovník, pozície súvisiace s IKT, koordinátori - napr. prevencie, čitateľskej, finančnej gramotnosti, stratégií ľudských práv, špecifických výchov a prierezových tém... a definovať finančné ohodnotenie či kombinovať so znížením úväzku
súčasný rozsah vyučovacej povinnosti pre riaditeľov škôl a ich zástupcov prehodnotiť s cieľom zníženia vzhľadom na narastajúcu manažérsku náročnosť, definovať ju ako maximálnu požiadavku, umožniť jej zníženie vzhľadom na konkrétne podmienky so zriaďovateľom, premietnuť do koeficientov normatívov, brať na zreteľ nielen počet tried či skupín ŠKD, ale aj špecifické podmienky, napr. chýbajúci administratívny, ekonomický personál, sídlo školy (vzdialenosť inštitúcií), prevádzka na viacerých miestach...

Apr 26

Juraj

 • 26. 04. 2017
 • Juraj

a) Zrušiť zníženie úväzku za vykonávanie kariérovej pozície, vzhľadom na to, že súčasná prax dnes ukazuje, že si touto možnosťou riaditelia škôl riešia problém úväzkov a podkopávajú tak odbornosť kariérovej pozície;
b) Potrebné je zjednodušiť a jasne zadefinovať, ktoré pozície sú riadiace, ktoré sú pedagogické a ktoré sú odborné. Návrh zachováva doterajší stav, len dopĺňa ďalšie a je veľmi neprehľadný;
c) Je potrebné zaoberať sa pozíciami na škole z hľadiska prvotného cieľa: v centre vzdelávania je učiaci sa, teda žiak;

Mar 29

Mária

 • 29. 03. 2017
 • Mária

Do školenia a vzdelávania kariérových poradcov sa cez súkromnú agentúru prispelo nemálo finančných prostriedkov z európskych fondov. Podľa daného vzdelávania sa ale nedeje v školách nič, lebo nato nie sú vytvorené adekvátne podmienky. Roky som pracovala na pozícii výchovného poradcu a ku tejto pracovnej náplni pribudol aj kariérový poradca. Na prácu ani jedného z nich nie sú vytvorené podmienky. Jednoznačne treba venovať pozornosť výchovnému poradenstvu, legislatíve, ktorá je s tým spojená a zamyslieť sa nad tým, že s kariérovým poradenstvom sa prelína. nevytvárajme nové pozície, ale posilnime postavenie pôvodného výchovného poradcu, tak ako sa sľubuje už roky rokúce.

Apr 13

Viera

 • 13. 04. 2017
 • Viera

- autori neriešia kariérový systém učiteľov materských škôl, kde rovnakú prácu vykonávajú učitelia so stredoškolským aj vysokoškolským vzdelaním, avšak s veľkým rozdielom mzdového ohodnotenia: učiteľky so SŠ = 7. PT – 9. PT, učiteľky s VŠ = 9. PT – 12.PT).

Apr 27

Miloslav

 • 27. 04. 2017
 • Miloslav

Nemáme pripomienky.

Apr 28

Milan

 • 28. 04. 2017
 • Milan

a) Zrušiť zníženie úväzku za vykonávanie kariérovej pozície, vzhľadom na to, že súčasná prax dnes ukazuje, že si touto možnosťou riaditelia škôl riešia problém úväzkov a podkopávajú tak odbornosť kariérovej pozície;
b) Potrebné je zjednodušiť a jasne zadefinovať, ktoré pozície sú riadiace, ktoré sú pedagogické a ktoré sú odborné. Návrh zachováva doterajší stav, len dopĺňa ďalšie a je veľmi neprehľadný;
c) Je potrebné zaoberať sa pozíciami na škole z hľadiska prvotného cieľa: v centre vzdelávania je učiaci sa, teda žiak;

Apr 28

Miro

 • 28. 04. 2017
 • Miro

Od profesionality ich zvládnutia sa môže vyhodnocovať napr. jeho osobné platové ohodnotenie. Zmapovanie činností si musí urobiť každý učiteľský zbor aj v súvislosti s cieľmi školy sám. Tie by mohli byť zaujímavé pre pedagogické fakulty ako cieľové požiadavky pre ich absolventov.

Apr 29

Peter

 • 29. 04. 2017
 • Peter

a) Zrušiť zníženie úväzku za vykonávanie kariérovej pozície, vzhľadom na to, že súčasná prax dnes ukazuje, že si touto možnosťou riaditelia škôl riešia problém úväzkov a podkopávajú tak odbornosť kariérovej pozície;
b) Potrebné je zjednodušiť a jasne zadefinovať, ktoré pozície sú riadiace, ktoré sú pedagogické a ktoré sú odborné. Návrh zachováva doterajší stav, len dopĺňa ďalšie a je veľmi neprehľadný;
c) Je potrebné zaoberať sa pozíciami na škole z hľadiska prvotného cieľa: v centre vzdelávania je učiaci sa, teda žiak;